Calvin's Translation of

Genesis


Go To Commentary On Genesis 1:1-6

<010101>Genesis 1:1-6

Version of Leo Juda

1. In principio creavit Deus coelum et terram.

Version of John Calvin

1. In principio creavit Deus coelum et terram.

2. Terra autem erat desolate et inanis, tenebraeque erant in superficie voraginis: et Spiritus Dei agitabat sese in superficie aquarum.

2. Terra autem erat informis et inanis, tenebraeque erant in superficie voraginis: et Spiritus Dei agitabat se in superficie aquarum.

3. Dixitque Deus, Sit Lux, et fuit lux.

3. Et dixit Deus, Sit Lux, et fuit lux.

4. Viditque Deus lucem quod esset bona, et divisit Deus lucem a tenebris.

4. Viditque Deus lucem quod bona esset, et divisit Deus lucem a tenebris.

5. Vocavitque Deus lucem Diem, et tenebras vocavit Noctem; fuitque vespera, et fuit mane dies unus.

5. Et vocavit Deus lucem Diem, et tenebras vocavit Noctem. Fuitque vespera, et fuit mane dies primus.

6. Dixit quoque Deus, Sit expansio, etc.

6. Et dixit Deus, Sit extensio, etc.

 

Go To Commentary On Genesis 1:1-31

<010101>Genesis 1:1-31

1. In the beginning God created the heaven and the earth.

1. In principio creavit Deus coelum et terram.

2. And the earth was without form and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

2. Terra autem erat informis et inanis; tenebraeque erant in superficie voraginis, et Spiritus Dei agitabat se in superficie aquarum.

3. And God said, Let there be light: and there was light.

3. Et dixit Deus, Sit lux. Et fuit lux.

4. And God saw the the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

4. Viditque Deus lucem quod bona esset; et devisit Deus lucem a tenebris.

5. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

5. Et vocavit Deus lucem, Diem: et tenebras vocavit Noctem. Fuitque vespera, et fuit mane dies primus.

6. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

6. Et dixit Deus, Sit extensio in medio aquarum, et devidat aquas ab aquis.

7. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

7. Et fecit Deus expansionem: et divisit aquas quae erant sub expansione, ab aquis quae erant super expansionem. Et fuit ita.

8. And God called the firmament  Heaven. And the and the morning were the second day.

8. Vocavitque Deus expansionem Coelum. Et fuit vespera, et fuit mane dies secundus.

9. And God said, Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear: and it was so.

9. Postea dixit Deus, Congrentur aquae quae sunt sub coelo, in locum unum, et appareat arida. Et fuit ita.

10. And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called the seas: and God saw that it was good.

10. Et vocavit Dues aridam, Terram: congregationem vero aquarum appellavit Maria. Et vidit Deus quod esset bonum.

11. And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

11. Postea dixit Deus, Germinet terra germen, herbam seminificantem semen, arboram fructiferam, facientem fructum juxta speciem suam cui insit semen suum super terram. Et fuit ita.

12. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the fruit tree whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

12. Et protulit terra germen, herbam seminificantem semen juxta speciem suam, et arborem facientem fructum cui semen suum inesset juxta speciem suam. Et vidit Deus quod esset bonum.

13. And the evening and the morning were the third day.

13. Et fuit vespera, et fuit mane dies tertius.

14. And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years.

14. Tunc dixit Deus, Sint luminaria in firmamentum coeli, ut dividant diem a nocte, et sint in signa, et stata tempora, et dies, et annos:

15. And let them be for lights in the firmamenr of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

15. Et sint in luminaria in expansione coeli, ut illuminent terram. Et fuit ita.

16. And God made two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

16. Et fecit Deus duo luminaria magna: luminare majus in dominium diei, et luminare minu in dominium noctis, et stellas.

17. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth.

17. Posuitque ea Deus in expansione coeli, ut illuminarent terram:

18. And rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: amd God saw that it was good.

18. Et ut dominarentur diei ac nocti, et dividerent lucem a tenebris: et vidit Deus quod esset bonum.

19. And the evening and the morning were the fourth day.

19. Et fuit vespera, et fuit mane dies quartus.

20. And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

20. Postea dixit Deus, Repere faciant aquae reptile animae viventis, et volatile volet super terram in superficie expansionis coeli.

21. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

21. Et creavit Deus cetos magnos, et omnem animum viventem, repentem, quam repere fecerunt aquae juxta species suas: et omne volatile alatum secundum speciem cujusque. Et vidit Deus quod esset bonum.

22. And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

22. Beneedixitque eis, dicendo, Crescite et multiplicate vos, et replete aquas in maribus; et volatile multiplicet se in terra.

23. And the evening and the morning were the fifth.

23. Et fuit vespera, et fuit mane dies quintus.

24. And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

24. Postea dixit Deus, Producat terra animam viventem secundum speciem suam, jumentum et reptile, et bestias terrae secundum speciem suam. Et fuit ita.

25. And God made the beast of the earth after his kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

25. Fecitque Deus bestiam terrae secundum speciem suam, et jumentum secundum speciem suam, et omne reptile terrae secundum speciem suam: et vidit Deus quod esset bonum.

26. And God said, :et us make man in our image, after our likeness: amd let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

26. Et dixit Deus, Faciamus hominem in imagine nostra, secundum similitudinem nostram; et dominetur piscibus maris, et volatili coeli, et jumento, et omni terrae, et omni reptili reptanti super terram.

27. So God created man in his own image, in the image of God created him; male and female created he them.

27. Creavit itaque Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem inquam Dei creavit illum: masculum et foeminam creavit eos.

28. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

28. Et benedixit illis Deus, dixitque ad eos Deus, Crescite, et multiplicate vos, et replete terram, et subjicite eam, et dominemini piscibus maris, et volatili coeli, et omni bestiae reptanti super terram.

29. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

29. Et dixit Deus, Ecce, dedi vobis omnum herbam seminificantem semen, quae est in superficie universa terrae, et omnem arborem in qua est fructus arboris seminificans semen: ut vobis sit in escam.

30. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

30. Et omni bestiae terrae, et omni volatili coeli, et omni reptanti super terram in quo est anima vivans, omne olus herbae erit in escam. Et fuit ita.

31. And God saw everything that he made, an behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

31. Et vidit Deus omne quod fecerat, et ecce bonum valde. Et fuit vespera, et fuit mane dies sextus.

 

Go To Commentary On Genesis 2:1-25

<010201>Genesis 2:1-25

1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

1. Perfecti fuerunt igitur coeli et terra, et omnis exercitus eorum.

2. And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.

2. Perfeceratque Deus die septimo opus suum quod fecerat, et quievit die septimo ab omni opere suo quod fecerat.

3. And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

3. Benedixit autem diei septimo, et sanctificavit illum: quod in illo quievisset abomni opere suo quod creaverat Deus ut faceret.

4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens,

4. Istae sunt generationes coeli et terrae, quando creati sunt, in die qua fecit Jehova Deus terram et coelos,

5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.

5. Et omne virgultum agri antequam esset in terra, et omnem herbam agri antequam germinaret: quia nondum pluere fecerat Jehova Deus super terram, et homo non erat qui coleret terram:

6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

6. Sed vapot ascendebat e terra, et irrigabat universam superficiem terrae.

7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

7. Formaverat autem Jehova Deus hominem e pulvere terrae; et inspiaverat in faciem ejus spiraculum vitae, et fuit homo in animam viventem.

8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

8. Plantaverat quoque Jehova Deus hortum in Heden ab Oriente: et posuit ibi hominem quem formaverat.

9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

9. Et germinare fecerat Jehova Deus e terra omnem arborem concupiscibilem visu, et bonam ad vescendum; et arborem scientiae boni et mali.

10. And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.

10. Et fluvius egrediebatur ex Heden ad irrigandum hortum; et inde dividebatur, eratque in quatuor capita.

11. The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;

11. Nomen unius, Pison: ipse circuit totam terram Havila, ubi est aurum:

12. And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.

12. Et aurum terrae illius bonum: ibi est bdellium, et lapis onychinus.

13. And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.

13. Nomen vero fluvii secundi Gihon: ipse circuit omnem terram Aethipiae.

14. And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.

14. Et nomen fluvii tertii Hiddekel; ipse tendit ad orientem Assur; et flumen quartum est Perath.

15. And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.

15. tulit itaque Jehova Deus hominem, et posuit eum in horto Heden, ut coleret eum, et custodiret eum.

16. And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:

16. Praecepitque Jehova Deus homini, dicendo, De omni arbore horti comedendo comedes:

17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

17. At de arbore scientiae boni et mali ne comedas ex illa: quia in die quo comederis ex ea, moriendo morieris.

18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.

18. Et dixit Jehova Deus, Non est bonum esse hominem solum: faciam ei adjutorium quod sit coram ipso.

19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.

19. Formaverat autem Jehova Deus e terra omnem bestiam agri et omne volatile coeli; et adduxerat ad Adam ut videret quomodo vocaret illud: et omne quod vocavit illi, illi inquum, animae viventi, est nome ejus.

20. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.

20. Vocavit itaque Adam nomina cuique jumento, et volatili coeli omnique bestiae agri: Adae vero non invenerat adjutorium quod esset coram se.

21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

21. Cadere igitur fecit Jehova Deus soporem super Adam, et dormivit: et tulit unam e costis ejus, et clausit carnem pro ea.

22. And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

22. Et aedificavit Jehova Deus costam quam tulerat ex Adam in mulierem, et adduxit eam ad Adam.

23. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.

23. Et dixit Adam, Hac vice os est ex ossibus meis, et caro ex carne mea: et vocabitur Virissa, quia ex viro sumpta est ista.

24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

24. Idcirco relinquet unusquisque paterm suum et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, eruntque in carnem unam.

25. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.

25. Erant autem ambo nudi, Adam et uxor ejus: et non pudebat eos.

 

Go To Commentary On Genesis 3:1-24

<010301>Genesis 3:1-24

1. Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

1. Porro serpens erat callidior omni bestia agri, quam fecerat Jehova Deus: et dixit ad mulierem, Etiamne dixit Deus, Non comedetis ex omni arbore horti?

2. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

2. Et dixit mulier ad serpentem, De fructu arborum horti vescimur.

3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

3. At de fructu arboris quae est in medio horti, dixit Deus, Non comedetis ex ea, neque contingetis eam, ne forte moriamini.

4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

4. Tunc dixit serpens ad mulierem, Non moriendo moriemini.

5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

5. Scit enim Deus quod in die qua comedeits ex ea, aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii, scientes bonum et malum.

6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

6. Et vidit mulier quod bona esset arbor ad vescendum, et quod delectabilis esset oculis, et desiderabilis arbor ad intelligendum: et tulit de fructu ipsius, et comedit: deditque etiam viro suo qui erat cum ea, et ipse comedit.

7. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.

7. Et aperti sunt oculi amborumipsorum, et cognoverunt quod nudi essent: et consuerunt folia ficus, feceruntque sibi cingula.

8. And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden.

8. Audierunt autem vocem Jehovae Dei deambulantis per hortum ad auram diei: et abscondit se Adam et uxor ejus a facie Jehovae Dei, in medio arborum horti.

9. And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

9. Vocavitque Jehova Deus Adam, et dixit ei Ubi es tu?

10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

10. Et ait, Vocem tuam audivi in horto, et timui, quia nudus eram, et abscondi me.

11. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

11. Tunc dixit, Quis indicavit tibi quod nudus esses? nonne ex ipsa arbore de qua praeceperam tibi ne comederes, comedisti?

12. And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

12. Et ait Adam, Mulier quam dedisti ut esset mecum, ipsa dedit mihi de arbore, et comedi.

13. And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

13. Dixitque Jehova Deus ad mulierem, Cur hoc fecisti? Et ait mulier, Serpens seduxit me, et comedi.

14. And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:

14. Et dixit Jehova ad serpentem, Quia fecisti hoc, maledicuts eris prae omni animali, et prae omni bestia agri: super ventrem tuum gradieris, et pulverem comedes omnibus diebus vitae tuae.

15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

15. Et inimicitias ponam inter to et inter mulierem, et inter semen tuum et inter semen ejus: ipsum vulnerabit to in capite, et tu vulnerabis ipsum in calcaneo.

16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

16. Ad mulierem dixit, Multiplicando multiplicabo dolorem tuum, et conceptum tuum: cum dolore paries filios, et ad virum tuum erit desiderium tuum, ipseque dominabitur tibi.

17. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;

17. Adae vero ait, Quia paruisti voci uxoris tuae, et comedisti ex arbore de qua praeceperam tibi, dicens, Non comedes ex ea: maledicta terra propter to: in labore comedes eam cunctis diebus vitae tuae.

18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;

18. Et spinam et tribulum germinabit tibi, et comedes herbam agri.

19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

19. In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram: quia ex ea sumptus es: nam pulvis es, et in pulverem reverteris.

20. And Adam called his wife’s name Eve; because she was the mother of all living.

20. Et vocavit Adam nomen uxoris suae Hava, quia ipsa est mater omnis viventis.

21. Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them.

21. Fecitque Jehova Deus Adae et uxori ejus tunicas pelliceas, et induit eos.

22. And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

22. Tunc dixit Jehova Deus, Ecce, Adam factus est tanquam unus ex nobis, sciendo bonum et malum: nunc autem ne forte mittat manum suam, et accipiat etiam de arbore vitae, et comedat, et vivat in seculum.

23. Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.

23. Et emisit eum Jehova de horto Heden, ad colendum terram ex qua sumptus fuerat.

24. So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.

24. Et ejecit Adam, et collocavit ab Oriente horti Heden cherubim, et laminam gladii versatilis, ad custodiendum viam arboris vitae.

 

Go To Commentary On Genesis 4:1-26

<010401>Genesis 4:1-26

1. And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.

1. Et Adam cognovit Hava uxorem suam: quae concepit, et peperit Cain: et dixit, Acquisivi virum a Jehova.

2. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.

2. Et addidit parere fratrem ejus Ebel: fuit autem Ebel pastor ovium, et Cain fuit cultor terrae:

3. And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD.

3. Et fuit, a fine dierum adduxit Cain de fructu terrae oblationem Jehovae.

4. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering:

4. Et Ebel etiam ipse adduxit de primogenitis pecudum suarum, et de adipe earum: et respexit Jehova ad Ebel, et ad oblationem ejus:

5. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.

5. Ad Cain vero et ad oblationem ejus non respexit: iratus est itaque Cain valde, et concidit vultus ejus.

6. And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?

6. Et dixit Jehova ad Cain, Utquid excanduisti? et utquid concidit vultus tuus?

7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee (shall be) his desire, and thou shalt rule over him.

7. Annon si recte egeris, erit acceptatio? et si non bene egeris, in foribus peccatum cubat: et ad to erit appetitus ejus, et tu dominaberis ei.

8. And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

8. Et loquutus est Cain ad Ebel fratrem suum: et accidit quum essent in agro, insurrexit Cain contra Ebel fratrem suum, et occidit eum.

9. And the LORD said unto Cain, Where (is) Abel thy brother? And he said, I know not: (Am) I my brother’s keeper?

9. Et dixit Jehova ad Cain, Ubi est Ebel frater tuus? Et ait, nescio: nunquid custos fratris mei sum ego?

10. And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.

10. Et dixit, Quid fecisti? vox sanguinis fratris tui clamat ad me e terra.

11. And now (art) thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;

11. nuc itaque maledictus eris e terra, quae aperuit os suum ut exciperet sanuinem fratris tui e manu tua.

12. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

12. Quando coles terram, non addet ut det vim suam tibi: vagus et profugus eris in terra.

13. And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear.

13. Et dixit Cain ad Jehovam, Major est punitio mea quam ut feram.

14. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, (that) every one that findeth me shall slay me.

14. Ecce, ejecisti me hodie a facie terrae, et a facie tua abscondar, eroque vagus et profugus in terra: et erit, ut quicunque invenerit me, occidat me.

15. And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.

15. Et dixit ei Jehova, Propterea quicunque occiderit Cain, septuplum vindicabitur. Et posuit Jehova signum in Cain, ne percuteret eum ullus qui inveniret eum.

16. And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.

16. Et egressus est Cain a facie Jehovae, et habitavit in terra Nod ad Orientem Heden.

17. And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.

17. Cognovit autem Cain uxorem suam: quae concepit, et peperit Hanoch: aedificavitque civitatem, et vocavit nomen civitatis nomine filii sui Hanoch.

18. And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.

18. Porro natus est ipsi Hanoch Hirad, et Hirad genuit Mehujael, et Mehujael genuit Methusael: et Methusael genuit Lemech.

19. And Lamech took unto him two wives: the name of the one (was) Adah, and the name of the other Zillah.

19. Et accepit sibi Lemech duas uxores: nomen unius, Hada, et nomen secundae, Silla.

20. And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and (of such as have) cattle.

20. Et genuit Hada Jabel, ipse fuit pater inhabitantis tentorium, et pecoris.

21. And his brother’s name (was) Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.

21. Et nomen fratris ejus, Jubal: ipse fuit pater omnis contrectantis citharam et organum.

22. And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain (was) Naamah.

22. Et Silla etiam ipsa peperit Thubal — Cain, polientem omne opificium aereum et ferreum: et soror Thubal — Cain, fuit Nahama.

23. And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.

23. Et dixit Lemech uxoribus suis Hada et Silla, Audite vocem meam uxores Lemech, auscultate semonem meum, Quoniam virum occidero in vulnere meo, et adolescentem in livore meo.

24. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.

24. Quia septuplo vindicabitur Cain, et Lemech septuagies septies.

25. And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, (said she), hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

25. Cognovit autem Adam rursum uxorem suam: quae peperit filium, et vocavit nomen ejus Seth, Quia posuit mihi, inquit, Deus semen alterum pro Ebel: quia occidit eum Cain.

26. And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.

26. Et ipsi Seth etiam natus est filius, et vocavit nomen ejus Enos: tunc coeptum est invocari nomen Domini.

 

Go To Commentary On Genesis 5:1-32

<010501>Genesis 5:1-32

1. This (is) the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

1. Iste est liber generationum Adam: in die qua creavit Deus hominem, ad similitudinem Dei fecit illum.

2. Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

2. Masculum et foeminam creeavit eos, et benedixit eis: et vocavit nomen eorum Hominem, in die qua creati sunt.

3. And Adam lived an hundred and thirty years, and begat (a son) in his own likeness, after his image; and called his name Seth:

3. Et vixit Adam triginta et centum annos: et genuit ad similitudinem suam, ad imaginem suam filium, et vocavit nomen ejus Seth.

4. And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:

4. Et fuerunt dies Adam postquam genuit Seth, octingenti anni: et genuit filios et filias.

5. And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

5. Fuerunt itaque omnes dies Adam quibus vixit, nongenti anni et triginta anni: et mortuus est.

6. And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:

6. Et vixit Seth quinque annos et centum annos, et genuit Enos.

7. And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:

7. Et vixit Seth postquam genuit Enos, septem annos et octingentos annos: et genuit filios et filias.

8. And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.

8. Fuerunt itaque omnes dies Seth, duodecim anni et nongenti anni: et mortuus est.

9. And Enos lived ninety years, and begat Cainan:

9. Et vixit Enos nonaginta annos, et genuit Kenan.

10. And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:

10. Et vixit Enos postquam genuit Kenan, quindecim annos et octingentos annos, et genuit filios et filias.

11. And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died.

11. Fuerunt igitur omnes dies Enos, quinque anni et nongenti anni: et mortuus est.

12. And Cainan lived seventy years, and begat Mahalaleel:

12. Et vixit Kenan septuaginta annos, et genuit Mahalaleel.

13. And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:

13. Et vixit Kenan postquam genuit Mahalaleel, quadraginta annos et octingentos annos: et genuit filios et filias.

14. And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.

14. Fuerunt itaque omnes dies Kenan, decem anni et nongenti anni: et mortuus est.

15. And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:

15. Et vixit Mahalaleel quinque annos et sexaginta annos, et genuit Jered.

16. And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:

16. Et vixit Mahalaleel postquam genuit Jered, triginta annos et octingentos annos: et genuit filios et filias.

17. And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died.

17. Fuerunt igitur omnes dies Mahalaleel, quinque anni et octingenti anni: et mortuus est.

18. And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

18. Et vixit Jered duos et sexaginta annos et centum annos, et genuit Hanoch.

19. And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:

19. Et vixit Jered postquam genuit Hnoch octingentos annos: et genuit filios et filias.

20. And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.

20. Fuerunt ergo omnes dies Jered duo et sexaginta anni et nongenti anni: et mortuus est.

21. And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

21. Et vixit Hanoch quinque et sexaginta annos, et genuit Methuselah.

22. And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

22. Et ambulavit Hanoch cum Deo, postquam genuit Methuselah, trecentos annos: et genuit filios et filias.

23. And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

23. Fuerunt itaque omnes dies Hanoch, quinque et sexaginta anni et trecenti anni.

24. And Enoch walked with God: and he (was) not; for God took him.

24. Et ambulavit Hanoch cum Deo: et non fuit, quia tulit eum Deus.

25. And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:

25. Et vixit Methuselah septem et octoginta annos et centum annos, et genuit Lemech.

26. And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:

26. Et vixit Methuselah postquam genuit Lemech, duos et octoginta annos et septingentos annos: et genuit filios et filias.

27. And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.

27. Fuerunt igitur omnes dies Methuselah novem et sexaginta anni et nongenti anni: et mortuus est.

28. And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son:

28. Et vixit Lemech duos et octoginta annos et centum annos: et genuit filium.

29. And he called his name Noah, saying, This (same) shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed.

29. Et bocavit nomen ejus Noah, dicendo, Iste consolabitur nos ab opere nostro, et a dolore manuum nostrarum de terra cui maledixit Jehova.

30. And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:

30. Et vixit Lemech postquam genuit ipsum Noah, quinque et nonaginta annos et quingentos annos et quingentos annos: et genuit filios et filias.

