BIBLÍ SVATÁ

 

PODLE PŮVODNÍHO VYDÁNÍ KRALICKÉHO
z roku 1579-1593.


CZECH BIBLE of KRALICE

the first translation from original languages

by Unitas Fratrum (later known as Moravian Church)
1579 - 1593.


Kniha Kapitol    Kniha Kapitol
Kniha Genesis 50 Proroctví Nahuma Proroka 3
Kniha Exodus 40 Proroctví Abakuka Proroka 3
Kniha Leviticus 27 Proroctví Sofoniáše Proroka 3
Kniha Numeri 36 Proroctví Aggea Proroka 2
Kniha Deuteronomium 34 Proroctví Zachariáše Proroka 14
Kniha Jozue 24 Proroctví Malachiáše Proroka 4
Kniha Soudců 21 Evangelium S. Matouše 28
Kniha Rut 4 Evangelium S. Marka 16
První Kniha Samuelova 31 Evangelium S. Lukáše 24
Druhá Kniha Samuelova 24 Evangelium S. Jana 21
První Kniha Královská 22 Skutkové S. Apoštolů 28
Druhá Kniha Královská 25 Epištola S. Pavla k Římanům 16
První Kniha Paralipomenon 29 První Epištola S. Pavla k Korintským 16
Druhá Kniha Paralipomenon 36 Druhá Epištola S. Pavla k Korintským 13
Kniha Ezdrášova 10 Epištola S. Pavla k Galatským 6
Kinha Nehemiášova 13 Epištola S. Pavla k Efezským 6
Kniha Ester 10 Epištola S. Pavla k Filipenským 4
Kniha Jobova 42 Epištola S. Pavla k Kolossenským 4
Kniha Žalmů 150 První Epištola S. Pavla k Tesalonickým 5
Kniha Přísloví 31 Druhá Epištola S. Pavla k Tesalonickým 3
Kniha Kazatel 12 První Epištola S. Pavla k Timoteovi 6
Píseň Šalomounova 8 Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi 4
Proroctví Izaiáše Proroka 66 Epištola S. Pavla k Titovi 3
Proroctví Jermiáše Proroka 52 Epištola S. Pavla k Filemonovi 1
Pláč Jeremiášův 5 Epištola S. Pavla k Židům 13
Proroctví Ezechiele Proroka 48 Epištola S. Jakuba 5
Proroctví Daniele Proroka 12 První Epištola S. Petra 5
Proroctví Ozeáše Proroka 14 Druhá Epištola S. Petra 3
Proroctví Joele Proroka 3 První Epištola S. Jana 5
Proroctví Amosa Proroka 9 Druhá Epištola S. Jana 1
Proroctví Abdiáše Proroka 1 Třetí Epištola S. Jana 1
Proroctví Jonáše Proroka 4 Epištola S. Judy 1
Proroctví Micheáše Proroka 7 Zjevení S. Jana 22

This document (last modifiedJanuary 09, 1999) from Believerscafe.com
Home | Bible versions | Bible Dictionary | Christian Classics | Christian Articles | Daily Devotions

Sister Projects: Wikichristian | WikiMD

BelieversCafe is a large collection of christian articles with over 40,000 pages


Our sponsors:   sleep and weight loss center W8MD sleep and weight loss center