31. And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.

31. Fuerunt itaque omnes dies Lemech septem et septuaginta anni et septingenti anni: et mortuus est.

32. And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.

32. Et erat Noah quingentorum annorum, et genuit ipse Noah, Sem, Cham, et Jepheth.

 

Go To Commentary On Genesis 6:1-22

<010601>Genesis 6:1-22

1.     And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,

1. Et fuit, quum coepis sent homines multiplicari in superficie terrae, filiaeque natae essent eis:

2.     That the sons of God saw the daughters of men that they (were) fair; and they took them wives of all which they chose.

2.     Tunc viderunt filii Dei filias hominum quod pulchrae essent: et acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant.

3.     And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also (is) flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

3.     Et dixit Jehovan, Non desceptabit Spiritus meus cum homine in saeculum, eo quod sit etiam ipse caro: et erunt dies ejus centum et viginti anni.

4.     There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare (children) to them, the same (became) mighty men which (were) of old, men of renown.

4.     Gigantes fuerunt in terra in diebus illis: et etiam postquam ingressi sunt filii Dei ad filias hominum, genuerunt eis: isti sunt potentes, qui a saeculo fuerunt viri nominis.

5.     And GOD saw that the wickedness of man (was) great in the earth, and (that) every imagination of the thoughts of his heart (was) only evil continually.

5.     Et vidit Jehova quod multa esset malitia hominum in terra et quod omne figmentum cogitationum cordit eorum tantumodo esset malum omni die:

6.     And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.

6.     Tunc poenituit Jehovam quod fecisset hominem in terra et doluit in corde suo.

7.     And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.

7.     Et dixit Jehova, Delebo hominem quem creavi, a superficie terrae, ab homine usque ad jumentum, usque ad reptile, et usque ad volatile coeli: quia poenitet me quod fecerim ea.

8.     But Noah found grace in the eyes of the LORD.

8.     Et Noah invenit gratiam in oculis Jehovae.

9.     These (are) the generations of Noah: Noah was a just man (and) perfect in his generations, (and) Noah walked with God.

9.     Istae sunt generationes Noah. Noah vir justus, perfectus fuit in generationibus suis: cum Deo ambulavit Noah.

10. And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.

10. Genuit vero Noah tres filios, Sem, Cham, et Jepheth.

11. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.

11. Et corrupta erat: nam corruperat omnis caro viam suam super terram.

12. And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.

12. Et vidit Deus terran, et ecce, corrupta erat: nam corruperat omnis caro viam suam super terram.

13. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.

13. Dixit itaque Deus ad Noah, Finis universae carnis venit coram me: quia repleta est terrs iniquitate a facie eorum: et ecce, ego disperdam eos cum terra.

14. Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.

14. Fac tibi arcam e lignis gopher, mansiunculas facies in arca, et bituminabis eam intrinsecus et extrinsecus bitumine.

15. And this (is the fashion) which thou shalt make it (of): The length of the ark (shall be) three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.

15. Et haec mensura qua facies cam: Trecentorum cubitorum erit longitudo arcae, quinquaginta cubitorum latitudo ejus: et triginta cubitorum altitudo ejus.

16. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; (with) lower, second, and third (stories) shalt thou make it.

16. Fenestram facies arcae, et in cubito consummabis eam superne: ostium vero arcae in latere ejus pones: inferiora et secunda, et tertia facies in ea.

17. And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein (is) the breath of life, from under heaven; (and) every thing that (is) in the earth shall die.

17. Et ego ecce ego adduco diluvium aquarum super terram, ut disperdam omnem carnem in qua est spiritus vitae sub coelo: omne quod est in terra morietur.

18. But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons’ wives with thee.

18. Et statuam pactum meum tecum, et ingredieris arcam tu, et filii tui, et uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum.

19. And of every living thing of all flesh, two of every (sort) shalt thou bring into the ark, to keep (them) alive with thee; they shall be male and female.

19. Et ex omni vivente, ex omni carne, bina ex omnibus introduces in arcam, ut viva serventur tecum, masculus et foemina erunt.

20. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every (sort) shall come unto thee, to keep (them) alive.

20. Ex volatili secundum speciem suam, et ex animali secundum speciem suam, ex omni reptili terrae secundum speciem suam, bina ex omnibus ingredientur ad to, ut viva conserventur.

21. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather (it) to thee; and it shall be for food for thee, and for them.

21. Et tu cape tibi ex omni esca quae comeditur, et congregabis tibi, eritque tibi et illis ad vescendum.

22. Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.

 22. Et fecit Noah juxta omnia quae praeceperat ei Deus, sic fecit.

 

Go To Commentary On Genesis 7:1-24

<010701>Genesis 7:1-24

1.     And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.

1.     Et dixit Jehova ad Noah, Ingredere tu, et omnis domus tua arcam: quia to vidi justum coram me in aetate ista.

2.     Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that (are) not clean by two, the male and his female.

2.     Ex omni animali mundo capies tibi septena septena, virum et foemellam ejus: et ex animali quod non mundum est, bina, virum et foemellam ejus.

3.     Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.

3.     Etiam ex volatili coeli septena, masculum et foemellam: ut vivum conservetur semen in superficie omnis terrae.

4.     For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.

4.     Quia post dies adhuc septem ego pluam super terram quadraginta dies, et quadraginta noctes, et delebo omnem substantiam quam feci, a superficie terrae.

5.     And Noah did according unto all that the LORD commanded him.

5.     Et fecit Noah secundum omnia quae praeceperat ei Jehova.

6.     And Noah (was) six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.

6.     Noah autem erat sexcentorum annorum quando diluvium fuit aquarum super terram.

7.     And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.

7.     Et ingressus Noah, et filii ejus, et uxor ejus, et uxores filiorum ejus cum eo in arcam, propter aquas diluvii.

8.     Of clean beasts, and of beasts that (are) not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,

8.     Ex animali mundo, et ex animali quod non erat mundum, et ex volatili, et ex omni quod reptat super terram,

9.     There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.

9.     Bina bina ingressa sunt ad Noah in arcam, masculus et foemella, quemadmodum praeceperat Deus ipsi Noah.

10. And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.

10. Et fuit, post septem dies aquae diluvii fuerunt super terram.

11. In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.

11. In anno sexcentesimo annorum vitae Noah, in mense secundo, in septimadecima die mensis, die ipsa, rupti sunt omnes fontes voraginis magnaaae, et fenestrae coeli apertae sunt.

12. And the rain was upon the earth forty days and forty nights.

12. Et fuit pluvia super terram quadraginta dies et quadraginta noctes.

13. In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah’s wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;

13. Ipso eodem die ingressus est Noah, et Sem, et Cham, et Jepheth, filii Noah, et uxor Noah, tresque uxores filiorum ejus cum illis, in arcam:

14. They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.

14. Ipsi, et omnis bestia juxta speciem suam, et omne animal juxta speciem suam, et omne reptile quod reptat super terram, secundum speciem suam, et omne volatile juxta speciem suam, omnis abis, et omne alatum.

15. And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein (is) the breath of life.

15. Ingressa sunt igitur ad Noah in arcam, bina bina ex omni carne in qua erat spiritus vitae.

16. And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.

16. Et quae ingressa sunt, masculus et foemina ex omni carne ingressa sunt, quemadmodum praeceperat ei Deus: et clausit Jehova super eum.

17. And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.

17. Et factum est diluvium quadraginta dies super terram, et multilicatae sunt aquae, elevaveruntque arcam: itaque elevata est a terra.

18. And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.

18. Et praevaluerunt aquae, et multiplicatae sunt valde super terram, et fluitabat arca super faciem aquarum.

19. And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that (were) under the whole heaven, were covered.

19.     Roboraverunt itaque se aquae valde super terram, et operti sunt omnes montes excelsi qui erant sub universo coelo.

20. Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.

20. Quindecim cubitis superne roboraverunt se aquae, ita ut operti sint montes.

21. And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:

21.     Et mortua est omnis caro quae reptabat super terram, tam de volatili quam de animali et bestia, et omni reptili quod reptat super terram, et omni homine.

22. All in whose nostrils (was) the breath of life, of all that (was) in the dry (land), died.

22. Omnia in quorum nare erat anhelitus spiritus vitae, ex omnibus quae erant in sicco, mortua sunt.

23. And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained (alive), and they that (were) with him in the ark.

23. Et delevit omnem substantiam vivam, quae erat super faciem terrae, ab homine usque ad jumentum, usque ad reptile, et usque ad volatile coeli: et deleta sunt e terra, et remansit tantum Noah, et qui cum eo erant in arca.

24. And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

24. Et roboraverunt se aquae super terram quinquaginta et centum dies.

 

Go To Commentary On Genesis 8:1-22

<010801>Genesis  8:1-22

1.     And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that (was) with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;

1.     Recordatus est autem Deus Noah, et omnis bestiae, et omnis animalis quae erant cum eo in arca: et transire fecit Deus ventum super terram, et quieverunt aquae.

2.     The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;

 2. Et clauserunt se fontes abyssi, fenestraeque coelo.

3.     And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.

3. Et reversae sunt aquae a superficie terrae, eundo et redeundo, et defecerunt aquae in fine quinquaginta et centum dierum.

4.     And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.

 4. Et requievit arca mense septimo, septimadecima die mensis super montes Ararath.

5.     And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth (month), on the first (day) of the month, were the tops of the mountains seen.

 5. Et aquae ibant et deficiebant usque ad mensem decimum: in decimo, in prima mensis visa sunt cacumina montium.

6.     And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:

 6. Et fuit, in fine quadraginta dierum, aperuit Noah fenestram arcae quam fecerat.

7.     And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.

7. Et misit corvum, et egressus est egrediendo et redeundo, donex siccarentur aquae quae erant super terram.

8.     Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;

8. Deinde misit columbam a se, ut videret an extenuatae essent aquae a superficie terrae.

9.     But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters (were) on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.

 9. Et non invenit columba requiem plantae pedis sui, et reversa est ad eum in arcam: quia aquae erant in superficie omnis terrae: et misit manum suam, et accepit eam, introduxitque eam ad se in arcam.

10. And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;

10. Et expectavit adhuc septem dies alios, et addidit ut mitteret columbam ex arca.

11. And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth (was) an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.

11. Et venit ad eum columba tempore vespertimo, et ecce, folium olivae raptum erat in ore ejus, et cognovit Noah quod extenuatae essent aquae a superficie terrae.

12. And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.

12. Et expectavit adhuc septem alios, et misit columbam: et non addidit ut reverteretur ad cum amplius.

13. And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first (month), the first (day) of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.

13. Et fuit, primo et sexcentesimo anno, primo mense, in prima mensis, siccatae sunt aquae a superficie terrae: removit autem Noah operimentum arcae, et vidit, et exxe siccata erat facies terrae.

14. And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.

14. Et in mense secundo, in septima et vicesima die mensis, aruit terra.

15. And God spake unto Noah, saying,

15. Loquutus est autem Deus ad Noah, dicendo,

16. Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.

16. Egredere ex arca, tu, et uxor tua, et filii tui, et uxores filiorum tuorum tecum.

17. Bring forth with thee every living thing that (is) with thee, of all flesh, (both) of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.

17. Omnem bestiam quae est tecum, ex omni carne, tam de volatili quam de animali, et omni reptili quod reptat super terram educ tecum: ut se moveant in terra, et crescant, multiplicenturque super terram.

18. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him:

18. Et egressus est Noah, et filii ejus, et uxor ejus, et uxores filiorum ejus cum eo.

19. Every beast, every creeping thing, and every fowl, (and) whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.

19. Omnis bestia, omne reptile et omne volatile, omne quod movetur super terram, secundum familias eorum egressa sunt ex arca.

20. And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.

20. Et aedificavit Noah altare Jehovae, et tulit ex omni animali mundo, et ex omni volatili mundo, et obtulit holocausta in altari.

21. And the LORD smelled a sweet savor; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man’s sake; for the imagination of man’s heart (is) evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.

21. Odoratusque est Jehova odorem quietis. Et dixit Jehova in corde suo, Non addam ut maledicam ultra terrae propter hominem: quia cogitatio cordis hominis mala est a pueritia sua: nec addam ultra ut percutiam omne vivens quemadmodum feci.

22. While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.

22. Posthac omnibus diebus terrae, sementis et messis, et frigus et aestus, et aestas et hyems, et dies et nox non cessabunt.

 

Go To Commentary On Genesis 9:1-29

<010901>Genesis 9:1-29

1.     And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.

1.     Et benedixit Deus Noah, et filiis ejus: et dixit ad eos, Crescite, et multiplicamini, et replete terram.

2. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth (upon) the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.

2.     Et timor vester et pavor vester erit super omnem bestiam terrae, et super omne volatile coeli, cum omnibus quae gradiuntur in terra, et omnibus piscibus maris: quia manui vestrae tradita sunt.

3. Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.

3.     Omne reptile quod vivit, vobis erit ad vescendum: sicut virentem herbam dedi vobis omnia.

4. But flesh with the life thereof, (which is) the blood thereof, shall ye not eat.

4.     Veruntamen carnem cum anima ejus, sanguine ejus, non comedetis.

5. And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s brother will I require the life of man.

5.     Et profecto sanguinem vestrum, qui vobis est in animas, requiram: de manu omnis bestiae requiram illum, et de manu hominis, et de manu viri fratris ejus requiram animam hominis.

6. Whoso sheddeth man’s blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.

6.     Qui effuderit sanguinem hominis in homine, sanguis ejus effundetur: quia ad imaginem Dei fecit hominem.

7. And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.

7.     Et vos crescite, et multiplicamini, et generate in terra, et multiplicemini in ea.

8. And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,

8.     Et dixit Deus ad Noah, et ad filios ejus qui cum eo erant, dicendo,

9. And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;

9.     Et ego, ecce ego statuo pactum meum vobiscum, et cum semine vestro post vos.

10. And with every living creature that (is) with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth.

10. Et cum omni anima vivente quae est vobiscum, tam cum volatili quam cum animali, et omni bestia terrae vobiscum, ab omnibus quae egressa sunt ex arca: cum omni, inquam, bestia terrae.

11. And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.

11. Et statuam pactum meum vobiscum, et non excidetur omnis caro ultra ab aquis diluvii, et non erit ultra diluvium, ut disperdat terram.

12. And God said, This (is) the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that (is) with you, for perpetual generations:

12. Et dixit Deus, Hoc est signum foederis quod ego do inter me et bos, et omnem animan viventem quae est vobiscum in generationes saeculi:

13. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.

13. Arcum meum ponam in nube, et erit in signum foederis inter me et terram.

14. And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud:

14. Et erit, quum obnubilavero nubem super terram, tunc apparebit arcus in nube.

15. And I will remember my covenant, which (is) between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.

15. Et recordabor foederis mei quod est inter me et vos, et omnem animam viventem cum omni carne: et non erit ultra aqua ad diluvium, ut disperdat omnem carnem.

16. And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that (is) upon the earth.

16. Et erit arcus in nube, et videbo illum, ut recorder pacti perpetui inter Deum et omnem animam viventem cum omni carne quae est super terram.

17. And God said unto Noah, This (is) the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that (is) upon the earth.

17. Et dixit Deus ad Noah, Hoc est signum foederis quod statui inter me et omnem carnem quae est super terram.

18. And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham (is) the father of Canaan.

18. Erant autem filii Noah qui egressi sunt de arca, Sem, Cham, et Jepheth: et Cham est pater Chenaan.

19. These (are) the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.

19. Tres isti, filii Noah: et ab istis dispersa est universa terra.

20. And Noah began (to be) an husbandman, and he planted a vineyard:

20. Coepit vero Noah colere terram, et plantavit vineam.

21. And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.

21. Et bibit de vino et inebriatus est, et discooperuit se in medio tabernaculi sui.

22. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.

22. Et vidit Cham pater Chenaan turpitudinem patris sui, et nuntiavit duobus fratribus suis in platea.

23. And Shem and Japheth took a garment, and laid (it) upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces (were) backward, and they saw not their father’s nakedness.

23. Et tulerunt Sem et Jepheth vestimentum, et posuerunt super humerum ambo ipse: et euntes retrorsum, operuerunt turpitudinem patris sui: et facies eorum erant retrorsum, et turpitudinem patris sui non viderunt.

24. And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.

24. Expergefactus autem Noah a vino suo, cognovit quod fecerat sibi filius suus minor.

25. And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.

25. Et dixit, Maledictus Chenaan, servus servorum erit fratribus suis.

26. And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.

26. Et dixit, Benedictus Jehova Deus Sem, et sit Chenaan servus eis.

27. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.

27. Dilatet Deus Jepheth, et habitet in tabernaculis Sem: et sit Chenaan servus eis.

28. And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.

28. Et vixit Noah post diluvium trecentos annos et quinquaginta annos.

29. And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.

29. Fuerunt autem omnes dies Noah nongenti anni et quinquaginta: et mortuus est.

 

Go To Commentary On Genesis 10:1-32

<011001>Genesis 10:1-32

1. Now these (are) the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.

1.     Porro istae sunt generationes filiorum Noah, Sem, Cham, et Jepheth: quibus nati sunt filii post diluvium.

2. The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

2.     Filii Jepheth, Gomer, et Magog, et Madai, et Javan, et Thubal, et Mesech, et Thiras.

3. And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.

3.     Et filii Gomer, Ascenas, et Riphath, et Thogarmah.

4. And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.

4.     Et filii Javan, Elisah, et Tharsis, Chitthim, Dodanim.

5. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.

5.     Ab istis separatae sunt insulae Gentium secundum terras suas, singulae secundum linguam suam, secundum familias suas, in gentibus suis.

6. And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.

6.     Et filii Cham, Chus, et Misraim, et Phut, et Chenaan.

7. And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

7.     Et filii Chus, Seba, et Havilah, et Sabthah, et Rahamah, et Sabtecha. Filii autem Rahamah, Seba, et Dedan.

8. And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.

8.     Et Chus genuit Nimrod: ipse coepit esse potens in terra:

9. He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD.

9.     Ipse fuit potens in venatione coram Jehova: idcirco dicitur, Sicut Nimrod poteus venatione coram Jehova.

10. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

10. Et fuit principium regni illius Babel, et Erech, et Achad, et Chalneh, in terra Sinhar.

11. Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,

11. E terra illa egressus est Assur, et aedificavit Nineven, et Rehoboth civitatem, et Chelah,

12. And Resen between Nineveh and Calah: the same (is) a great city.

12. Et Resen inter Nineven et inter Chelah; ipsa est civitas magna.

13. And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

13. Misraim autem genuit Ludim, et Hanamim, et Lehabim, et Naphthuhim,

14. And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.

14. Et Pathrusim, et Casluhim, unde egressi sunt Pelistim, et Chaphthorim.

15. And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,

15. Et Chenaan genuit Sidon primogenitum suum, et Heth,

16. And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,

16. Et Jebusi, et Emori, et Girgasi,

17. And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

17. Et Hivvi, et Arci, et Sini,

18. And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.

18. Et Arvadi, et Semari, et Hamathi: et postea sparsae sunt familiae Chenaanaei.

19. And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.

19. Et fuit terminus Chenaanaei a Sidon ingrediente to Gerar usque ad Hazzah, donec ingrediaris Sedom et Hamorah, et Admah, et Seboim, usque ad Lasah.

20. These (are) the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, (and) in their nations.

20. Isti filii Cham per familias suas, per linguas suas, in terris suis, in gentibus suis.

21. Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were (children) born.

21. Ipsi quoque Sem soboles, etiam ipse fuit pater omnium filiorum Eber, frater Jepheth major.

22. The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.

22. Filii Sem, Helam, et Assur, et Arphachsad, et Lud, et Aram.

23. And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.

23. Et filii Aram, Hus, et Hul, et Gether, et Mas.

24. And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.

24. Et Arphachsad genuit Selah, et Selah genuit Eber.

25. And unto Eber were born two sons: the name of one (was) Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name (was) Joktan.

25. Et ipsi Eber nati sunt duo filii: nomen unius Peleg, quia in diebus ejus divisa est terra: et nomen fratris ejus Joctan.

26. And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

26. Et Joctan genuit Almodad, et Seleph, et Hasarmaveth, et Jarah,

27. And Hadoram, and Uzal, and Diklah,

27. Et Hadoram, et Uzal, et Diclah,

28. And Obal, and Abimael, and Sheba,

28. Et Hobal, et Abimael, et Seba,

29. And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these (were) the sons of Joktan.

29. Et Ophir, et Havilah, et Jobab: omnes isti filii Joctan.

30. And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.

30. Et fuit habitatio eorum a Mesah, donec ingrediaris Sephar, montem Orientis.

31. These (are) the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.

31. Isti filii Sem per familias suas, per linguas suas, in terris suis, in gentibus suis.

32. These (are) the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

32. Istae familiae filiorum Noah per generationes suas in gentibus suis: et ab istis divisae sunt gentes in terra post diluvium.

 

Go To Commentary On Genesis 11:1-32

<011101>Genesis 11:1-32

1.     And the whole earth was of one language, and of one speech.

1.     Erat autem universa terra labii unius, et verborum eorundem.

2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.

2. Et fuit, quum proficiscerentur ipsi ab Oriente, invenerunt planitiem in terra Sinhar, et habitaverunt ibi.

3. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.

3. Et dixerunt quisqui ad proximum suum, Agite, laterificemus lateres, et coquamus ad coctionem: et fuit eis later pro lapide, et bitumen fuit eis pro caemento.

4. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top (may reach) unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

4. Et dixerunt, Agite, aedificemus nobis urbem et turrim, cujus caput pertingat usque ad coelum, et faciamus nobis nomen, ne forte dispergamur in superficiem universae terrae.

5. And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.

5. Et descendit Jehova ut videret urbem et turrim, quam aedificabant filii hominum.

6. And the LORD said, Behold, the people (is) one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

6. Et dixit Jehova, En, populus unus, et labium unum est omnibus ipsis: et hoc est incipere eorum ut faciant, et nunc non prohibebitur ab eis quod cogitaverunt ut facerent.

7. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech.

7. Agite, descendamus, et confundamus ibi labium eorum, ut non audiant unusquisque labium proximi sui.

8. So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.

8. Et dispersit Jehova eos inde per superficiem omnis terrae, et cessaverunt aedificare civitatem.

9. Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.

9. Propterea vocavit nomen ejus Babel: quia ibi confudit Jehova labium universae terrae, et inde dispersit eos Jehova in superficiem universae terrae.

10. These (are) the generations of Shem: Shem (was) an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:

10. Hae sunt generationes Sem. Sem filius centum annorum genuit Arphachsad duobus annis post diluvium.

11. And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.

11. Et vixit Sem, post quam genuit Arphachsad, quingentos annos: et genuit filios et filias.

12. And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:

12. Et Arphachsad vixit quinque et triginta annos, et genuit Selah.

13. And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.

13. Et vixit Arphachsad, postquam genuit Selah, tres annos et quadringentos annos: et genuit filios et filias.

14. And Salah lived thirty years, and begat Eber:

14. Et Selah vixit triginta annos, et genuit Eber.

15. And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.

15. Et vixit Selah, postquam genuit Eber, tres annos et quadringentos annos: et genuit filios et filias.

16. And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:

16. Et vixit Eber quatuor et triginta annos, et genuit Peleg.

17. And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.

17. Et vixit Eber, postquam genuit Peleg, triginta annos et quadringentos annos: et genuit filios et filias.

18. And Peleg lived thirty years, and begat Reu:

18. Et vixit Peleg triginta annos, et genuit Rehu.

19. And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.

19. Et vixit Peleg, postquam genuit Rehu, novem annos et ducentos annos: et genuit filios et filias.

20. And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:

20. Et vixit Rehu duos et triginta annos, et genuit Serug.

21. And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.

21. Et vixit Rehu, postquam genuit Serug, septem annos et ducentos annos: et genuit filios et filias.

22. And Serug lived thirty years, and begat Nahor:

22. Et vixit Serug triginta annos, et genuit Nachor.

23. And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.

23. Et vixit Serug, postquam genuit Nachor, ducentos annos: et genuit filios et filias.

24. And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:

24. Et vixit Nachor novem et viginti annos, et genuit Thare.

25. And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.

25. Et vixit Nachor, postquam genuit Thare, novemdecim annos et centum annos: et genuit filios et filias.

26. And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.

26. Et vixit Thare septuaginta annos, et genuit Abram, Nachor, et Haran.

27. Now these (are) the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.

27. Et istae sunt generationes Thare. Thare genuit Abram, Nachor, et Haran: et Haran genuit Lot.

28. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.

28. Et mortuus est Haran coram Thare patre suo in terra nativitatis suae, in Ur Chaldeae.

29. And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram’s wife (was) Sarai; and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.

29. Et acceperunt Abram et Nachor uxores: nomen uxoris Abram, Sarai: et nomen uxoris Nachor, Milchah, filia Haran patris Milchah, et patris Ischah.

30. But Sarai was barren; she (had) no child.

30. At fuit autem Sarai sterilis: nec erat ei filius.

31. And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son’s son, and Sarai his daughter in law, his son Abram’s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.

31. Tulit autem Thare Abram filium suum, et Lot filium Haran, filium filii sui, et Sarai nurum suam, uxorem Abram filii sui: et egressi sunt sum eis de Ur Chaldeae, ut pergerent in terram Chenaan: et venerunt usque ad Charan, et habitaverunt ibi.

32. And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

32. Et fuerunt dies Thare quinque et ducenti anni: et mortuus est Thare in Charan.

 

Go To Commentary On Genesis 12:1-20

<011201>Genesis 12:1-20

1.       Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto a land that I will shew thee:

1.       Dixerat autem Jehova ad Abram, Abi e terra tua, et e cognatione tua, et e domo patris tui, ad terram quam ostendam tibi.

2.       And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing:

2. Et faciam to in gentem magnam, et benedicam tibi, et magnificabo nomen tuum, et eris benedictio.

3.       And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed.

3. Et benedicam benedicentibus tibi: et maledicentibus tibi maledicam: et benedicentur in to omnes familae terrae.

4.       So Abram departed, as the LORD had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram (was) seventy and five years old when he departed out of Haran.

4. Abiit ergo Abram quemadmodum loquutus fuerat ad eum Jehova: et perrexit cum eo Lot: Abram autem erat filius quinque annorum et septuaginta annorum, quando egressus est de Charan

5.       And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother’s son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came.

5. Et cepit Abram Sarai uxorem suam, et Lot filium fratris sui, et omnem substantiam quam acquisierant, et animas quas fecerant in Charan, et egressi sunt ut pergerent in terram Chenaan, et venerunt ad terram Chenaan.

6.       And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite (was) then in the land.

 6. Et transivit Abram in terram usquead locum Sechem, usque ad quercum Moreh: Chenaanaeus autem tunc erat in terra.

7.       And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the LORD, who appeared unto him.

7. Et visus est Jehova Abrae, et dixit, Semini tuo dabo terram hanc: et aedificavit ibi altare Jehovae qui apparuerat sibi.

8.       And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, (having) Bethel on the west, and Hai on the east: and there he builded an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD.

8. Et transtulit se inde ad montem ab Oriente ipsi Bethel, tetenditque tabernaculum suum: Bethel erat ab Occidente, et Hai ab Oriente: et aedificavit ibi altare Jehova, et invocavit nomen Jehovae.

9.       And Abram journeyed, going on still toward the south.

9. Profectus est et Abram eundo et proficiscendo ad Meridiem.

10.   And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine (was) grievous in the land.

10. Et fuit fames in terra, et descendit Abram in Aegyptum ut peregrinaretur ibi: quia gravis fames erat in terra.

11.   And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou (art) a fair woman to look upon:

11. Et fuit, quando appropinquavit ut ingrederetur Aegyptum, dixit ad Sarai uxorem suam, Ecce, nunc novi quod mulier pulchra aspectu sis:

12.   Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This (is) his wife: and they will kill me, but they will save thee alive.

12. Erit itaque, quum viderint to Aegyptii, dicent, Uxor ejus est: et occident me, et to servabunt vivam.

13.   Say, I pray thee, thou (art) my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee.

13. Dic nunc quod soror mea sis, ut bene sit mihi propter to, et vivat anima mea propter to.

14.   And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she (was) very fair.

14. Et fuit quum ingredere tur Abram Aegyptum, viderunt Aegruptii mulierem quod pulchra esset valde.

15.   The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh’s house.

15. Quum igitur vidissent eam principes Pharaonis, landaverunt eam Pharaoni: et sublata est mulier in domum Pharaonis.

16.   And he entreated Abram well for her sake: and he had sheep, and oxen, and he asses, and menservants, and maidservants, and she asses, and camels.

16. Et ipsi Abram benefecit propter eam: fueruntque ei pecudes, et boves, et asini, et servi, et ancillae, et asinae, et cameli.

17.   And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram’s wife.

17. Percussit autem Jehova Pharaonem percussionibus magnis et domum ejus, causa Sarai uxoris Abram.

18.   And Pharaoh called Abram, and said, What (is) this (that) thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she (was) thy wife?

18. Vocavitque Pharao Abram, et dixit, Cur hoc, fecisti mihi? utquid non indicasti mihi quod uxor tua esset?

19.   Why saidst thou, She (is) my sister? so I might have taken her to me to wife: now therefore behold thy wife, take (her), and go thy way.

19. Utquid dixisti, Soror mea est? et tuli eam mihi in uxorem: et nunc ecce uxor tua, cape et vade.

20. And Pharaoh commanded (his) men concerning him: and they sent him away, and his wife, and all that he had.

20. Et praecepit super eum Pharao viris, et demiserunt eum et uxorem ejus, et omnia quae erant ei.

 

Go To Commentary On Genesis 13:1-20

<011301>Genesis 13:1-20

1.       And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.

1.       Et ascendit Abram ex Aegypto, ipse et uxor ejus, et omnia quae erant ei, et Lot cum eo ad Meridiem.

2.       And Abram (was) very rich in cattle, in silver, and in gold.

2.       Et Abram dives erat valde pecore, argento et auro.

3.       And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai;

3.       Et perrexit per profectiones suas a Meridie usque ad Bethel, usque ad locum ubi fuerat tabernaculum ejus in principio, inter Bethel et Hai;

4.       Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.

4.       Ad locum altaris quod fecerat in principio: et invocavit ibi Abram nomen Jehovae.

5.       And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.

5.       Et etiam ipsi Lot ambulanti cum Abram erant pecudes, et boves, et tabernacula.

6.       And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.

6.       Et non ferebat eos terra, ut habitarent pariter: quia erat substantia eorum multa, et non poterant habitare pariter.

7.       And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.

7.       Et fuit contentio inter pastores pecudum Abram, et pastores pecudum Lot: et Chenaanaeus et Pherizaeus tunc habitabant in terra.

8.       And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we (be) brethren.

8.       Et dixit Abram ad Lot, Ne nunc sit contentio inter me et to, et inter pastores meos et pastores tuos: quia viri fratres sumus.

9.       (Is) not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if (thou wilt take) the left hand, then I will go to the right; or if (thou depart) to the right hand, then I will go to the left.

9.       Numquid non omnis terra est coram to? separa to nunc ame: si ieris ad sinistram, dextram tenebo: et si ad dextram ieris, sinistram tenebo.

10.   And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it (was) well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, (even) as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.

10.   Et levavit Lot oculos suos, et vidit omnem planitiem Jarden, quod tota esset irrigua, antequam disperderet Jehova Sedom et Hamorah, sicuti hortus Jehovae, sicut terra Aegypti, ingrediente to in Sohar.

11.   Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.

11.   Et elegit sibi Lot omnem planitiem Jarden, et profectus est Lot ad Oreientem, et separaverunt se alter ab altero.

12.   Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched (his) tent toward Sodom.

12.   Abram habitavit in terra Chanaan, et Lot habitavit in urbibus planitiei, et tetendit tabernaculum Sedom usque.

13.   But the men of Sodom (were) wicked and sinners before the LORD exceedingly.

13.   Viri autem Sedom erant mali, et scelerati coram Jehova valde.

14.   And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:

14.   Et Jehova dixit ad Abram, postquam separavit se Lot ab eo, Leva nunc oculos tuos, et vide a loco ubi es, ad Aquilonem, Meridiem, Orientem, et Occidentem.

15.   For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.

15.   Quia omnem terram quam tu vides, tibi dabo et semini tuo usque in saeculum.

16.   And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, (then) shall thy seed also be numbered.

16.   Et ponam semen tuum sicut pulverem terrae: quia si poterit quisquam numerare pulverem terrae, etiam semen tuum numerabit.

17.   Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.

17.   Surge, ambula per terram in longitudinem ejus, et in latitudinem ejus: quia tibi dabo eam.

18. Then Abram removed (his) tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which (is) in Hebron, and built there an altar unto the LORD.

18. Et tetendit tabernaculum Abram, et venit, et habitavit in quercubus Mamre, quae sunt in Hebron: et aedificavit ibi altare Jehovae.

 

Go To Commentary On Genesis 14:1-24

<011401>Genesis 14:1-24

1.       And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations;

1.       Et fuit in diebus Amraphel regis Sinhar, Arioch rex Elasar, Cedorlaomer rex Helam, et Thidhal rex gentium,

2. That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar.

2.       Fecerunt bellum cum Berah rege Sedom, et Birsah rege Hamorah, Sinab rege Admah, et Semeber rege Seboim, et rege Belah: ipsa est Sohar.

3. All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea.

3.       Omnes isti conjuncti sunt in valle Siddim: ipsa est vallis Maris salis.

4. Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.

4.       Duodecim annos servierant Cedorlaomer, et decimotertio anno defecerant.

5. And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim,

5.       Decimoquarto autem anno venit Cedorlaomer, et reges qui erant cum eo, et percusserunt Rephaim in Astheroth Carnaim, et Zuzim in Ham, et Emim in Saveh Ciriathaim,

6. And the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness.

6.       Et Hori in monte suo Sehir, usque ad planitiem Pharan, quae est juxta desertum.

7. And they returned, and came to Enmishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezontamar.

7.       Reversi sunt autem, et venerunt ad Hen — misphat, ipsa est Cades: et percusserunt omnem agrum Amalecitae, et etiam Emoraeum habitantem in Haseson — thamar.

 8. And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim;

8.       Et egressus est rex Sedom, et rex Hamorah, et rex Admah, et rex Seboim, et rex Belah, ipsa est Sohar, et ordinaverunt cum eis praelium in valle Siddim,

9. With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five.

9.       Cum Cedorlaomer rege Hela, et Thidhal rege gentium et Amraphel rege Sinhar, et Arioch rege Elasar: quatuor reges cum quinque.

10. And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain.

10.   Vallis autem Siddim plena erat puteis caementi: et fugerunt rex Sedom et Hamorah, projeceruntque se illuc, et residui in montem fugerunt.

11. And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.

11.   Et ceperunt omnen substantiam Sedom et Hamorah, omnemque escam eorum, et abierunt.

12. And they took Lot, Abram’s brother’s son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.

12.   Ceperunt quoque Lot et substantiam ejus, filium fratris Abram, et abierunt, quia ipse habitabat in Sedom.

13. And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew; for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner: and these were confederate with Abram.

13.   Et venit quidam qui evaserat, et nuntiavit Abram Ebraeo, qui habitabat in quercubus Mamre Emori fratris Eschol, fratris Haner et ipsi erant foederati cum Abram.

14. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servents, born in his own house, three hundred and eighteen, and pursued them unto Daniel

14.   Audiens autem Abram quod captivus dusctus esset frater suus, armavit a se institutos pueros domus suae, octodecim et trecentos, et persequutus est usque ad Daniel

15. And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.

15.   Et divisit se super eos nocte, ipse et servi ejus, et percussit eos: persequutusque est eos usque ad IIovah, quae est a laeva Dammesec.

16. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.

16.   Et reduxit omnem substantiam, et etiam Lot fratrem suum, et substantiam ejus reduxit, atque etiam mulieres et populum.

17. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king’s dale.

17.   Et egressus est rex Sedom in occursum ejus, postquam reversus est ipse a caedendo Cedorlaomer, et reges qui erant secum, ad Vallem Saveh: ipsa est Vallis regis.

18. And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God.

18.   Et Melchisedec rex Salem protulit panem et vinum: et ipse erat sacerdos Deo altissimo.

19. And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth:

19.   Et benedixit ei, et dixit, Benedictus Abram Deo excelso, possessori coeli et terrae.

20. And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all.

20.   Et benedictus Deus excelsus, qui tradidit hostes tuos in manum tuam: et dedit ei decimam de omnibus.

21. And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself.

21. Et dixit rex Sedom ad Abram, Da mihi animas, et substantiam tolle tibi.

22. And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heaven and earth,

22.   Et dixit Abram ad regem Sedom, Levavi manum meam ad Jehovam Deum excelsum, possessorem coeli et terrae,

23. That I will not take from a thread even to a shoelatchet, and that I will not take any thing that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:

23.   Si a filo usque ad corrigiam calceamenti, si accepero ex omnibus quae sunt tibi: ne dicas, Ego ditavi Abram.

24. Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.

24. Praeter ea tantum quae comederunt pueri, et partem virorum qui profecti sunt mecum, Aner, Eschol, et Mamre: ipsi accipiant partem suam.

 

Go To Commentary On Genesis 15:1-21

<011501>Genesis 15:1-21

1.     After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.

1.     Post haec fuit verbum Jehovae ad Abram in visione, dicendo, Ne timeas Abram, ego scutum ero tibi, merces tua multa valde.

2.     And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?

2.     Et dixit Abram, Dominator Jehova, quid dabis mihi? Et ego incedo orbus, et filius derelictionis domus meae erit iste Dammescenus Elihezer.

3.     And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.

3.     Et dixit Abram, Ecce, mihi non dedisti semen: et ecce, filius domus meae haeres meus est.

4.     And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.

4.     Et ecce verbum Jehovae ad eum, dicendo, Non erit haeres tuus iste, sed qui egredietur de visceribus tuis, ipse haeres tuus erit.

5.     And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.

5.     Et eduxit eum foras, et dixit, Suspice nunc coelum, et numera stellas, si poteris numerare eas. Et dixit ei, Sic erit semen tuum.

6.     And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness.

6.     Et credidit Jehovae, et reputavit illud ei ad justitiam.

7.     And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.

7.     Et dixit ad eum, Ego Jehova qui eduxi to de Ur Chaldeae, ut darem tibi terram istam, ut haeredites eam.

8.     And he said, Lord GOD, whereby shall I know that I shall inherit it?

8.     Et dixit, Dominator Jehova, in quo cognoscam quod haereditabo eam?

9.     And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon.

9.     Et dixit ad eum, Tolle mihi vitulam triennem, et capram triennem, et arietem triennem, et turturem, et pullum columbarum.

10. And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.

10. Et tulit sibi omnia ista, et divisit ea per medium, et posuit quamlibet partem divisionis suae e regione sociae suae; sed aves non divisit.

11. And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away.

11. Et descenderunt aves super cadavera, et abigebat eas Abram.

12. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.

12. Et fuit, sole occumbente sopor cecidit super Abram: et ecce, terror tenebrosus et magnus cadens super eum.

13. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;

13. Et dixit ad Abram, Cognoscendo cognosce quod peregrinum erit semen tuum in terra non sua: et servient eis, affligentque eos per quadringentos annos.

14. And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.

14. Sed etiam gentem cui servierint, ego judicabo, et postea egredientur cum substantia magna.

15. And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.

15. Et tu ingredieris ad patres tuos in pace, sepelieris in canitie bona.

16. But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.

16. Et generatione quarta revertentur huc: quia nondum est completa iniquitas Emoraei.

17. And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces.

17. Et fuit, sole occumbente caligo erat, et ecce furnus fumans, et lampas ignis quae transibat inter divisiones ipsas.

18. In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:

18. In die ipso pepigit, Jehova cum Abram foedus dicendo, Semini tuo dabo terram hanc a flumine Aegypti, usque ad flumen magnum, flumen Euphratem:

19. The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,

19. Cenaeum, et Cenizaeum, et Cadmonaeum,

20. And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims,

20. Et Hitthaeum, et Perizaeum, et Rephaim,

21. And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

21. Et Emoraeum, et Chenaanaeum, et Girgasaeum, et Jebusaeum.

 

Go To Commentary On Genesis 16:1-16

<011601>Genesis 16:1-16

1.     Now Sarai Abram’s wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.

1.     Porro Sarai uxor Abram non pepererat ei: erat autem ei ancilla Aegyptia, et nomen ejus Hagar.

2.     And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.

2. Et dixit Sarai ad Abram, Ecce, nunc conclusit me Jehova, ne parerem: ingredere nunc ad ancillam meam, si forte aedificer ex ea: et paruit Abram voci Sarai.

3.     And Sarai Abram’s wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.

3. Et tulit Sarai uxor Abram, Hagar Aegyptiam ancillam suam in fine decem annorum, quibus habitavit Abram in terra Chenaan, et dedit eam Abram viro suo in uxorem.

4.     And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.

4. Et ingressus est ad Hagar, et concepit: et videns quod concepisset, despectui habuit dominam suam in oculis suis.

5.     And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee.

5. Tunc dixit Sarai ad Abram, Injuria mea super to: ego dedi ancillam meam in sinu tuo, et ubi vidit quod concepisset, despectui sum in oculis ejus: judicet Jehova inter me et to.

6.     But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face.

6. Et dixit Abram ad Sarai, Ecce, ancilla tua in manu tua, fac ei quod bonum est in oculis tuis: et afflixit eam Sarai, et fugit a facie ejus.

7.     And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.

7. Et invenit eam Angelus Jehovae juxta fontem aquae in deserto, juxta fontem in via Sur.

8.     And he said, Hagar, Sarai’s maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai.

8. Et dixit, Hagar ancilla Sarai, unde venis, et quo vadis? Et dixit, A facie Sarai dominae meae ego fugio.

9.     And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.

9. Et dixit ei Angelus Jehovae, Revertere ad dominam tuam, et humilia to sub manibus ejus.

10. And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude.

10. Adhaec dixit ei Angelus Jehovae, Multiplicando multiplicabo semen tuum, et non numerabitur prae multitudine.

11. And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction.

11. Praeterea dixit ei Angelus Jehovae, Ecce, es praegnans, et paries filium, et vocabis nomen ejus Ismael: quia audivit Jehova afflictionem tuam.

12. And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren.

12. Et ipse erit ferus homo, manus ejus in omnes, et manus omnium in eum: et coram omnibus fratribus suis habitabit.

13. And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me?

13. Et vocavit nomen Jehovae qui loquebatur sibi, Tu Deus videns me: quia dixit, Nonne etiam hie vidi post videntem me?

14. Wherefore the well was called Beerlahairoi; behold, it is between Kadesh and Bered.

14. Idcirco vocavit puteum, Puteum viventis videntis me. Ecce, est inter Cades et Bared.

15. And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son’s name, which Hagar bare, Ishmael.

15. Et peperit Hagar ipsi Abram filium: et vocavit Abram nomen filii sui, quem peperit Hagar, Ismael.

16. And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.

16. Abram autem erat octoginta annorum et sex annorum, quando peperit Hagar Ismael ipsi Abram.

 

Go To Commentary On Genesis 17:1-27

<011701>Genesis 17:1-27

1.     And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect.

1.     Et fuit Abram nonaginta et novem annorum: et visus est Jehova Abram, dixitque ad eum, Ego Deus Omnipotens, ambula coram me, et esto perfectus.

2. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly.

2.     Et ponam pactum meum inter me et to, et multiplicabo to vehementissime.

3. And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,

3. Tunc prostravit se Abram super faciem suam, et loquutus est cum eo Deus, dicendo,

4. As for me, behold, my covenant (is) with thee, and thou shalt be a father of many nations.

4.     Ego, ecce pactum meum tecum, et eris in patrem multitudinis gentium.

5. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee.

5.     Et non vocabitur ultra nomen tuum Abram, sed erit nomen tuum Abraham: quia patrem multitudinis gentium posui to.

6. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.

6.     Et multiplicabo to valde, et ponam to in gentes, et reges ex to egredientur.

7. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee.

7.     Et statuam foedus meum inter me et to, et inter semen tuum post to in generationes suas, in foedus perpetuum, ut sim tibi in Deum et semini tuo post to.

8. And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.

8.     Daboque tibi et semini tuo post to terram peregrinationum tuarum, omnem terram Chenaan in possessionem perpetuam, et ero eis in Deum.

9. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations.

9.     Praeterea dixit Deus ad Abraham, et tu pactum meum custodies, tu et semen tuum post to in generationibus suis.

10. This (is) my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised.

10. Hoc pactum meum quod custodietis inter me et vos, et inter semen tuum post to, ut circumcidatur in vobis omnis masculus:

11. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.

11. Et circumcidetis carnem praeputii vestri: et erit in signum foederis inter me et vos.

12. And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which (is) not of thy seed.

12. Et filius octo dierum circumcidetur in vobis: omnis masculus in generations vestras, verna, et emptus argento ab omni filio alienigenae, qui non est de semine tuo.

13. He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.

13. Circumcidendo circumcidetur verna tuus, et emptus argento tuo: et erit pactum meum in carne vestra in pactum perpetuum.

14. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.

14. Et praeputiatus masculus, cui non circumcisa fuerit carno praeputii sui, exterminabitur anima ipsa de populis suis, quia pactum meum irritum fecit.

15. And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah (shall) her name (be).

15. Et dixit Deus ad Abraham, Sarai uxoris tuae non vocabis nomen Sarai, sed Sarah est nomen ejus.

16. And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be (a mother) of nations; kings of people shall be of her.

16. Et benedicam ei, atque etiam dabo ex ea tibi filium, cui benedicam, et erit in gentes: reges populorum ex ea erunt.

17. Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall (a child) be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

17. Et prostravit se Abraham in faciem suam, et risit, dixitque in corde suo, Numquid viro centum annorum nascetur proles? Et an Sarah mulier nonaginta annorum pariet?

18. And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee!

18. Et dixit Abraham ad Deum, Utinam Ismael vivat coram to.

19. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, (and) with his seed after him.

19. Et dixit Deus, Vere Sarah uxor tua pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Isaac: et statuam pactum meum cum eo in pactum perpetuum, et cum semine ejus post eum.

20. And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

20.     Et pro Ismael audivi to: ecce, benedixi ei, et crescere faciam eum, et multiplicare faciam eum supra modum: duodecim principes generabit, et ponam eum in gentem magnam.

21. But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.

21. Et pactum meum statuam cum Isaac, quem pariet tibi Sarah in tempore hoc, anno altero.

22. And he left off talking with him, and God went up from Abraham.

22.     Et finivit loqui cum co, et ascendit Deus ab Abraham.

23. And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham’s house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.

23. Tunc Abraham tulit Ismael filium suum, et omnes vernas domus suae, et omnem acquisitum argento suo: omnis masculi in viris domus suae circumcidit carnem praeputii eorum in ipsomet die, sicut loquutus fuerat cum eo Deus.

24. And Abraham (was) ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

24. Abraham autem erat vir nonaginta et novem annorum, quando circumcisa fuit carno praeputii ipsius.

25. And Ishmael his son (was) thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

25. Et Ismael filius ejus erat tredecim annorum, quando circumcisus est ipse in carne praeputii sui,

26. In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.

26. In ipsomet die circumcisus est Abraham et Ismael filius ejus.

27. And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.

27. Et omnes viri domus ejus, verna domus, et emptus argento a filio alienigenae, circumcisi sunt cum ipso.

 

Go To Commentary On Genesis 18:1-33

<011801>Genesis 18:1-33

1. And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;

1.     Deinde visus est illi Jehova in Querceto Mamre, quum ipse sederet in ostio tabernaculi, quando incalescebat dies.

2. And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw (them), he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground,

2. Et elevavit oculos suos, et vidit, et ecce tres virri stabant juxta eum: et vidit, et cucurrit in occursum eorum ab ostio tabernaculi, et incurvavit se super terram.

3. And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:

3. Et dixit, Domine mi, si nunc inveni gratiam in oculis tuis, ne nunc transeas a servo tuo.

4. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:

4. Tollatur nunc parum aquae, et lavate pedes vestros, et considite sub arbore.

5. And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.

5. Et capiam buccellam panis, et fulcite cor vestrum, postea transibitis: quia idcirco transiistis ad servum vestrum. Et dixerunt, Sicfacias quemadmodum loquutus es.

6. And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead (it), and make cakes upon the hearth.

6. Itaque festinavit Abraham ad tabernaculum ad Sarah, et dixit, Festina, tria sata farinae similae consperge, et fac subcinercios panes.

7. And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave (it) unto a young man; and he hasted to dress it.

7. Et ad boves cucurrit Abraham, et tulit vitulum tenerum et bonum, et dedit puero, et festinavit ut paraet eum.

8. And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set (it) before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.

8. Et tulit butyrum, et lac, et vitulum quem paraverat, et posuit ante eos: et ipse stabat juxta eos sub arbore, et comederunt.

9. And they said unto him, Where (is) Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.

9. Et dixerunt ad eum, Ubi est Sarah uxor tua? Et dixit, Ecce, in tabernaculo.

10. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard (it) in the tent door, which (was) behind him.

10. Et dixit, Revertendo revertar ad to secundum tempus vitae, et ecce, filius erit Sarah uxori tuae, Sarah autem audiebat in ostio tabernaculi, quod erat post eum.

11. Now Abraham and Sarah (were) old (and) well stricken in age; (and) it ceased to be with Sarah after the manner of women.

11. Et Abraham et Sarah erant senes et provectae aetatis, desieratque esse ipsi Sarah via secundum mulieres.

12. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?

12. Risit ergo, Sarah intra sesse, dicendo, Postquam senui, erit mihi voluptas? Et dominus meus senuit.

13. And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?

13. Et dixit Jehova ad Abraham, Utquid risit Sarah dicendo, Num etiam vere pariam, et ego senui?

14. Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son.

14. Numquid abscondetur a Jehova quicquam? ad tempus revertar ad to secundum tempus vitae, et ipse Sarah erit filius.

15. Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.

15. Et negavit Sarah, dicendo, Non risi: quia timuit. Et dixit, Nequaquam, quia risisti.

16. And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.

16. Et surrexerunt inde viri, et respexerunt contra faciem Sedom: et Abraham ibat cum eis, ut deduceret eos.

17. And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do;

17. Tunc Jehova dixit, An ego celabo Abraham quod ego facio?

18. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?

18. Et Abraham erit in gentem magnum et fortem, et benedicent sibi in eo omnes gentes terrae.

19. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.

19. Quia novi eum: propterea praecipiet filiis suis, et domui suae post se, et custodient viam Jehovae, ut faciant justitiam et judicium, ut venire faciat Jehova super Abraham, quod loquutus est super eum.

20. And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;

20. Itaque dixit Jehova, Clamor Sedom et Hamorah certe multiplicatus est, et peccatum eorum utique aggravatum est valde.

21. I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.

21. Descendam nunc, et videbo an secundum clamorem ejus, qui venit ad me, fecerint consummationem: et si non, sciam.

22. And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.

22. Et verterunt se inde viri, et perrexerunt in Sedom: ipse vero Abraham adhuc stabat coram Jehova.

23. And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?

23. Et accessit Abraham, et dixit, Numquid etiam disperdes justum cum impio?

24. Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that (are) therein?

24. Si forte fuerint quinquaginta justi intra civitatem numquid etiam disperdes, et non parces loco propter quinquaginta justos, qui sunt intra eam?

25. That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right?

25. Absit tibi ut facias secundum rem hanc, ut mori facias justum cum impio, et sit justus sicut impius: absit tibi, an qui judex est omnis terrae, non faciet judicium?

26. And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes.

26. Et dixit Jehova, Si invenero in Sedom quinquaginta justos intra civitatem, parcam toti loco propter eos.

27. And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which (am but) dust and ashes:

27. Et repondit Abraham, et dixit, Ecce, nunc coepi loqui ad Jehovam, et sum pulvis et cinis:

28. Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for (lack of) five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy (it).

28. Si forsitan defuerint de quinquaginta justis quinque, numquid disperdes propter quinque totam civitatem? Et dixit, Non disperdam, si invenero ibi quadraginta et quinque.

29. And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do (it) for forty’s sake.

29. Et addidit adhuc ut loqueretur ad eum, et dixit, Si forte inventi fuerint ibi quadraginta. Et dixit, Non faciam propter quadraginta.

30. And he said (unto him), Oh let not the Lord be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do (it), if I find thirty there.

30. Et dixit, Ne nunc sit ira Domino meo, et loquar, Si forte inventi fuerint ibi triginta? Et dixit, Non faciam, si invenero ibi triginta.

31. And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty’s sake.

31. Et dixit, Ecce, nunc coepi loqui ad Jehovam, Si forsitan inventi fuerint ibi viginti? Et dixit, Non disperdam propter viginti.

32. And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten’s sake.

32. Et dixit, Ne nunc sit ira Domino meo, et loquar tantummodo semel, Si forsitan inventi fuerint ibi decem? Et dixit, Non disperdam propter decem.

33. And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.

33. Et perrexit Jehova, quando finivit loqui ad Abraham, et Abraham reversus est ad locum suum.

 

Go To Commentary On Genesis 19:1-38

<011901>Genesis 19:1-38

1.      And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing (them) rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground;

1.     Et venerunt duo angeli in Sedom vesperi, Lot autem sedebat in porta Sedom: et vidit Lot et surrexit in occursum eorum, et incurvavit se facie super terram.

2.     And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant’s house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.

2.     Et dixit, Ecce, nunc domini mei, declinate obsecro ad domum servi vestri, et pernoctate, et lavate pedes vestros: et mane surgetis, et pergetis in viam vestram. Et dixerunt, Nequaquam, sed in platea pernoctabimus.

3.     And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.

3.     Et vehementer compulit eos, et declinaverunt ad eum, veneruntque ad domum ejus: et fecit eis convivium, et infermentata coxit, et comederunt.

4.     But before they lay down, the men of the city, (even) the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter:

4.     Antequam dormirent, viri civitatis, viri Sedom gyro cinxerunt domum a puero usque ad senem, omnis populus ab extremo.

5.     And they called unto Lot, and said unto him, Where (are) the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.

5.     Et vocaverunt Lot, et dixerunt ei, Ubi sunt viri qui venerunt ad to nocte? educ eos ad nos, et cognoscemus eos.

6.     And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him,

6.     Et egressus est ad eos Lot ad ostium, et ostium clausit post se.

7.     And said, I pray you, brethren, do not so wickedly.

7.     Et dixit, Ne quaeso, fratres mei, malefaciatis.

8.     Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as (is) good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof.

8.     Ecce, nunc mihi sunt duae filiae, quae non cognoverunt virum, educam nunc eas ad vos, et facite eis sicut bonum erit oculis vestris: tantum viris istis ne faciatis quicquam, eo quod venerunt in umbram tigni mei.

9.     And they said, Stand back. And they said (again), This one (fellow) came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, (even) Lot, and came near to break the door.

9.     Verum dixerunt, Accede huc. Dixerunt praeterea, Unus venit ad perigrinandum, et judicabit judicando? nunc magis malefaciemus tibi quam ipsis. Et vim fecerunt in virum ipsum Lot valde: et appropinquaverunt ut frangerent ostium.

10. But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door.

10. At miserunt viri manum suam, et introduxerunt Lot ad se in domum, et ostium clauserunt.

11. And they smote the men that (were) at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door.

11. Viros autem, qui erant ad ostium domus, percusserunt caecitate, a minimo usque ad maximum, et laboraverunt ut invenirent ostium.

12. And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring (them) out of this place:

12. Et dixerunt viri ad Lot, Adhuc est aliquis tibi hic? generum, et filios tuos, et filias tuas, et omnia, quae sunt tibi in civitate, educ de loco:

13. For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it.

13. Quia disperdimus nos locum hunc, eo quod crevit clamor eorum coram Jehova: et misit nos Jehova ad perdendum eum.

14. And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the LORD will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law.

14. Et egressus est Lot, et loquutus est ad generos suos, qui acceperant filias ejus, et dixit, Surgite, egredimini de loco isto, quia disperdit Jehova civitatem: et fuit sicut ludens in oculis generorum suorum.

15. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city.

15. Quum vero aurora ascendisset, instabant angeli ipsi Lot, dicendo, Surge, cape uxorem tuam, et duas filias tuas, quae adsunt, ne forte pereas in punitione civitatis.

16. And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.

16. Et tardabat: et apprehenderunt viri manum ejus, et manum uxoris ejus, et manum duarum filiarum ejus, eo quod parceret Jehova ei: et eduxerunt eum, et posuerunt eum extra urbem.

17. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.

17. Et fuit, quum eduxissent ipsi eos foras, dixit, Evade pro anima tua, ne respicias post to, nec stes in tota planitie: in monte serva to, ne forte pereas.

18. And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord:

18. Et dixit Lot ad eos, Ne quaeso domini mei:

19. Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:

19. Ecce, nuncinvenit servus tuus gratiam in oculis tuis, et magnificasti misericordiam tuam, quam fecisti mecum, ut vivificares animam meam: et ego non potero servare me in monte, ne forte haereat mihi malum, et moriar:

20. Behold now, this city (is) near to flee unto, and it (is) a little one: Oh, let me escape thither, ((is) it not a little one?) and my soul shall live.

20. Ecce, nunc civitas ista propinqua, ut fugiam illuc, et est parva: evadam nunc illuc: numquid non parva est, et vivet anima mea?

21. And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken.

21. Et dixit ad eum, Ecce, suscepi faciem tuam etiam in hoc, ut non suvbertam civitatem, ut loquutus es.

22. Haste thee, escape thither; for I cannot do any thing till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.

22. Festina, serva to illuc: quia non potero facere quicquam, donec ingrediaris illuc: idcirco vocavit nomen civitatis Sohar.

23. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar.

23. Sol egressus est super terram, et Lot ingressus est Sohar.

24. Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven;

24. Et Jehova pluit super Sedom et super Hamorah sulphur et ignem a Jehova e coelis.

25. And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.

25. Et subvertit civitates istas, et omnem planitiem, et omnes habitatores urbium, et germen terrae.

26. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.

26. Et respexit uxor ejus post eum, et effecta est statua salis.

27. And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the LORD:

27. Et surrexit Abraham mane ad locum, ubi steterat coram Jehova.

28. And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace.

28. Et respexit super faciem Sedom et Hamorah, et super omnem faciem terrae planitiei: et videt, et ecce, ascendebat fumus terrae sicut fumus fornacis.

29. And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt.

29. Et fuit, quum disperderet Deus urbes planitiei, recordatus est Deus Abraham, et emisit Lot e medio subversionis, quando subvertit civitates, in quarum una habitabat Lot.

30. And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.

30. Et ascendit Lot de Sohar, et habitavit in monte, et duae filiae ejus cum eo: quia timuit habitare in Sohar, et habitavit in spelunca, ipse et duae filiae ejus.

31. And the firstborn said unto the younger, Our father (is) old, and (there is) not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:

31. Et dixit primogenita ad minorem, Pater noster senex est, et vir non est in terra, ut ingrediatur ad nos secundum morem universae terrae.

32. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.

32. Veni, potum demus patri nostro vinum, et dormiamus cum eo, et vivificemus de patre nostro semen.

33. And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

33. Et potum dederunt patri suo vinum, nocte ipsa: et ingressa est primogenita, et dormivit cum patre suo, qui non cognovit, quando dormivit ipsa, nec quando surrexit ipsa.

34. And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, (and) lie with him, that we may preserve seed of our father.

34. Et fuit postridie, dixit primogenita ad minorem, Ecce, dormivi heri sero cum patre meo: potum demus ei vinum etiam hac nocte, et ingredere, dormi cum eo, et vivificemus de patre nostro semen.

35. And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

35. Et potum dederunt etiam nocte ipsa patri suo vinum: et surrexit minor, et dormivit cum eo: nec cognovit quando dormivit ipsa, nec quando surrexit ipsa.

36. Thus were both the daughters of Lot with child by their father.

36. Et conceperunt duae filiae Lot de patre suo.

37. And the firstborn bare a son, and called his name Moab: the same (is) the father of the Moabites unto this day.

37. Et peperit primogenita filium, et vocavit nomen ejus Moab: ipse est pater Moab usque ad diem hanc.

38. And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same (is) the father of the children of Ammon unto this day.

38. Et minor etiam ipsa peperit filium, et vocavit nomen ejus Ben — Hammi: ipse est pater filiorum Hammon usque ad diem hanc.

 

Go To Commentary On Genesis 20:1-18

<012001>Genesis 20:1-18

1.     And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.

1.     Postea profectus est inde Abraham ad terram Meridianam, et habitavit inter Cades et Sur, peregrinatusque est in Gerar.

2.     And Abraham said of Sarah his wife, She (is) my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.

2.     Et dixit Abraham de Sarah uxore sua, Soror mea est. Et misit Abimelech rex Gerar, et accepit Sarah.

3.     But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou (art but) a dead man, for the woman which thou hast taken; for she (is) a man’s wife.

3.     Et venit Jehova ad Abimelech in somnio noctis, et dixit et, Ecce es mortuus, propter uxorem quam accepisti: quum ipsa maritata sit marito.

4.     But Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation?

4.     Abimelech autem non appropinquaverat ad eam: itaque dixit, Jehova, num gentem etiam justam occides?

5.     Said he not unto me, She (is) my sister? and she, even she herself said, He (is) my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this.

5.     Numquid non ipse dixit mihi, Soror mea est: et ipsa etiam dixit, Frater meus est? in integritate cordis mei, et in munditia manuum mearum feci hoc.

6.     And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.

6.     Et dixit ad eum Deus in somnio, Etiam ego novi quod in integritate cordis tui fecisti hoc, et prohibui etiam ego to, ne peccares mihi: idcirco non permisi tibi, ut tangeres eam.

7.     Now therefore restore the man (his) wife; for he (is) a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore (her) not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that (are) thine.

7.     Et nunc redde uxorem viro, quia propheta est, et orabit pro to, et vives: quodsi tu non reddideris, scito quod moriendo morieris tu et omne quod est tibi.

8.     Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.

8.     Et surrexit Abimelech mane, et vocavit omnes servos suos, et loquutus est omnia verba ista in auribus eorum, et timuerunt viri valde.

9.     Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.

9.     Et vocavit Abimelech Abraham, et dixit ei, Quid fecisti nobis? et quid peccavi tibi, quia induxisti super me et super regnum meum peccatum grande? opera quae non debent fieri, fecisti mecum.

10. And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?

10. Et dixit Abimelech ad Abraham, Quid vidisti quia fecisti rem hanc?

11. And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God (is) not in this place; and they will slay me for my wife’s sake.

11. Et dixit Abraham, Quia dixi, Vere non est timor Dei in loco isto: et occident me propter uxorem meam.

12. And yet indeed (she is) my sister; she (is) the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.

12. Et etiam vere soror mea filia patris mei est, veruntamea non filia matris meae: et fuit mihi in uxorem meam.

13.     And it came to pass, when God caused me to wander from my father’s house, that I said unto her, This (is) thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He (is) my brother.

13.     Et fuit, quando circumduxerunt me Angeli de domo patris mei, dixi ei, Haec est misericordia tua quam facies mecum, in omni loco ad quem veniemus, dic de me, Frater meus est.

14.     And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave (them) unto Abraham, and restored him Sarah his wife.

14.     Et cepit Abimelech pecudes, et boves, et servos, et ancillas, et dedit Abraham: et restituit ei Sarah, uxorem ejus.

15. And Abimelech said, Behold, my land (is) before thee: dwell where it pleaseth thee.

15. Et dixit Abimelech, Ecce, terra mea coram to, in loco bono coram oculis tuis habita.

16. And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand (pieces) of silver: behold, he (is) to thee a covering of the eyes, unto all that (are) with thee, and with all (other): thus she was reproved.

16.     Et ad Sarah dixit, Ecce, dedi mille argenteos fratri tuo: ecce, est tibi operimentum oculorum, omnibus qui sunt tecum: et in omnibus correcta fuit.

17. So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare (children).

17. Et oravit Abraham ad Deum, et sanavit Deus Abimelech et uxorem ejus, et ancillas ejus, et pepererunt:

18. For the LORD had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham’s wife.

18. Quia claudendo clauserat Jehova super omnum vulvam domus Abimelech propter Sarah uxorem Abraham.

 

Go To Commentary On Genesis 21:1-34

<012101>Genesis 21:1-34

1.     And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.

1.     Porro Jehova visitavit Sarah, quemadmodum dixit: et fecit Jehova ipsi Sarah, quemadmodum loquutus erat.

2.     For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.

2.     Itaque concepit et peperit Sarah ipsi Abraham filium in senectute ejus, in tempore quod illi dixerat Deus.

3.     And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.

3.     Et vocavit Abraham nomen filii sui, qui natus erat ei, quem peperit ei Sarah, Ishac.

4.     And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.

4.     Et circumcidit Abraham Ishac filium suum, filium octo dierum, quemadmodum praeceperat ei Deus.

5.     And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.

5.     Abraham autem erat centum annorum, quando natus est ei Ishac filius suus.

6.     And Sarah said, God hath made me to laugh, (so that) all that hear will laugh with me.

6.     Et dixit Sarah, Risum fecit mihi Deus: omnis qui audierit, ridebit mihi.

7.     And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born (him) a son in his old age.

7.     Et dixit, Quis nuntiasset Abrahae lactare filios Sarah? quia peperi filium in senectute ejus.

8.     And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the (same) day that Isaac was weaned.

8.     Et crevit puer, et ablactatus est: et fecit Abraham convivium magnum in die qua ablactatus est Ishac.

9.     And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.

9.     Et vidit Sarah filium Hagar Aegyptiae, quem peperit ipsi Abraham, ridentem.

10. Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, (even) with Isaac.

10. Et dixit ad Abraham, Ejice ancillam hanc et filium ejus: quia non haereditabit filius ancillae hujus cum filio meo, cum Ishac.

11. And the thing was very grievous in Abraham’s sight because of his son.

11. Et displicuit res valde in oculis Abraham, propter filium suum.

12. And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.

12. Et dixit Deus ad Abraham, Ne displiceat in oculis tuis super puero, et super ancilla tua: in omnibus quae dixerit tibi Sarah, audi vocem ejus: quia in Ishac vocabitur tibi semen.

13. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he (is) thy seed.

13. Et etiam filium ancillae in gentem ponam, quia semen tuum est.

14. And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave (it) unto Hagar, putting (it) on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba.

14. Diluculo igitur surrexit Abraham, et tulit panem, et utrem aquae, et dedit Hagar, et posuit super humerum ejus, et puerum: et dimisit eam, et perrexit, et erravit in deserto Beer-sebah.

15. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.

15. Et defecerunt aquae de utre, et projecit puerum subter unam arborum.

16. And she went, and sat her down over against (him) a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against (him), and lift up her voice, and wept.

16. Et abiit, et sedit e regione, elongando se quantum est jactus arcus: quia dixit, Non videbo quando morietur puer: et sedit e regione, et elevavit vocem suma, et flevit.

17. And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he (is).

17. Et audivit Deus vocem pueri, et clamavit angelus Dei ad Hagar de coelis, et dixit ei, Quid tibi Hagar? ne timeas: quia audivit Deus vocem pueri ex loco ubi est.

18. Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.

18. Surge, tolle puerum, et tene manu tua eum: quia in gentem magnam ponam eum.

19. And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.

19. Tunc aperuit Deus oculos ejus, et vidit puteum aquae, et perrexit et implevit utrem aqua, et potum dedit puero.

20. And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.

20. Et fuit Deus cum puero, et crevit, habitavitque in deserto, et fuit jaculator sagittarius.

21. And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

21. Et habitavit in deserto Param, et accepit ei mater ejus uxorem de terra Aegypti.

22. And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God (is) with thee in all that thou doest:

22. Deinde fuit tempore illo, dixit Abimelech et Phicol princeps exercitus ejus ad Abraham, dicendo, Deus tecum est in omnibus qu ae tu facis:

23. Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son’s son: (but) according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.

23. Nunc itaque jura mihi per Deum hic, si mentitus fueris mihi, F430 et filio meo, et nepoti meo: secundum misericordiam, quam feci tecum facies mecum, et cum terra, in qua peregrinatus es.

24. And Abraham said, I will swear.

24. Et dixit Abraham, Ego jurabo.

25. And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech’s servants had violently taken away.

25. Et increpavit abraham ipsum Abimelech propter puteum aquae, quem rapuerant servi Abimelech.

26. And Abimelech said, I wot not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I (of it), but to day.

26. Et dixit Abimelech, Non novi quis fecerit hoc, neque etiam tu indicasti mihi, neque etiam ego audivi praeterquam hodie.

27. And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant.

27. Et accepit Abraham pecudes et boves, et dedit ipsi Abimelech, et percusserunt ambo foedus.

28. And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.

28. Et statuit Abraham septem agnas pecorum seorsum.

29. And Abimelech said unto Abraham, What (mean) these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?

29. Et dixit Abimelech ad Abraham, Quid sunt septem agnae istae, quos statuisti seorsum?

30. And he said, For (these) seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.

30. Et dixit, Quia septem agnas capies e manu mea: ut sit mihi in testimonium, quod foderim puteum hunc.

31. Wherefore he called that place Beersheba; because there they sware both of them.

31. Idcirco vocatus est locus ipse Beer-sebah: quia ibi juraverant ambo.

32. Thus they made a covenant at Beersheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.

32. Percusserunt ergo foedus in Beer-sebah: et surrexit Abimelech, et Phicol princeps exercitus ejus, et reversi sunt in terram Pelisthim.

33. And (Abraham) planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God.

33. Et plantavit nemus in Beer-sebah, et invocavit ibi nomen Jehovae Dei saeculi.

34. And Abraham sojourned in the Philistines’ land many days.

34. Et habitavit Abraham in terra Pelisthim dies multos.

 

Go To Commentary On Genesis 22:1-24

<012201>Genesis 22:1-24

1.     And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, (here) I (am).

1.     Et fuit, posthaec Deus tentavit Abraham, et dixit ad eum, Abraham: qui dixit, Ecce ego.

2.     And he said, Take now thy son, thine only (son) Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.

2.     Et dixit, Tolle nunc filium tuum, unicum tuum, quem dilexisti Ishac, et vade ad terram Moriah, et offer eum ibi in holocaustum super unum e montibus, quem dixero tibi.

3.     And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.

3.     Et surrexit Abraham mane, et stravit asinum suum, et cepit duos pueros suos secum, et Ishac filium suum: et scidit ligna holocausti: et surrexit, perrexitque ad locum, quem dixerat ei Deus.

4.     Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.

4.     Die tertia levavit Abraham oculos suos, et vidit locum procul.

5.     And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you.

5.     Et dixit Abraham ad pueros suos, Manete hic cum asino: et ego et puer pergemus usque illuc, et adorabimus, revertemurque ad vos.

6.     And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid (it) upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together.

6.     Et accepit Abraham ligna holocausti, et posuit super Ishac filium suum, et accepit in manu sua ignem et gladium, et perrexerunt ambo pariter.

7.     And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here (am) I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where (is) the lamb for a burnt offering?

7.     Dixit autem Ishac ad Abraham patrem suum, dixit, inquam, Pater mi. Et dixit, Ecce ego fili mi. Et dixit, Ecce ignis et ligna, et ubi pecus in holocaustum?

8.     And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together.

8.     Et dixit Abraham, Deus prospiciet sibi pecudem in holocaustum, fili mi. Itaque perrexerunt ambo pariter.

9.     And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.

9.     Et venerunt ad locum, quem dixerat ei Deus: et aedificavit ibi Abraham altare, et ordinavit ligna, et ligavit Ishac filium suum, et posuit eum super altare super ligna.

10. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.

10. Et misit Abraham manum suam, et accepit gladium ut jugularet filium suum.

11. And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here (am) I.

11. Et clamavit ad eum angelus Jehovae de coelo, et dixit, Abraham, Abraham. Et dixit, Ecce ego.

12. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only (son) from me.

12. Et dixit, Ne extendas manum tuam in puerum, et ne facias ei quicquam: quia nunc cognovi quod times Deum, nec prohibuisti filium tuum unicum a me.

13. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind (him) a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son.

13. Tunc levavit Abraham oculos suos, et vidit, et ecce aries post eum detentus in perplexitate spinarum cornibus suis: et perrexit Abraham, et accepitarietem, obtulitque eum in holocaustum pro filio suo.

14. And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said (to) this day, In the mount of the LORD it shall be seen.

14. Et vocavit Abraham nomen loci ipsius, Jehova videbit: idcirco dicitur hodie, In monte Jehova videbit.

15. And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time,

15. Et clamavit angelus Jehovae ad Abraham secundo e coelo,

16. And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only (son):

16. Et dixit, Per me juravi, dixit Jehova, certe pro eo quod fecistirem hanc, et non prohibuisti filium tuum unicum tuum:

17. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which (is) upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;

17. Quod benedicendo benedicam tibi, et multplicando multplicabo semen tuum sicut stellas coeli, et sicut arenam, quae est juxta litus maris: et haereditabit semen tuum portam inimicorum suorum.

18. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

18. Et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae, eo quod obedivisti voci meae.

19. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba.

19. Postea reversus est Abraham ad pueros suos, et surrexerunt, perrexeruntque pariter in Beer-sebah, et habitavit Abraham in Beer-sebah.

20. And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor;

20. Et fuit, posthaec nuntiatum fuit ipsi Abraham, dicendo, Ecce, peperit Milchah etiam ipsa filios nachor fratri tuo.

21. Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,

21. Hus primogenitum suum, et Buz fratrem ejus, et Cemuel patrem Aram,

22. And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.

22. Et Chesed, et Hazo, et Pildas, et Idlaph, et Bethuel:

23. And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham’s brother.

23. Et Bethuel genuit Ribcah: octo istos peperit Milchah ipsi nachor fratri Abraham.

24. And his concubine, whose name (was) Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah.

24. Et concubina ejus, cujus nomen Reumah, peperit etiam ipsa Tebah, et Gaham, et Thahas, et Mahachah.

 

Go To Commentary On Genesis 23:1-20

<012301>Genesis 23:1-20

1.     And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: (these were) the years of the life of Sarah.

1.     Fuit autem vita Sarah centum anni et viginti anni et septem anni: anni vitae Sarah.

2.     And Sarah died in Kirjatharba; the same (is) Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.

2.     Et mortua Sarah in Cirjath — arbah: ipsa est Hebron in terra Chenaan. Et venit Abraham ad plangendum super Sarah, et ad lugendam eam.

3.     And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying,

3.     Deinde surrexit Abraham a facie mortui sui, et loquutus est ad filios Heth, dicendo,

4.     I (am) a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight.

4.     Peregrinus et advena sum vobiscum: date mihi haereditatem sepulchri vobiscum: et sepeliam mortuum meum a facie mea.

5.     And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,

5.     Et responderunt filii Heth ad Abraham, dicendo ei,

6.     Hear us, my lord: thou (art) a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulcher, but that thou mayest bury thy dead.

6.     Audi nos, domine mi, Princeps Dei es in medio nostri: in electis sepulchris nostris sepeli mortuum tuum: nemo e nobis sepulchrum suum prohibebit a to, ne sepelias mortuum tuum.

7.     And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, (even) to the children of Heth.

7.     Tunc surrexit Abraham, et incurvavit se populo terrae, filiis Heth.

8.     And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar,

8.     Et loquutus est cum eis, dicendo, Si est in animis vestris, ut sepeliam mortuum meum a facie mae, audite me, et intercedite pro me apud Ephron filium Sohar:

9.     That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which (is) in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you.

9.     Ut det mihi speluncam duplicem quae est ei in fine agri sui: argento pleno det eam mihi in medio vestri in haereditatem sepulchri.

10. And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, (even) of all that went in at the gate of his city, saying,

10. Et Ephron habitabat in medio filiorum Heth: et respondit Ephron Hitthaeus ad Abraham in auribus Heth, in auribus omnium ingredientum portam civitatis suae, dicendo,

11. Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that (is) therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead.

11. non, domine mi, audi me, Agrum dedi tibi, et speluncam, quae est in eo, tibi dedi eam in oculis filiorum populi mei, dedi tibi: sepeli mortuum tuum.

12. And Abraham bowed down himself before the people of the land.

12. Et incurvavit se Abraham coram populi terrae:

13. And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou (wilt give it), I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take (it) of me, and I will bury my dead there.

13. Et loquutus est ad Ephron in auribus populi terrae, dicendo, Veruntamen si tu: utinam audias me: dabo argentum agri, cape a me, et sepliam mortuum meum ibi.

14. And Ephron answered Abraham, saying unto him,

14. Et respondit Ephron and Abraham, dicendo ei,

15. My lord, hearken unto me: the land (is worth) four hundred shekels of silver; what (is) that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.

15. Domine mi, audi me, terra quadringentorum siclorum argenteorum est inter me et to, quid est? et mortuum tuum sepeli.

16. And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current (money) with the merchant.

16. Et obedivit Abraham ipsi Ephron, et appendit Abraham ipsi Ephron argentum quod loquutus fuerat in auribus filiorum Heth, quadringentos siclos argenteos transeuntes per mercatores.

17. And the field of Ephron, which (was) in Machpelah, which (was) before Mamre, the field, and the cave which (was) therein, and all the trees that (were) in the field, that (were) in all the borders round about, were made sure

17. Et confirmatus est ager Ephron, qui erat in spelunca duplici, qui erat coram Mamre: ager et spelunca, quae erat in eo, et omnis arbor, quae erat in agro, quae erat in omni termino ejus per circuitum:

18. Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.

18. Ipsi Abraham in possessionem, in oculis filiorum Heth, omnium ingredientum portam civitatis ejus.

19. And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same (is) Hebron in the land of Canaan.

19. Et postea sepelivit Abraham Sarah uxorem suam in spelunca agri duplici coram Mamre: haec est Hebron in terra Chenaan.

20. And the field, and the cave that (is) therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.

20. Et confirmatus est ager, et spelunca que erat in eo, ipsi Abraham in haereditatem sepulchri a filiis Heth.

 

Go To Commentary On Genesis 24:1-67

<012401>Genesis 24:1-67

1.            And Abraham was old, (and) well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things.

1.            Abraham autem senex venit in dies, et Iehova benedixerat Abraham in omnibus.

2.     And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:

2.     Et dixit Abraham ad servum suum seniorem domus suae, qui praeerat omnibus qui erant ei, Pone nunc manum tuam sub femore meo:

3.     And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:

3.     Et adjurabo to per Iehovam Deum coeli, et Deum terrae, quod non capies uxorem filio meo de filiabus Chenaanaei, in cujus medio ego habito:

4.     But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.

4.     Sed ad terram meam, et ad cognationem meam perges, et capies uxorem filio meo Ishac.

5.     And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?

5.     Et dixit ad eum servus, Si forsitan noluerit mulier venire post me ad terram hanc, numquid reducendo reducam filium tuum ad terram unde egressus es?

6.     And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.

6.     Et dixit ad eum Abraham Cave tibi ne forte reducas filium meum illuc.

7.     The LORD God of heaven, which took me from my father’s house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence.

7.     Iehova Deus coeli, qui tulit me e domo patris mei, et e terra cognationis meae, et qui loquutus est mihi, et qui juravit mihi, dicendo, Semini tuo dabo terram hane: ipse mittet Angelum suum ante to, et capies uxorem filio meo inde.

8. And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again.

8.     Quodsi noluerit mulier pergere post to, mundus eris ab adjuratione mea ista: duntaxat filium meum ne reducas illuc.

9.     And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter.

9.     Et posuit servus manum suam sub femore Abraham domini sui, et juravit ei super re hac.

10. And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master (were) in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.

10. Et accepit servus decem camelos e camelis domini sui, et perrexit: quia omne bonum domini sui erat in manu ejus: et surrexit, et profectus est in Aram-naharaim, ad civitatem Nachor.

11. And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, (even) the time that women go out to draw (water).

11. Et genu flectere fecit camelos extra civitatem ad puteum aquae, tempore vespertino, tempore quo egrediuntur mulieres, quae hauriunt.

12. And he said, O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.

12. Et dixit, Iehova Deus domini mei Abraham, occurrere fac nunc coram me hodie, et fac misericordiam cum domino meo Abraham.

13. Behold, I stand (here) by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water:

13. Ecce, ego sto juxta fontem aquae, et filiae virorum civitatis egrediuntur ad hauriendam aquam.

14. And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: (let the same be) she (that) thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master.

14. Sit ergo, puella ad quam dixero, Inclina nunc hydriam tuam, et bibam: et dixerit, Bibe, et etiam camelis tuis potum dabo: ipsam praeparaveris servo tuo Ishac: et per hoc sciam quod feceris misericordiam cum domino meo.

15. And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham’s brother, with her pitcher upon her shoulder.

15. Et fuit, antequam ipse complevisset loqui, ecce, Ribca egrediebatur, quae nata erat Bethuel filio Milchah uxoris Nachor fratris Abraham, et hydria ejus erat super humerum ejus.

16. And the damsel (was) very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.

16. Puella autem erat pulchra aspectu valde, virgo, et vir non cognoverat eam: quae descendit ad fontem, et implevit hydriam suam, et ascendit.

17. And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.

17. Itaque cucurrit servus in occursum ejus, et dixit, Potum da mihi nunc parum aquae ex hydria tua.

18. And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.

18. Et dixit, Bibe, domine mi: et festinavit, et demisit hydriam suam super manum suam, et potum dedit ei.

19. And when she had done giving him drink, she said, I will draw (water) for thy camels also, until they have done drinking.

19. Ubi complevit potum dare ei: tune dixit, Etiam camelis tuis hauriam, donec compleverint bibere.

20. And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw (water), and drew for all his camels.

20. Et festinavit, et effudit hydriam suam in canale, et cucurrit adhuc ad puteum ut hauriret: et hausit omnibus camelis ejus.

21. And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not.

21. Porro vir stupebat super ea tacens, ut sciret utrum secundasset Iehova viam suam, an non.

22. And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten (shekels) weight of gold;

22. Et fuit, quum complevissent cameli bibere, protulit vir inaurem auream, semissis pondus ejus: et duas armillas, et posuit super manus ejus: decem aurei pondus earum.

23. And said, Whose daughter (art) thou? tell me, I pray thee: is there room (in) thy father’s house for us to lodge in?

23. Et jam dixerat, Filia, cujus es? indica nunc mihi, numquid est in domo patris tui locus nobis ad pernoctandum?

24. And she said unto him, I (am) the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor.

24. Et dixerat ad eum, Filia Bethuel sum, filii Milchah, quem peperit ipsa nachor.

25. She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.

25. Et dixit ad eum, Etiam palea, etiam pabulum multum est apud nos, etiam locus ad pernoctandum.

26. And the man bowed down his head, and worshipped the LORD.

26. Et inclinavit se vir, et incurvavit se Iehova.

27. And he said, Blessed (be) the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I (being) in the way, the LORD led me to the house of my master’s brethren.

27. Et dixit, Benedictus Iehova Deus domini mei Abraham, qui non dereliquit misericordiam suam et veritatem suam a domino meo. Ego in via, duxit me Iehova ad domum fratrum domini mei.

28. And the damsel ran, and told (them of) her mother’s house these things.

28. Et cucurrit puella, et nuntiavit domui matris suae secundum verba haec.

29. And Rebekah had a brother, and his name (was) Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.

29. Et ipsi Ribca erat frater, et nomen ejus Laban: et cucurrit Laban ad virum foras ad fontem.

30. And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister’s hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well.

30. Fuit autem, quum vidisset inaurem et armillas in manibus sororis suae, et quum audisset ipse verba Ribca sororis suae, dicendo, Sic loquutus est ad me vir: venit a virum, et ecce, stabat juxta camelos, juxta fontem.

31. And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels.

31. Et dixit, Ingredere benedicte Iehovae, ut quid manes foris? et ego paravi domum, et locum camelis.

32. And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men’s feet that (were) with him.

32. Et venit vir ad domum, et solvit camelos, et dedit paleam et pabulum camelis, et aquam ad lavandum pedes ejus, et pedes virorum qui erant cum eo.

33. And there was set (meat) before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on.

33. Et positum est coram eo, ut comederet: et dixit, Non comedam, donec loquutus fuero verba mea. Et dixit, Loquere.

34. And he said, I (am) Abraham’s servant.

34. Dixit igitur, Servus Abraham sum.

35. And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses.

35. Iehova autem benedixit domino meo valde, et magnificatus est, et dedit ei pecudes et boves, et argentum, et aurum, et servos, et ancillas, et camelos, et asinos.

36. And Sarah my master’s wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.

36. Et peperit Sarah uxor domini mei filium domino meo post senectutem suam, et dedit ei omnia quae sunt ei.

37. And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell:

37. Et jurare fecit me dominus meus, dicendo, Non capies uxorem filio meo de filiabus Chenaanaei, in cujus terra ego habito:

38. But thou shalt go unto my father’s house, and to my kindred, and take a wife unto my son.

38. Sed ad domum patris mei perges, et ad familiam meam, et capies uxorem filio meo.

39. And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me.

39. Et dixi domino meo, Forsitan non perget mulier post me.

40. And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father’s house:

40. Et dixit ad me, Iehova, in cujus conspectu ambulavi, mittet Angelum suum tecum, et secundabit viam tuam: et capies uxorem filio meo de familia mea, et de domo patris mei.

41. Then shalt thou be clear from (this) my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee (one), thou shalt be clear from my oath.

41. Tunc mundus eris ab adjuratione mea, si veneris ad familiam meam: et si non dederint tibi, eris mundus ab adjuratione mea.

42. And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:

42. Veni igitur hodie ad fontem, et dixi, Iehova Deus domini mei Abraham, si tu nunc secundas viam meam, per quam ego ambulo:

43. Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw (water), and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink;

43. Ecce, ego sto juxta fontem aquae: itaque sit, virgo quae egredietur ad hauriendum, et dixero ei, Da mihi potum nunc parum aquae ex hydria tua:

44. And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: (let) the same (be) the woman whom the LORD hath appointed out for my master’s son.

44. Et dixerit mihi, Etiam tu bibe, et etiam camelis tuis hauriam: ipsa sit uxor, quam praeparavit Iehova filio domini mei.

45. And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew (water): and I said unto her, Let me drink, I pray thee.

45. Ego antequam complerem loqui in corde meo, ecce, Ribca egrediebatur, et hydria ejus erat super humerum ejus, et descendit ad fontem, et hausit: et dixi ad eam, Da mihi potum nunc.

46. And she made haste, and let down her pitcher from her (shoulder), and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also.

46. Et festinavit, et demisit hydriam suam desuper se, et dixit, Bibe, et etiam camelis tuis potum dabo. Et bibi, et etiam camelis dedit potum.

47. And I asked her, and said, Whose daughter (art) thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor’s son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands.

47. Et interrogavi eam, et dixi, Filia cujus es? Et dixit, Filia Bethuel filii nachor, quem peperit ei Milchah. Et posui inaurem super nares ejus, et armillas super manus ejus.

48. And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master’s brother’s daughter unto his son.

48. Et inclinavi me, incurvavique me Iehovae, et benedixi Iehovae Deo domini mei Abraham, qui duxit me per viam veritatis, (vel certam fidem,) ut acciperem filiam fratris domini mei filio ejus.

49. And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.

49. Et nunc si facitis misericordiam et veritatem cum domino meo, indicate mihi: et si non, indicate mihi, et vertam me ad dexteram vel ad sinistram.

50. Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good.

50. Et responderunt Laban et Bethuel, et dixerunt, A Iehova egressa est res: non possumus loqui ad to malum vel bonum.

51. Behold, Rebekah (is) before thee, take (her), and go, and let her be thy master’s son’s wife, as the LORD hath spoken.

51. Ecce, Ribca coram to, accipe, et vade: et sit uxor filio domini tui, quemadmodum loquutus est Iehova.

52. And it came to pass, that, when Abraham’s servant heard their words, he worshipped the LORD, (bowing himself) to the earth.

52. Et fuit, quando audivit servus Abraham verba eorum, incurvavit se super terram Iehovae.

53. And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave (them) to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things.

53. Et protulit servus vasa argentea, et vasa aurea, et vestes, et dedit ipsi Ribcae, et pretiosa dedit fratri ejus, et matri ejus.

54. And they did eat and drink, he and the men that (were) with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.

54. Et comederunt, et biberunt, ipse et viri qui erant cum eo, et pernoctaverunt: et surrexerunt mane: et dixit, Dimitte me, ut vadam ad dominum meum.

55. And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us (a few) days, at the least ten; after that she shall go.

55. Et dixit frater ejus et mater ejus, Maneat puella nobiscum per dies, vel decem: postea ibis, (vel ibit.)

56. And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master.

56. Et dixit ad eos, Ne retardetis me, quando Iehova secundavit viam meam: dimittite me, et ibo ad dominum meum.

57. And they said, We will call the damsel, and enquire at her mouth.

57. Et dixerunt, Vocemus puellam, et interrogemus os ejus.

58. And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.

58. Et vocaverunt Ribcam, et dixerunt ad eam, Numquid ibis cum viro isto? Et dixit, Ibo.

59. And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham’s servant, and his men.

59. Et dimiserunt Ribcam sororem suam, et nutricem ejus, et servum Abraham, et viros ejus.

60. And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou (art) our sister, be thou (the mother) of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them.

60. Et benedixerunt Ribcae, et dixerunt ei, Soror nostra es, sis in millia decem millium, et haereditet semen tuum portam odio habentium illud.

61. And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.

61. Et surrexit Ribea et puellae ejus, et ascenderunt super camelos, et perrexerunt post virum: et tulit servus Ribcah, et abiit.

62. And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south country.

62. Ishac autem veniebat, qua venitur a Puteo viventis videntis me: et ipse habitabat in terra Meridiana.

63. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels (were) coming.

63. Et egressus erat Ishac ad orandum in agro, dum declinaret vespera: et elevavit oculos suos, et vidit, et ecce, cameli veniebant.

64. And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel.

64. Tunc elevavit Ribcah oculos suos, et vidit Ishac, et projecit se de camelo.

65. For she (had) said unto the servant, What man (is) this that walketh in the field to meet us? And the servant (had) said, It (is) my master: therefore she took a vail, and covered herself.

65. Iam autem dixerat ad servum, Quis est vir iste, qui ambulat per agrum in occursum nostrum? Et dixit servus, Ipse est dominus meus: et accepit velum, et operuit se.

66. And the servant told Isaac all things that he had done.

66. Et narravit servus ipsi Ishac omnia quae fecerat.

67. And Isaac brought her into his mother Sarah’s tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother’s (death).

67. Et introduxit eam Ishac in tabernaculum Sarah matris suae, et accepit Ribcah, fuitque ei in uxorem, at delexit cam: et consolatus est se Ishac post matrem suam.

 

Go To Commentary On Genesis 25:1-34

<012501>Genesis 25:1-34

1.            Then again Abraham took a wife, and her name (was) Keturah.

1.            Et addidit Abraham, et accepit uxorem, cujus nomen erat Cetura.

2.            And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.

2.            Et peperit ei Zimram, et Iocsan, et Medan, et Midian, et Isbah, et Suah.

3.            And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.

3.            Et Iocsan genuit Seba, et Dedan. Filii autem Dedan fuerunt Assurim, et Letusim, et Leummin.

4.            And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these (were) the children of Keturah.

4.            Filii vero Midian, Hephah, et Hepher, et Hanoch, et Abidah, et Eldaah: omnes isti, filii Ceturae.

5.            And Abraham gave all that he had unto Isaac.

5.            Porro dedit Abraham omnia, quae sua erant, ipsi Ishac.

6.            But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.

6.            Et filiis concubinarum quas habebat Abraham, dedit Abraham dona; et emisit eos ab Ishac filio suo, quum adhuc viveret, ad Orientem, ad terram Orientalem.

7.            And these (are) the days of the years of Abraham’s life which he lived, an hundred threescore and fifteen years.

7.            Porro isti sunt dies annorum vitae Abraham quos vixit, centum anni et septuaginta anni et quinque anni.

8.            Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full (of years); and was gathered to his people.

8.            Et obiit, et mortuus est Abraham in senectute bona, senex et satur: et congregatus est ad populos suos.

9.            And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which (is) before Mamre;

9.            Et sepelierunt eum Ishac et Ismael filii ejus in spelunca duplici, in agro Ephron filii Sohar Hittaei, quae est ante Mamre,

10.     The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.

10.     In agro quem emit Abraham a filiis Heth: ibi sepultus est Abraham et Sarah uxor ejus.

11.     And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi.

11.     Et fuit, postquam mortuus est Abraham, benedixit Deus Ishac filio ejus; et habitavit Ishac apud Puteum viventis videntis me.

12.     Now these (are) the generations of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s handmaid, bare unto Abraham:

12.     Istae autem generationes Ismael filii Abraham, quem peperit Hagar AEgyptia ancilla Sarah ipsi Abraham.

13.     And these (are) the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,

13.     Et haec nomina filiorum Ismael per nomina sua, per generationes suas: primogenitus Ismael, Nebajoth, et Cedar, et Abdeel, et Mibsam,

14.     And Mishma, and Dumah, and Massa,

14.     Et Mismah, et Dumah, et Masa,

15.     Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:

15.     Hadar, et Thema, Jetur, Naphis, et Cedmah.

16.     These (are) the sons of Ishmael, and these (are) their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations.

16.     Isti sunt filii Ismael, et ista nomina eorum per villas suas, et per castella sua, duodecim principes per familias suas.

17.     And these (are) the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people.

17.     Et isti sunt anni vitae Ismael, centum anni, et triginta anni, et septem anni: et obiit, et mortuus est, et congregatus est ad populos suos.

18.     And they dwelt from Havilah unto Shur, that (is) before Egypt, as thou goest toward Assyria: (and) he died in the presence of all his brethren.

18.     Et habitaverunt ab Havilah usque ad Sur, quae est ante AEgyptum, dum pergis in Assur: coram omnibus fratribus suis habitavit.

19.     And these (are) the generations of Isaac, Abraham’s son: Abraham begat Isaac:

19.     Istae vero sunt generationes Ishac filii Abraham: Abraham genuit Ishac.

20.     And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian.

20.     Et erat Ishac quadragenarius, quando accepit Ribcam filiam Bethuel Aramaei de Padan Aram, sororem Laban Aramaei, sibi in uxorem.

21.     And Isaac intreated the LORD for his wife, because she (was) barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived.

21.     Et oravit Ishac Iehovam respectu uxoris suae, quia sterilis erat: et exoratus est ab ipso Iehova, et concepit Ribca uxor ejus.

22.     And the children struggled together within her; and she said, If (it be) so, why (am) I thus? And she went to enquire of the LORD.

22.     Et collidebant se filii in utero ejus, et dixit, Si ita, ut quid ego?

23.     And the LORD said unto her, Two nations (are) in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and (the one) people shall be stronger than (the other) people; and the elder shall serve the younger.

23.     Tune dixit Iehova ad eam, Duae gentes sunt in utero tuo, et duo populi a visceribus tuis separabunt se: et populus populo robustior erit, et major serviet minori.

24.     And when her days to be delivered were fulfilled, behold, (there were) twins in her womb.

24.     Et impleti sunt dies ejus ut pareret, et ecce gemini erant in utero ejus.

25.     And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau.

25.     Egressus est autem prior rufus, totus ipse sicut pallium pilosum: et vocaverunt nomen ejus Esau.

26 .And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau’s heel; and his name was called Jacob: and Isaac (was) threescore years old when she bare them.

26.     Et postea egressus est frater ejus, et manus ejus tenebat calcaneum Esau, et vocarunt nomen Iahacob. Ishac autem erat sexagenarius, quando peperit eos.

27. And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob (was) a plain man, dwelling in tents.

27.     Et creverunt pueri: et fuit Esau vir peritus venationis, vir agricola: sed Iahacob erat vir integer, manens in tabernaculis.

28.     And Isaac loved Esau, because he did eat of (his) venison: but Rebekah loved Jacob.

28.     Et dilexit Ishac Esau, quia venatio erat in ore ejus, et Ribca diligebat Iahacob.

29.     And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he (was) faint:

29.     Coxit autem Iahacob coctionem: et venit Esau ex agro, et erat lassus.

30.     And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red (pottage); for I (am) faint: therefore was his name called Edom.

30.     Et dixit Esau ad Iahacob, Fac me comedere nunc de rufo, rufo isto: quia lassus sum: idcirco vocarunt nomen ejus Edom.

31.     And Jacob said, Sell me this day thy birthright.

31.     Tunc dixit Iahacob, Vende hoc tempore primogenituram tuam mihi.

32.     And Esau said, Behold, I (am) at the point to die: and what profit shall this birthright do to me?

32.     Et dixit Esau, Ecce ego vado ut moriar, et utquid mihi primogenitura?

33.     And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.

33.     Dixit itaque Iahacob, Iura mihi hoc tempore. Et juravit ei: et vendidit primogenituram suam ipsi Iahacob.

34. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised (his) birthright.

34. Et Iahacob dedit Esau panem et coctionem lenticularum, et comedit, atque bibit: et surrexit, et abiit, contempsitque Esau primogenituram.

 

Go To Commentary On Genesis 26:1-35

<012601>Genesis 26:1-35

1.     And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.

1.     Deinde fuit fames in terra praeter famem superiorem, quae fuerat in diebus Abraham: et profectus est Ishac ad Abimelech regem Pelisthim in Gerar.

2.     And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:

2.     Nam visus est ei Iehova, et dixit, Ne descendas in AEgyptum: habita in terra quam dicam tibi.

3.     Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;

3.     Inhabita terram hanc, et ero tecum, et benedicam tibi: quia tibi et semini tuo dabo omnes terras istas: et statuam juramentum quod juravi ad Abraham patrem tuum.

4.     And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;

4.     Et multiplicare faciam semen tuum sicut stellas coeli, et dabo semini tuo omnes terras istas: benedicenturque in semine tuo omnes gentes terrae:

5.     Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.

5.     Eo quod obedierit Abraham voci meae, et custodierit custodiam meam, praecepta mea, statuta mea, et leges meas.

6.     And Isaac dwelt in Gerar:

6.     Et habitavit Ishac in Gerar.

7.     And the men of the place asked (him) of his wife; and he said, She (is) my sister: for he feared to say, (She is) my wife; lest, (said he), the men of the place should kill me for Rebekah; because she (was) fair to look upon.

7.     Et interrogaverunt incolae regionis de uxore ejus; et dixit, Soror mea est: quia timuit dicere, uxor mea est: ne forte occiderent me incolae regionis propter Ribcam, quia pulchra aspectu erat.

8.     And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac (was) sporting with Rebekah his wife.

8.     Verum fuit, quum protracti essent ei ibi dies, aspexit Abimelech rex Pelisthim per fenestram, et vidit, et ecce Ishac ludebat cum Ribca uxore sua.

9.     And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she (is) thy wife: and how saidst thou, She (is) my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her.

9.     Tunc vocavit Abimelech Ishac, et dixit, Vere ecce uxor tua est; et quomodo dixisti, Soror mea est? Et dixit ad eum Ishac, Quia dixi, Ne forte moriar propter eam.

10. And Abimelech said, What (is) this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us.

10. Et dixit Abimelech, Quid hoc fecisti nobis? paulum abfuit quin dormierit unus e populo cum uxore tua, et venire fecisses super nos delictum.

11. And Abimelech charged all (his) people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.

11. Praecepit itaque Abimelech omni populo, dicendo, Qui tetigerit virum hunc, et uxorem ejus, noriendo morietur.

12. Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.

12. et sevit Ishac in terra ipsa, et reperit in anno ipso centum modios: et benedixit ei Iehova.

13. And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

13. Et crevit vir, et perrexit pergendo et crescendo, donec cresceret valde.

14. For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

14. Et fuit ei possessio pecudum, et possessio boum, et proventus multus: et inviderunt ei Pelisthim.

15. For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

15. Itaque omnes puteos, quos foderant servi patris sui in diebus Abraham patris sui, obturaverunt Pelisthim, et impleverunt eos terra.

16. And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

16. Et dixit Abimelech ad Ishac, Abi a nobis: quia longe fortior es nobis.

17. And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

17. Abiit ergo inde Ishac, et mansit in valle Gerar, et habitavit ibi.

18. And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

18. Postquam reversus est Ishac, fodit puteos aquae, quos foderant in diebus Abraham patris sui: quia obturaverant eos Pelisthim mortuo Abraham: et vocavit eos nominibus secundum nomina, quibus vocaverat eos pater suus.

19. And Isaac’s servants digged in the valley, and found there a well of springing water.

19. Et foderunt servi Ishac in valle, et invenerunt ibi puteum aquae vivae.

20. And the herdmen of Gerar did strive with Isaac’s herdmen, saying, The water (is) ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.

20. Sed litigaverunt pastores Gerar cum pastoribus Ishac, dicendo, Nostra est aqua: et vocavit nomen putei Hesech, quia litigaverunt cum eo.

21. And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.

21. Et foderunt puteum alium, et litigaverunt etiam super eo: et vocavit nomen ejus Sitnah.

22. And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.

22. Et transtulit se inde, et fodit puteum alium, et non litigaverunt super eo: ideo vocavit nomen ejus Rehoboth: et dixit, Quia nunc dilatationem fecit Iehova nobis, et crevimus in terra.

23. And he went up from thence to Beersheba.

23. Et ascendit inde in Beer-sebah.

24. And the LORD appeared unto him the same night, and said, I (am) the God of Abraham thy father: fear not, for I (am) with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham’s sake.

24. Et visus est ei Iehova necte ipsa, et dixit, Ego sum Deus Abraham patris tui: ne timeas, quia tecum sum, et benedicam tibi, et multiplicare faciam semen tuum propter Abraham servum meum.

25. And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac’s servants digged a well.

25. Tunc aedificavit ibi altare, et invocavit nomen Iehovae, et tetendit ibi tabernaculum suum: et foderunt ibi servi Ishac puteum.

26. Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army.

26. Porro Abimelech profectus est ad eum ex Gerar, et Ahuzath qui erat ex amicis ejus, et Phichol princeps exercitus ejus.

27. And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?

27. Et dixit ad eos Ishac, Cur venistis ad me, et vos odio habuistis me, et emisistis me ne essem vobiscum?

28. And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, (even) betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee;

28. Et dixerunt, Videndo vidimus quod esset Iehova tecum, et diximus, Sit nunc juramentum inter nos, inter nos et inter to, et percutiamus foedus tecum.

29. That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou (art) now the blessed of the LORD.

29. Si feceris nobiscum malum: quemadmodum non tetigimus to, et quemadmodum fecimus tecum duntaxat bonum, et dimisimus to in pace: tu nunc es benedictus Iehovae.

30. And he made them a feast, and they did eat and drink.

30. Instruxit autem eis convivium, et ederunt, atque biberunt.

31. And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.

31. Et surrexerunt mane: et juraverunt alter alteri: et deduxit eos Ishac, et abierunt ab eo in pace.

32. And it came to pass the same day, that Isaac’s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.

32. Adhaec fuit, in die ipsa venerunt servi Ishac, et nuntiaverunt ei de puteo quem foderant, et dixerunt ei, Invenimus aquam.

33. And he called it Shebah: therefore the name of the city (is) Beersheba unto this day.

33. Et vocavit eum Sibhah: idcirco nomen urbis est Beer-sebah usque ad diem hanc.

34. And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite:

34. Erat autem Esau quadragenarius, et accepit uxorem Iehudith filiam Beeri Hittaei, et Bosmath filiam Elon Hittaei.

35. Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.

35. Et irritabant spiritum Ishac et Ribcae.

 

Go To Commentary On Genesis 27:1-46

<012701>Genesis 27:1-46

1.     And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, (here am) I.

1.     Fuit autem quum senuisset Ishac, et caligassent oculi ejus ita ut non videret, vocavit Esau filium suum majorem, et dixit ad eum, Fili mi. Et dixit ad eum, Ecce adsum.

2.     And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death:

2.     Et dixit, Ecce nunc senui: non novi diem quo moriar.

3.     Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me (some) venison;

3.     Nunc igitur cape quaeso instrumenta tua, pharetram tuam, et arcum tuum, et egredere in agrum, et venare mihi venationem.

4.     And make me savoury meat, such as I love, and bring (it) to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die.

4.     Et fac mihi cibos sapidos, quemadmodum diligo, et affer mihi, et comedam: ut benedicat tibi anima mea antequam moriar.

5.     And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt (for) venison, (and) to bring (it).

5.     Ribca autem audiebat, dum loqueretur Ishac ad Esau filium suum: et perrexit Esau in agrum, ut venaretur venationem, ut afferret.

6.     And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,

6.     Tunc Ribca dixit ad Iahacob filium suum, dicendo, Ecce, audivi patrem tuum loquentem ad Esau fratrem tuum, dicendo, Ecce, audivi patrem tuum loquentem ad Esau fratrem tuum, dicendo,

7.     Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the LORD before my death.

7.     Affer mihi venationem, et fac mihi cibos, et comedam, et benedicam tibi coram Domino antequam moriar.

8.     Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.

8.     Nunc igitur, fili mi, obedi voci neae in eo quod praecipio tibi.

9.     Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth:

9.     Vade nunc ad pecudes, et cape mihi inde duos hoedos caprarum bonos, et faciam ex eis escas sapidas patri tuo, quemadmodum diligit.

10. And thou shalt bring (it) to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death.

10. Et afferes patri tuo, et comedet, ut benedicat tibi antequam moriatur.

11. And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother (is) a hairy man, and I (am) a smooth man:

11. Et dixit Iahacob ad Ribcam matrem suam, Ecce Esau frater meus est vir pilosus, et ego vir laevis:

12. My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing.

12. Si forte palpaverit me pater meus, ero im oculis ejus tanquam illusor: et venire faciam super me maledictionem et non benedictionem.

13. And his mother said unto him, Upon me (be) thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me (them).

13. Tunc dixit ei mater ejus, Super me sit maledictio tua, fili mi: veruntamen obedi voci meae et vade, cape mihi.

14. And he went, and fetched, and brought (them) to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved.

14. Profectus est itaque, et accepit, et attulit matri suae, et fecit mater ejus cibos sapidos, quemadmodum diligebat pater ejus.

15. And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which (were) with her in the house, and put them upon Jacob her younger son:

15. Et accepit Ribca vestes Esau filii sui majoris delectabiles, quae erant apud se in domo, et induit Iahacob filium suum minorem.

16. And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck:

16. Et pelles hoedorum caprarum circumdedit manibus ejus, et laevitati colli ejus.

17. And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.

17. Deditque cibos sapidos et panem, quos paraverat, in manu Iahacob filii sui.

18. And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here (am) I; who (art) thou, my son?

18. Venit ergo ad patrem suum, et dixit, Pater mi. Ille autem respondit, Ecce adsum: qui es, fili mi?

19. And Jacob said unto his father, I (am) Esau thy firstborn; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me.

19. Et dixit Iahacob ad patrem suum, Ego sum Esau primogenitus tuus, feci quemadmodum loquutus es ad me: surge nunc, sede, et comede de venatione mea, ut benedicat mihi anima tua.

20. And Isaac said unto his son, How (is it) that thou hast found (it) so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy God brought (it) to me.

20. Et dixit Ishac ad filium suum, Quid hoc quod festinasti ad inveniendum, fili mi? Cui respondit, Quia occurrere fecit Iehova Deus tuus coram me.

21. And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou (be) my very son Esau or not.

21. Tunc dixit Ishac ad Iacob, Appropinqua nunc, et palpabo to, fili mi, utrum sis ipse filius meus Esau, an non.

22. And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice (is) Jacob’s voice, but the hands (are) the hands of Esau.

22. Et appropinquavit Iahacob Ishac patri suo: qui palpavit eum, et dixit, Vox vox Iahacob est: at manus, manus Esau.

23. And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau’s hands: so he blessed him.

23. Et non agnovit eum: quia erant manus ejus sicut manus Esau fratris sui pilosae: et benedixit ei:

24. And he said, (Art) thou my very son Esau? And he said, I (am).

24. Et dixit, Tu es ipse filius meus Esau? Respondit, Sum.

25. And he said, Bring (it) near to me, and I will eat of my son’s venison, that my soul may bless thee. And he brought (it) near to him, and he did eat: and he brought him wine, and he drank.

25. Tunc dixit, Admove mihi, et comedam de venatione filii mei, ut benedicat tibi anima mea. Et admovit ei, et comedit: attulitque ei vinum, et babit.

26. And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son.

26. Et dixit ad eum Ishac pater ejus, Apppropinqua nunc, et osculare me, fili mi.

27. And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son (is) as the smell of a field which the LORD hath blessed:

27. Et appropinquavit, et osculatus est eum: et odoratus est odorem vestimentorum ejus: et benedixit ei, et dixit, Vide, odorem filii mei sicut odorem agri, cui benedixit Iehova.

28. Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine:

28. Et det tibi Deus de rore coeli, et de pinguedinibus terrae, et multitudinem frumenti et musti novi.

29. Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother’s sons bow down to thee: cursed (be) every one that curseth thee, and blessed (be) he that blesseth thee.

29. Serviant tibi populi, et incurvent se tibi populi: esto dominus fratribus tuis, et incurvent se tibi filii matris tuae: maledicentes tibi, maledicti erunt, et benedicentes tibi, benedicti.

30. And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.

30. Et fuit, quando complevit Ishac benedicere Iahacob: fuit, inquam, tantum egrediendo egressus erat Iahacob a facie Ishac patris sui, tunc Esau frater ejus venit a venatione sua.

31. And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son’s venison, that thy soul may bless me.

31. Et fecit etiam ipse cibos sapidos, et attulit patri suo: dixitque patri suo, Surgat pater meus, et comedat de venatione filii sui, ut benedicat mihi anima tua.

32. And Isaac his father said unto him, Who (art) thou? And he said, I (am) thy son, thy firstborn Esau.

32. Et dixit ei Ishac Pater ejus, Quis es? Ille respondit, Ego sum filius tuus, primogenitus tuus Esau.

33. And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where (is) he that hath taken venison, and brought (it) me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, (and) he shall be blessed.

33. Et expavit Ishac pavore magno vehementissime, et dixit, Quis est, et ubi est qui venatus est venationem, et attulit mihi, et comedi ex omnibus antequam venires? et benedixi ei, etiam benedictus erit.

34. And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, (even) me also, O my father.

34. Quum audisset Esau verba patris sui, clamavit clamore magno, et amaro valde valde, dixitque patri suo, Benedic mihi: etiam ego filius tuus sum, pater mi.

35. And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing.

35. Et dixit, Venit frater tuus dolose et accepit benedictionem tuam.

36. And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?

36. Dixit ergo, Vere vocatum est nomen ejus Iahacob, quia supplantavit me jam duabus vicibus: primogenituram meam accepit, et ecce nunc accepit benedictionem mean. Et dixit, Annon reservasti mihi apud to benedictionem?

37. And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son?

37. Et respondit Ishac, et dixit ad Esau, Ecce, dominum posui eum tibi, et omnes fratres ejus dedi ei in servos, frumentumque et vinum addixi ei: et tibi nunc quid faciam, fili mi?

38. And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, (even) me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept.

38. Tunc dixit Esau ad patrem suum, Numquid benedictio una est tibi, pater mi? benedic mihi, et etiam ego filius tuus, pater mi: et elevavit Esau vocem suam et flevit.

39. And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above;

39. Tunc respondit Ishac pater ejus, et dixit ad eum, Ecce, de pinguedinibus terrae erit habitatio tua et de rore coeli desuper.

40. And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck.

40. Et in gladio tuo vives, et fratri tuo servies: et erit, quando dominaberis, franges jugum ejus a collo tuo.

41. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.

41. Itaque odio habuit Esau Iahacob propter benedictionem, qua benedixerat ei pater ejus: et cogitavit Esau in corde suo, Appropinquabunt dies luctus patris mei, et occidam Iahacob fratrem meum.

42. And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, (purposing) to kill thee.

42. Et nuntiata sunt Ribcae verba Esau filii sui majoris: et misit, et vocavit Iahacob filium suum minorem, et dixit ad eum, Ecce, Esau frater tuus consolatur se super to, ut occidat to.

43. Now therefore, my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my brother to Haran;

43. Et nunc fili mi, obedi voci meae, et surge, et fuge ad Laban fratrem meum in Charan.

44. And tarry with him a few days, until thy brother’s fury turn away;

44. Et habita cum eo dies aliquot, donec avertatur furor fratris tui a to.

45. Until thy brother’s anger turn away from thee, and he forget (that) which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day?

45. Donec avertatur ira fratris tui a to, et obliviscatur eorum quae fecisti ei: et mittam, et accipiam to inde: utquid orbabor etiam ambobus vobis die una?

46. And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these (which are) of the daughters of the land, what good shall my life do me?

46. Et dixit Ribca ad Ishac, Angustiis affecta sum in vita mea propter filias Heth: si acceperit Iahacob uxorem de filiabus Heth, sicut istas de filiabus terrae, utquid est mihi vita?

 

Go To Commentary On Genesis 28:1-22

<012801>Genesis 28:1-22

1.       And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.

1.     Vocavit ergo Ishac Iahacob, et benedixit ei: praecepitque, et dixit ei, Non capies uxorem de filiabus Chenaan.

2.       Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel thy mother’s father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother’s brother.

2.     Surge, vade in Padan Aram, ad domum Bethuel patris matris tuae, et cape tibi inde uxorem de filiabus Laban fratris matris tuae.

3.       And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people;

3.     Deus autem omnipotens benedicat tibi, et crescere faciat to, et multiplicare faciat to, et sis in coetum populorum.

4.       And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham.

4.     Et det tibi benedictionem Abraham, tibi et semini tuo tecum, ut haereditate accipias terram peregrinationum tuarum, quam dedit Deus ipsi Abraham.

5.       And Isaac sent away Jacob: and he went to Padanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob’s and Esau’s mother.

5.     Et misit Ishac Iahacob, et profectus est in Padan Aram ad Laban filium Bethuel Aramaei fratris Ribcae, matris Iahacob et Esau.

6.       When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;

6.     Et vidit Esau quod benedixisset Ishac Iahacob, et misisset eum in Padan Aram, ut caperet sibi inde uxorem: et benedicendo ei, praecepisset ei, dicendo, Non accipies uxorem de filiabus Chenaan:

7.       And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padanaram;

7.     Et obedivisset Iahacob patri suo et matri suae, et ivisset in Padan Aram.

8.       And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;

8.     Videns praeterea Esau quod malae filiae Chenaan in oculis Ishac patris sui:

9.       Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham’s son, the sister of Nebajoth, to be his wife.

9.     Tunc abiit Esau ad Ismael, et accepit Mahalath filiam Ismael filii Abraham sororem Nebajoth, super uxores suas, sibi in uxorem.

10.   And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran.

10. Iahacob vero egressus est e Beer-sebah, et perrexit in Aram:

11.   And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put (them for) his pillows, and lay down in that place to sleep.

11. Et occurrit in locum, et pernoctavit ibi, quia occubuerat sol: et tulit de lapidibus loci, et posuit sub capite suo, et dormivit in loco eodem.

12.   And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.

12. Et somniavit, et ecce scala erecta erat super terram, et caput ejus tangebat coelum; et ecce, Angeli Dei ascendebant per eam.

13.   And, behold, the LORD stood above it, and said, I (am) the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;

13. Et ecce, Iehova stabat super eam, et dixit, Ego Iehova Deus Abraham patris tui, et Deus Ishac: terram, super quam tu dormis, tibi dabo et semini tuo.

14.   And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.

14. Et erit semen tuum sicut pulvis terrae, et multiplicaberis ad Occidentem, et ad Orientem, et ad Aquilonem, et ad Meridiem: et benedicentur in to omnes familiae terrae, et in semine tuo.

15.   And, behold, I (am) with thee, and will keep thee in all (places) whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done (that) which I have spoken to thee of.

15. Et ecce sum tecum, et custodiam to quocunque profectus fueris, et redire faciam to ad terram hanc: quia non derelinquam to, donec faciam quod loquutus sum tibi.

16.   And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew (it) not.

16. Deinde expergefactus est Iahacob a somno suo, et dixit, Vere est Iehova in loco isto, et ego nesciebam.

17.   And he was afraid, and said, How dreadful (is) this place! this (is) none other but the house of God, and this (is) the gate of heaven.

17. Timuit ergo, et dixit, Quam terribilis est locus iste! non est hic nisi domus Dei, et hic est porta coeli.

18.   And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put (for) his pillows, and set it up (for) a pillar, and poured oil upon the top of it.

18. Surrexit autem Iahacob mane, et tulit lapidem, quem posuerat sub capite suo, et posuit eum in statuam, et effudit oleum supra summitatem ejus.

19.   And he called the name of that place Bethel: but the name of that city (was called) Luz at the first.

19. Et vocavit nomen loci ipsius Beth-el, et posuit eum in statuam, et effudit oleum supra summitatem ejus.

20.   And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,

20. Adhaec vovit Iahacob votum, dicendo, Si fuerit Iehova Deus mecum, et custodierit me in via ista, quam ego ingredior, et dederit mihi panem ad vescendum, et vestimentum ad operiendum:

21.   So that I come again to my father’s house in peace; then shall the LORD be my God:

21. Et reversus fuero in pace ad domum patris mei, erit Iehova mihi in Deum.

22. And this stone, which I have set (for) a pillar, shall be God’s house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.

22. Et lapis iste, quem posui in statuam, erit domus Dei: et omne quod dederis mihi, decimando decimabo illud tibi.

 

Go To Commentary On Genesis 29:1-35

<012901>Genesis 29:1-35

1.     Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the east.

1. Et levavit Iahacob pedes suos, et perrexit ad terram filiorum Orientalium.

2.     And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there (were) three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone (was) upon the well’s mouth.

2.     Et vidit, et ecce puteus erat in agro, ecce quoque ibi tres greges pecudum, qui cubabant juxta illum: qua e puteo ipso potum dabant gregibus, et lapis magnus erat super os putei.

3.     And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well’s mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well’s mouth in his place.

3.     Et congregabant se illuc omnes greges, et revolvebant lapidem ab ore putei potumque dabant pecudibus: et restituebant lapidem super os putei in locum suum.

4.     And Jacob said unto them, My brethren, whence (be) ye? And they said, Of Haran (are) we.

4.     Dixit ergo ad eos Iahacob, Fratres mei unde estis? Et dixerunt, Novimus.

5.     And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know (him).

5.     Tunc dixit ad eos, Numquid nostis Laban filium Nachor? Et dixerunt, Novimus.

6.     And he said unto them, (Is) he well? And they said, (He is) well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.

6.     Et dixit ad eos, Numquid est pax ei? Et dixerunt, Pax: et ecce Rachel filia ejus veniens cum pecudibus.

7.     And he said, Lo, (it is) yet high day, neither (is it) time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go (and) feed (them).

7.     Tunc dixit, Ecce, adhuc dies magnus: non est tempus ut congregetur pecus: potum date pecudibus, et ite, pascite.

8.     And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and (till) they roll the stone from the well’s mouth; then we water the sheep.

8.     Qui dixerunt, Non possumus, donec congregentur omnes greges, et revolvant lapidem ab ore putei, et potum demus pecudibus.

9.     And while he yet spake with them, Rachel came with her father’s sheep: for she kept them.

9.     Adhuc eo loquente cum eis, Rachel venit cum pecudibus quae erant patris sui: quia ipsa pascebat.

10. And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother’s brother, and the sheep of Laban his mother’s brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well’s mouth, and watered the flock of Laban his mother’s brother.

10. Fuit autem quando vidit Iahacob Rachel filiam Laban fratris matris suae, et pecudes Laban fratris matris suae, accessit Iahacob, et revolvit lapidem ab ore putei, et potum dedit pecudibus Laban fratris matris suae.

11. And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.

11. Et osculatus est Iahacob Rachel, qui elevavit vocem suam, et flevit.

12. And Jacob told Rachel that he (was) her father’s brother, and that he (was) Rebekah’s son: and she ran and told her father.

12. Et nuntiavit Iahacob ipsi Rachel quod frater patris sui esset, et quod filius Ribcae esset: cucurrit itaque, et nuntiavit patri suo.

13. And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister’s son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things.

13. Et fuit, quum audisset Laban sermonem (vel, nuntium) Iahacob filii sororis suae, cucurrit in occursum ejus, et amplexatus est eum, osculatusque est eum, et deduxit eum ad domum suam, et narravit ipsi Laban omnia haec.

14. And Laban said to him, Surely thou (art) my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month.

14. Tunc dixit ei Laban, Profecto os meum et caro mea es. Et habitavit cum eo mensem integrum.

15. And Laban said unto Jacob, Because thou (art) my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what (shall) thy wages (be)?

15. Dixit autem Laban ad Iahacob, Num quoniam frater meus es, servies mihi gratis? indica mihi quae sit merces tua.

16. And Laban had two daughters: the name of the elder (was) Leah, and the name of the younger (was) Rachel.

16. Et Laban erant duae filiae: nomen majoris, Leah, et nomen minoris Rachel.

17. Leah (was) tender eyed; but Rachel was beautiful and well favored.

17. Oculi autem Leah erant teneri: at Rachel erat pulchra forma, et pulchra aspectu.

18. And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.

18. Dilexit itaque Iahacob Rachel: et dixit, Serviam tibi septem annos pro Rachel filia tua minore.

19. And Laban said, (It is) better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me.

19. Tunc dixit Laban, Melius est ut dem eam tibi, quam dem eam viro alteri: mane mecum.

20. And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him (but) a few days, for the love he had to her.

20. Servivit itaque Iahacob pro Rachel septem annos; et fuerunt in oculis ejus sicut dies pauci, eo quod diligeret eam.

21. And Jacob said unto Laban, Give (me) my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.

21. Postea dixit Iahacob ad Laban, Da uxorem meam: quia completi sunt dies mei, ut ingrediar ad eam.

22. And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.

22. Et congregavit Laban omnes viros loci, et fecit convivium.

23. And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her.

23. Fuit autem vesperi, in vespera accepit Leah filiam suam, et adduxit eam ad illum, et ingressus est ad eam.

24. And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid (for) an handmaid.

24. Et dedit Laban ei Zilpah ancillam suam, Leah filiae suae ancillam.

25. And it came to pass, that in the morning, behold, it (was) Leah: and he said to Laban, What (is) this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me?

25. Et fuit mane, et ecce erat Leah, et dixit ad Laban, Quid hoc fecisti mihi? numquid non pro Rachel servivi tibi? et utquid decepisti me?

26. And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn.

26. Tunc dixit Laban, Non fit ita in loco nostro, ut detur minor ante primogenitam.

27. Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.

27. Comple hebdomadem hujus, et dabimus tibi etiam hanc pro servitute, quam servies mihi adhuc septem annos alios.

28. And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also.

28. Fecit ergo Iahacob sic, et complevit hebdomadem illius, et dedit ei Rachel filiam suam in uxorem.

29. And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid.

29. Et dedit Laban Rachel filiae suae Bilhah ancillam suam in ancillam.

30. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.

30. Et ingressus est etiam ad Rachel: et dilexit etiam Rachel magis quam Leah: servivitque ei adhuc septem annos alios.

31. And when the LORD saw that Leah (was) hated, he opened her womb: but Rachel (was) barren.

31. Vidit autem Iehova quod exosa esset Leah, et aperuit vulvam ejus, et Rachel erat sterilis.

32. And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Surely the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me.

32. Et concepit Leah, et peperit filium, vocavitque nomen ejus Reuben: quia dixit, Nempe vidit Iehova afflictionem meam: nunc enim diliget me vir meus.

33. And she conceived again, and bare a son; and said, Because the LORD hath heard that I (was) hated, he hath therefore given me this (son) also: and she called his name Simeon.

33. Et concepit adhuc, et peperit filium, et dixit, Quia audivit Iehova quod exosa essem, dedit mihi etiam hunc. Et vocavit nomen ejus Simeon.

34. And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi.

34. Et concepit adhuc, et peperit filium, et dixit, Nunc vice hac copulabitur vir meus mihi, quia peperi ei tres filios. Idcirco vocavit nomen ejus Levi.

35. And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing.

35. Et concepit adhuc, et peperit filium, et dixit, Vice hac confitebor Iehovae. Idcirco vocavit nomen ejus Iehudah: et destitit a pariendo.

 

Go To Commentary On Genesis 30:1-43

<013001>Genesis 30:1-43

1.     And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die.

1.     Porro vidit Rachel, quod non pareret ipsi Iahacob: et invidit Rachel sorori suae, et dixit ad Iahacob, Da mihi filios: sin minus, mortua sum.

2.     And Jacob’s anger was kindled against Rachel: and he said, (Am) I in God’s stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?

2.     Et iratus est furor Iahacob in Rachel, et dixit, Numquid pro Deo sum, qui prohibuit a to fructum ventris?

3.     And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her.

3.     Et dixit, Ecce ancilla mea Bilhah, ingredere ad cam, et pariet super genua mea: et erit etiam mihi filius ex ea.

4.     And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.

4.     Dedit ergo ei Bilhah ancillam suam in uxorem, et ingressus est ad eam Iahacob.

5.     And Bilhah conceived, and bare Jacob a son.

5.     Et concepit Bilhah, et peperit ipsi Iahacob filium.

6.     And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Daniel

6.     Et dixit Rachel, Iudicavit me Deus, et etiam audivit vocem meam, et dedit mihi filium. Idcirco vocavit nomen ejus Daniel

7.     And Bilhah Rachel’s maid conceived again, and bare Jacob a second son.

7. Et concepit adhuc, et peperit Bilhah ancilla Rachel filium secundum ipsi Iahacob.

8.     And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali.

8.     Tunc dixit Rachel, Luctationibus divinis luctata sum cum sorore mea, etiam praevalui. It vocavit nomen ejus Nephthali.

9.     When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife.

9.     Vidit autem Leah, quod cessasset parere, et accepit Zilpah ancillam suam, et dedit eam Iahacob in uxorem.

10. And Zilpah Leah’s maid bare Jacob a son.

10. Et peperit Zilpah ancilla Leah ipsi Iahacob filium.

11. And Leah said, A troop cometh: and she called his name Gad.

11. Et dixit Leah, Venit turba: et vocavit nomen ejus Gad.

12. And Zilpah Leah’s maid bare Jacob a second son.

12. Et peperit Zilpah ancilla Leah filium secundum ipsi Iahacob.

13. And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher.

13. Et dixit Leah, Ut beata dicar, quia beatam me dicent filiae. Et vocavit nomen illius Aser.

14. And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son’s mandrakes.

14. Ivit autem Reuben in diebus messis triticeac, et reperit mandrgoras in agro, et attulit eas Leah matri suae. Et dixit Rachel ad Leah, Da quaeso mihi de mandragoris filii tui.

15. And she said unto her, (Is it) a small matter that thou hast taken my husband? and wouldest thou take away my son’s mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son’s mandrakes.

15. Et dixit ei, Numquid parum est quod abstuleris virum meum, ut auferas etiam mandragoras filii mei? Et dixit Rachel, Idcirco dormiat tecum hac nocte pro mandragoris filii tui.

16. And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son’s mandrakes. And he lay with her that night.

16. Venit autem Iahacob ex agro vesperi, et egressa est Leah in occursum ejus, et dixit, Ad me ingredieris: quia mercando mercata sum to mandragoris filii mei. Et dormivit cum ea nocte illa.

17. And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son.

17. Exaudivit Deus Leah, et concepit, et peperit ipsi Iahacob filium quintum.

18. And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband: and she called his name Issachar.

18. Tunc dixit Leah, Dedit Deus mercedem meam: quia dedi ancillam meum viro meo. Et vocavit nomen ejus Issachar.

19. And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son.

19. Et concepit adhuc Leah, et peperit filium sextum ipsi Iahacob.

20. And Leah said, God hath endued me (with) a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons: and she called his name Zebulun.

20. Dixit ergo Leah, Dotavit me Deus dote bona: vice hac habitavit mecum vir meus: quia peperi ei sex filios. Et vocavit nomen ejus Zebulon.

21. And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah.

21. Et postea peperit filiam: et vocavit nomen ejus Dinah.

22. And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb.

22. Porro recordatus est Deus Rachel, et exaudivit eam Deus, et aperuit vulvam illius.

23. And she conceived, and bare a son; and said, God hath taken away my reproach:

23. Et concepit, et peperit filium, et dixit, Amovit Deus probrum meum.

24. And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son.

24. Et vocavit nomen ejus Ioseph, dicendo, Addat Iehova mihi filium alium.

25. And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country.

25. Fuit autem quum peperisset Rachel Ioseph, dixit Iahacob ab Laban, Dimitte me, et ibo ad locum meum, et ad terram meam.

26. Give (me) my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee.

26. Da uxores meas, et liberos meos, propter quas servivi tibi, et ibo: tu enim nosti servitium meum, quo servivi tibi.

27. And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, (tarry: for) I have learned by experience that the LORD hath blessed me for thy sake.

27. Et dixit ad cum Laban, Si, quaeso, inveni gratiam in oculis tui, (expertus sum quod benedixit mihi Iehova propter to.)

28. And he said, Appoint me thy wages, and I will give (it).

28. Dixit ergo, Indica mercedem tuam mihi, et dabo.

29. And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me.

29. Et dixit ad eum, Tu nosti qualiter servierim tibi, et quale fuit pecus tuum mecum:

30. For (it was) little which thou hadst before I (came), and it is (now) increased unto a multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming: and now when shall I provide for mine own house also?

30. Quia pusillum, quod fuit tibi ante me, crevit in multitudinem, et benedixit Dominus tibi ad ingressum pedis mei: et nunc quando faciam etiam ego domui meae?

31. And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me any thing: if thou wilt do this thing for me, I will again feed (and) keep thy flock:

31. Et dixit, Quid dabo tibi? Respondit Iahacob, Non dabis mihi quicquam, si feceris mihi hoc, revertar, pascam, pecudes tuas custodiam.

32. I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and (of such) shall be my hire.

32. Transibo per omnes pecudes tuas hodie, removendo inde omne pecus parvum punctis parvis respersum, et respersum maculis latis: et omnem agnum rufum in ovibus et respersum maculis latis, et respersum punctis parvis in capris: et erit merces mea.

33. So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face: every one that (is) not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me.

33. Et testificabitur mihi justitia mea die crastino, quum venerit ad mercedem meam coram to: quicquid non erit punctis parvis respersum, et maculis latis respersum in capris, et rufum in ovibus, furto ablatum erat a me.

34. And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word.

34. Tunc dixit Laban, Ecce utinam sit secundum verbum tuum.

35. And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, (and) every one that had (some) white in it, and all the brown among the sheep, and gave (them) into the hand of his sons.

35. Removit itaque in die illa hircos minores variegatos, et maculis latis respersos, et omnes capras punctis parvis respersas, et maculis latis respersas, omne in quo erat candor, et omne rufum in ovibus, et dedit in manus filiorum suorum.

36. And he set three days’ journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban’s flocks.

36. Et posuit viam trium dierum inter se et inter Iahacob: et Iahacob pascebat pecudes Laban residuas.

37. And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chesnut tree; and pilled white strakes in them, and made the white appear which (was) in the rods.

37. Tulit autem sibi Iahacob virgam populeam viridem, et amygdalinam, et castaneam, et decorticavit in eis cortices albos, denudationem candoris, qui erat in virgis.

38. And he set the rods which he had pilled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink.

38. Et statuit virgas, quas decorticavit, in fluentis, in canalibus aquarum (ad quos veniebant pecudes ad bibendum) e regione pecudum, ut coirent dum venirent ad bibendum.

39. And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted.

39. Et coibant pecudes prope virgas, et pariebant pecudes foetus lineis distinctos, et punctis parvis respersos, et maculis latis respersos.

40. And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban’s cattle.

40. Et oves separavit Iahacob, et posuit facies pecudum ad foetus lineis distinctos,: et omne rufum in pecudibus erat Laban: et posuit sibi greges seorsum, et non posuit eos juxta pecudes Laban.

41. And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods.

41. Fuit autem, in omni coitu pecudum primitivarum, ponebat Iahacob virgas in oculis pecudum in canalibus, ut coirent ad virgas.

42. But when the cattle were feeble, he put (them) not in: so the feebler were Laban’s, and the stronger Jacob’s.

42. Ad serotinos vero coitus pecudum non ponebat: et erant serotina ipsius Laban: primitiva autem ipsius Iahacob.

43. And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses.

43. Crevit vir ergo supra modum: fueruntque ei pecudes multae, et ancillae, et servi, et cameli, et asini.

 

Go To Commentary On Genesis 31:1-55

<013101>Genesis 31:1-55

1.     And he heard the words of Laban’s sons, saying, Jacob hath taken away all that (was) our father’s; and of (that) which (was) our father’s hath he gotten all this glory.

1.     Postea audivit verba filiorum Laban dicentium, Tulit Iahacob omnia quae erant patris nostri: et de his quae erant patris nostri, acquisivit omnem gloriam hanc.

2.     And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it (was) not toward him as before.

2.     Et vidit Iahacob faciem Laban, et ecce non erat cum eo sicut heri et nudiustertius.

3.     And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.

3.     Dixit autem Iehova ad Iahacob, Revertere ad terram patrum tuorum, et ad cognationem tuam, et ero tecum.

4.     And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,

4.     Et Misit Iahacob, et vocavit Rachel et Leah in agrum ad pecudes

5.     And said unto them, I see your father’s countenance, that it (is) not toward me as before; but the God of my father hath been with me.

5.     Qui dixit ad eas, Video faciem patris vestri, quod non sit erga me sicut heri et nudiustertius: Deus autem patris mei fuit mecum.

6.     And ye know that with all my power I have served your father.

6.     Et vos nostis, quod omnibus viribus meis servierim patri vestro:

7.     And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.

7.     At pater vester mentitus est mihi, et mutavit mercedem meam decem vicibus: sed non permisit ei Deus, ut malefaceret mihi.

8.     If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked.

8.     Si ita dicebat, Punctis parvis respersa erunt merces tua: pariebant omnes pecudes punctis parvis respersa: et si ita dicebat, Lineis distincta erunt merces tua: tunc pariebant omnes pecudes lineis distincta.

9.     Thus God hath taken away the cattle of your father, and given (them) to me.

9.     Et abstulit Deus pecus patris vestri, et dedit mihi.

10. And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle (were) ringstraked, speckled, and grisled.

10. Et fuit, in tempore quo coibant pecudes, levavi oculos meos, et vidi in somnio, et ecce hirci majores ascendebant super capras variegatas, punctis parvis respersas, et maculis latis respersas.

11. And the angel of God spake unto me in a dream, (saying), Jacob: And I said, Here (am) I.

11. Et dixit ad me Angelus Dei in somnio, Iahacob. Et dixi, Ecce adsum.

12. And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle (are) ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.

12. Et dixit, Leva nunc oculos tuos, et vide omnes hircos majores ascendentes super capras lineis distinctas, punctis parvis respersas, et maculis latis respersas: vidi enim omnia, quae Laban facit tibi.

13. I (am) the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, (and) where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.

13. Ego Deus Bethel, ubi unxisti statuam, ubi vovisti mihi votum: nunc surge, egredere de terra hac, et revertere ad terram cognationis tuae.

14. And Rachel and Leah answered and said unto him, (Is there) yet any portion or inheritance for us in our father’s house?

14. Et respondit Rachel at Leah, et dixerunt ei, Numquid adhuc est nobis pars et haereditas in domo patris nostri?

15. Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money.

15. Nonne extraneae reputatae sumus ab eo, quod vendidit nos, et consumpsit etiam consumendo argentum nostrum?

16. For all the riches which God hath taken from our father, that (is) ours, and our children’s: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.

16. Quia omnes divitiae, quas abstulit Deus a patre nostro, nostrae sunt, ac filiorum nostrorum: nunc igitur omnia, quae dixit Deus ad to, fac.

17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels;

17. Et surrexit Iahacob, et sustulit filios suos et uxores suassuper camelos.

18. And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan.

18. Et abduxit omnes pecudes suas, et omnem substantiam suam, quam acquisierat, pecudes acquisitionis suae, quas acquisierat in Padan Aram, ut veniret ad Ishac patrem suum in terram Chenaan.

19. And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that (were) her father’s.

19. Laban autem profectus erat ad tondendum oves suas, et furata est Rachel idola, quae erant patri suo.

20. And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.

20. Furatus itaque est Iahacob cor Laban Aramaei, quia non indicavit ei quod fugeret.

21. So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face (toward) the mount Gilead.

21. Et fugit ipse, et omnia quae erant ei: et surrexit, et transivit flumen, posuitque faciem suam ad montem Gilhad.

22. And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.

22. Et nuntiatum fuit ipsi Laban die tertia, quod fugeret Iahacob.

23. And he took his brethren with him, and pursued after him seven days’ journey; and they overtook him in the mount Gilead.

23. Tunc sumpsit fratres suos secum, secutusque est eum itinere septem dierum, et assecutus est eum in monte Gilhad.

24. And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad.

24. Porro venit Deus ad Laban Aramaeum in somnio noctis, et dixit ei, Cave tibi ne forte loquaris cum Iahacob a bono usque ad malum.

25. Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead.

25. Assecutus autem est Laban ipsum Iahacob: et Iahacob fixerat tabernaculum suum in monte, et Laban fixit cum fratribus suis in monte Gilhad.

26. And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives (taken) with the sword?

26. Et dixit Laban ad Iahacob, Quid fecisti, et furatus es cor meum, et abduxisti filias meas sicut captivas gladio?

27. Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp?

27. Utquid abscondisti to ut fugeres? et furatus es me, et non indicasti mihi, et dimisissem to cum laetitia et canticis, cum tympano et cithara.

28. And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in (so) doing.

28. Et non permisisti mihi, ut oscularer filios meos et filias meas: nunc stulte egisti sic faciendo.

29. It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad.

29. Est fortitudo in manu mea ad inferendum vobis malum: sed Deus patris vestri nocte praeterita dixit ad me, dicendo, Cave tibi ne loquaris cum Iahacob a bono usque ad malum.

30. And now, (though) thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father’s house, (yet) wherefore hast thou stolen my gods?

30. Et nunc eundo ivisti: si desiderando desirabas ire ad domum patris tui, utquid furatus es deos meos?

31. And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me.

31. Et respondit Iahacob, et dixit ad Laban, Quia timui, si dixissem, ne forte raperes filias tuas a me.

32. With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what (is) thine with me, and take (it) to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.

32. Is, cum quo inveneris deos tuos non vivat coram fratribus nostris, agnosce si quid est apud me de tuo, et cape tibi: nesciebat autem Iahacob, quod Rachel furata esset eos.

33. And Laban went into Jacob’s tent, and into Leah’s tent, and into the two maidservants’ tents; but he found (them) not. Then went he out of Leah’s tent, and entered into Rachel’s tent.

33. Et venit Laban in tabernaculum Iahacob, et in tabernaculum Leah, et in tabernaculum ambarum ancillarum, et non invenit: et egressus de tabernaculo Lea, venit in tabernaculum Rachel.

34. Now Rachel had taken the images, and put them in the camel’s furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found (them) not.

34. Rachel autem acceperat idola, et posuerat ea in clitellis cameli, et sedebat super ea: et contrectavit Laban totum tabernaculum, et non invenit.

35. And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women (is) upon me. And he searched, but found not the images.

35. Et dixit ad patrem suum, Ne sit ira in oculis domini mei, quod non possim surgere a facie tua: quia consuetudo mulierum est mihi: et scrutatus est, et non invenit idola.

36. And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What (is) my trespass? what (is) my sin, that thou hast so hotly pursued after me?

36. Tunc iratus est Iahacob, et jurgatus est cum Laban: et respondit Iahacob, et dixit ad Laban, Quae est praevaricatio mea, quod peccatum meum, quod persecutus es me?

37. Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set (it) here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both.

37. Quando contrectasti omnem supellectilem meam, quid invenistiex omni supellectili domus tuae? pone hic coram fratribus meis et fratribus tuis, et declarent inter nos ambos.

38. This twenty years (have) I (been) with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.

38. Iam viginti annos fui tecum; oves tuae et caprae non abortiverunt: et arietes pecudum tuarum non comedi.

39. That which was torn (of beasts) I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, (whether) stolen by day, or stolen by night.

39. Raptum non attuli tibi, ego poenas luebam pro eo: de manu mea requirebas illud, quod furto ablatum erat tam die quam nocte.

40. (Thus) I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes.

40. Ita fui ut interdiu consumeret me aestus, et gelu in nocte, et recedebat somnus meus ab oculis meis.

41. Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times.

41. Iam mihi sunt viginti anni in domo tua: servivi tibi quatuordecim annos pro duabus filiabus tuis, et sex annos pro pecudibus tuis, et mutasti mercedem meam decem vicibus.

42. Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked (thee) yesternight.

42. Nisi Deus patris mei, Deus Abraham, et pavor Ishac fuisset pro me, certe nunc vacuum dimisisses me: afflictionem meam et laborem manuum mearum vidit Deus, et increpavit to nocte praeterita.

43. And Laban answered and said unto Jacob, (These) daughters (are) my daughters, and (these) children (are) my children, and (these) cattle (are) my cattle, and all that thou seest (is) mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born?

43. Tunc respondit Laban, et dixit ad Iahacob, Filiae, filiae meae sunt: et filii, filii mei sunt: et pecudes meae sunt: et quicquid vides, meum est: et filiabus meis quid faciam istis hodie, vel filiis earum quos pepererunt?

44. Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.

44. Et nunc, veni, percutiamus foedus ego et tu, et erit in testimonium inter me et inter to.

45. And Jacob took a stone, and set it up (for) a pillar.

45. Tulit itaque Iahacob lapidem, et erexit illum in statuam.

46. And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap.

46. Et dixit Iahacob fratribus suis, Colligite lapides: et tulerunt lapides, et fecerunt cumulum, et comederunt ibi super cumulum.

47. And Laban called it Jegarsahadutha: but Jacob called it Galeed.

47. Et vocavit eum Laban Jegar Sahadutha: Iahacob autem vocavit eum Galhed.

48. And Laban said, This heap (is) a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed;

48. Et dixit Laban, Cumulus iste sit testis inter me et to hodie. Idcirco vocavit nomen ejus Galhed,

49. And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another.

49. Et Mispah: quia dixit, Speculetur Iehova inter me et to, quando latebimus alter alterum.

50. If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take (other) wives beside my daughters, no man (is) with us; see, God (is) witness betwixt me and thee.

50. Si afflixeris filias meas, et si acceperis uxores super filias meas, non est quisquam nobiscum, vide, Deus est testis inter me et to.

51. And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold (this) pillar, which I have cast betwixt me and thee;

51. Dixit ergo Laban ad Iahacob, Ecce, cumulus iste, et ecce statua, quam jeci inter me et to.

52. This heap (be) witness, and (this) pillar (be) witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.

52. Testis cumulus iste, et testis statua, quod ego non transibo veniens ad to cumulum istum, et statuam istam, ad malum.

53. The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac.

53. Deus Abraham et Deus Nachor judicet inter nos, Deus patris eorum: et juravit Iahacob per pavorem patris sui Ishac.

54. Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount.

54. Et mactavit Iahacob victimam in monte, et vocavit fratres suos, ut comederent panem: et comederunt panem, et pernoctaverunt in monte.

55. And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.

55. Et surrexit Laban mane, et osculatus est filios suos ac filias suas, benedixitque eis, et abiit: et reversus est Laban ad locum suum.

 

Go To Commentary On Genesis 32:1-32

<013201>Genesis 32:1-32

1.     And Jacob went on his way, and the angels of God met him.

1.     Postea Iahacob abiit in viam suam, et occurrerunt ei Angeli Dei.

2.     And when Jacob saw them, he said, This (is) God’s host: and he called the name of that place Mahanaim.

2.     Et dixit Iahacob, quando vidit eos, Castra Dei sunt haec: et vocavit nomen loci illius Mahanaim.

3.     And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom.

3.     Misit autem Iahacob nuntios ante se ad Esau fratrem suum ad terram Sehir in regionem Edom.

4.     And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau; Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now:

4.     Et praecepit eis dicendo, Sic dicentis domino meo Esau, Sic dixit servus tuus Iahacob, Cum Laban havitavi et moratus sum huc usque.

5.     And I have oxen, and asses, flocks, and menservants, and womenservants: and I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight.

5.     Et sunt mihi boves et asini, pecudes et servi, et ancillae, et misi ut nuntiarem domino meo, ut invenirem gratiam in oculis tuis.

6.     And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him.

6.     Reversi autem sunt nuntii ad Iahacob, dicendo, Venimus ad fratrem tuum, ad Essau, et etiam pergit in occursum tuum, et quadringenti viri cum eo.

7.     Then Jacob was greatly afraid and distressed: and he divided the people that (was) with him, and the flocks, and herds, and the camels, into two bands;

7.     Et timuit Iahacob valde, et angustiis affectus est; et divisit populum, qui erat secum, et pecudes, et boves, et camelos in duas turmas.

8.     And said, If Esau come to the one company, and smite it, then the other company which is left shall escape.

8.     Dixit enim, Si veniret Essau ad turmam unam, et percusserit eam, turma, quae remanserit, evadet.

9.     And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the LORD which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee:

9.     Et dixit Iahacob, Deus patris mei Abraham, et Deus patris mei Ishac, Domine, qui dixisti ad me, Revertere ad terram tuam et cognationem tuam, et benefaciam tibi.

10. I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands.

10. Minor sum cunctis misericordiis, et omni veritate, quam fecisti cum servo tuo: quai in baculo meo transivi Iordanem hunc, et nunc factus sum in duas turmas.

11. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he will come and smite me, (and) the mother with the children.

11. Erue me nunc de manu fratris mei, de manu Esau: timeo enim eum, ne ferte veniat, et percutiat me, matremque cum filiis.

12. And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.

12. Et tu dixisti, Benefaciendo benefaciam tibi, et ponam semen tuum sicut arenam maris, quae non numeratur prae multitudine.

13. And he lodged there that same night; and took of that which came to his hand a present for Esau his brother;

13. Et pernoctavit ibi nocte ipsa, et accepit ex iis, quae occurrebant ad manum suam, manus mittendum ad Esau fratrem suum.

14. Two hundred she goats, and twenty he goats, two hundred ewes, and twenty rams,

14. Capras ducentas et hircos viginti, oves ducentas et arietes viginti:

15. Thirty milch camels with their colts, forty kine, and ten bulls, twenty she asses, and ten foals.

15. Camelos lactantes, et pullos earum triginta: vaccas quadraginta, et juvencos decem: asinas viginti, et pullos decem.

16. And he delivered (them) into the hand of his servants, every drove by themselves; and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove.

16. Et dedit in manum servorum suorum, singulos greges seorsum: dixitque ad servos suos, Transite ante me, et interstitium ponetis inter gregem et gregem.

17. And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose (art) thou? and whither goest thou? and whose (are) these before thee?

17. Et praecepit primo, dicendo, Si occurrerrit tibi Esau frater meus, et interrogaverit to, dicendo, Cujus es, et quo pergis, et cujus sunt ista ante to?

18. Then thou shalt say, (They be) thy servant Jacob’s; it (is) a present sent unto my lord Esau: and, behold, also he (is) behind us.

18. Dices, Servi tui Iahacob munus est, missum ad dominum meum Esau: et ecce etiam ipse est post nos.

19. And so commanded he the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him.

19. Praecepit etiam secundo, etiam tertio, etiam cunctis pergentibus post greges, dicendo, Secundum verbum hoc loquemini ad Esau, quando invenietis eum.

20. And say ye moreover, Behold, thy servant Jacob (is) behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept of me.

20. Et dicetis etiam, Ecce servus tuus Iahacob est post nos: dixit enim, Placabo faciem ejus munere, quod vadit ante me, et postea videbo faciem ejus, si forte suscipiat faciem meam.

21. So went the present over before him: and himself lodged that night in the company.

21. Transivit itaque munus ante eum: et ipse pernoctavit nocte ipsa cum turma.

22. And he rose up that night, and took his two wives, and his two womenservants, and his eleven sons, and passed over the ford Jabbok.

22. Et surrexit nocte ipsa, et accepit duas uxores suas, et duas ancillas suas, et undecim liberos suos, et transivit vadum Jaboc.

23. And he took them, and sent them over the brook, and sent over that he had.

23. Et accepit eos, et transire fecit eos torrentem, transire, inquam, fecit omnia quae erant sibi.

24. And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.

24. Porro remansit Iahacob solus ipse: et luctatus est vir cum eo, donec ascendit aurora.

25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob’s thigh was out of joint, as he wrestled with him.

25. Et vidit quod non praevaleret ei, et tetigit palam femoris ejus, et movit se pala femoris Iahacob, luctante illo cum eo.

26. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.

26. Tunc dixit, Dimitte me, quia ascendit aurora. Cui respondit, Non dimittam to, nisi benedixeris mihi.

27. And he said unto him, What (is) thy name? And he said, Jacob.

27. Et dixit ad eum, Quod est nomen tuum? Et ait, Iahacob.

28. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.

28. Tunc dixit, Non Iahacob dicetur ultra nomen tuum, sed Israel: quia princeps fuisti cum Deo, et hominibus praevalebis.

29. And Jacob asked (him), and said, Tell (me), I pray thee, thy name. And he said, Wherefore (is) it (that) thou dost ask after my name? And he blessed him there.

29. Et interrogavit Iahacob, et dixit, Indica, quaeso, nomen tuum. Et dixit, Utquid interrogas de nomine meo? et benedixit ei illic.

30. And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God face to face, and my life is preserved.

30. Vocavit ergo Iahacob nomen loci, Peniel: quia vidi Deum facie ad faciem, et evasit anima mea.

31. And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted upon his thigh.

31. Et ortus est ei sol, quando transivit Penuel, et claudicabat in femore suo.

32. Therefore the children of Israel eat not (of) the sinew which shrank, which (is) upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob’s thigh in the sinew that shrank.

32. Idciro non comedunt filii Israel nervum contractionis, qui est in pala femoris, usque ad diem hanc: quia tetigit palam femoris Iahacob in nervo contractionis.

 

Go To Commentary On Genesis 33:1-20

<013301>Genesis 33:1-20

1.     And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.

1.     Levavit autem Iahacob oculos suos, et vidit, et ecce Esau veniebat, et cum eo erant quadringenti viri: et divisit liberos cum Leah et cum Rachel, et cum ambabus ancillis.

2.     And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.

2.     Tunc posuit ancillas et liberos earum prius, et Leah et liberos ejus posteriores, Rachel autem et Ioseph postremos.

3.     And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.

3.     Et ipse transivit ante eos, et incurvavit se super terram septem vicibus, donec appropinquaret fratri suo.

4.     And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.

4.     Cucurrit vero Esau in occursum ejus, et complexus est eum, et jactavit se super collum ejus, et dixit, Qui isti tibi? Et dixit, Liberi sunt, quos donavit Deus servo tuo.

5.     And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who (are) those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant.

5.     Postea levavit oculos suos, et vidit uxores et liberos, et dixit, Qui isti tibi? Et dixit, Liberi sunt, quos donavit Deus servo tuo.

6.     Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves.

6.     Et appropinquaverunt ancillae ipsae, et liberi earum, et incurvaverunt se.

7.     And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.

7.     Et appropinquavit etiam Leah, et liberi ejus, et incurvaverunt se: et subinde appropinquavit Ioseph et Rachel, et incurvaverunt se.

8.     And he said, What (meanest) thou by all this drove which I met? And he said, (These are) to find grace in the sight of my lord.

8.     Et dixit, Qui isti? tuane omnis turma illa, quam obviam habui? Et dixit, Ut invenirem gratiam in oculis domini mei.

9.     And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself.

9.     Et dixit Esau, Est mihi multum, frater mi, sit tuum quod tuum est.

10. And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me.

10. Ait autem Iahacob, Ne quaeso: si nunc inveni gratiam in oculis tuis, accipe munus meum e manu mea: quia idcirco vidi faciem tuam, acsi viderem faciem Angeli: et propitius eris erga me.

11. Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took (it).

11. Cape quaeso benedictionem meam, quae allata est tibi: quia donavit mihi Deus, et quia sunt mihi omnia. Et coegit eum, et accepit.

12. And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.

12. Tunc dixit, Proficiscamur, et ambulemus, et ambulabo ante to.

13. And he said unto him, My lord knoweth that the children (are) tender, and the flocks and herds with young (are) with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die.

13. Sed dixit ad eum, Dominus meus scit, quod pueri teneri sunt: et pecudes, et boves foetae sunt mihi: et si pulsaverint eas die una, morientur omnes pecudes.

14. Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir.

14. Transeat quaeso dominus meus ante servum suum, et ego ducam me pedetentim ad pedem gregis, qui est ante me, et ad pedem puerorum, donec veniam ad dominum meum in Sehir.

15. And Esau said, Let me now leave with thee (some) of the folk that (are) with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord.

15. Et dixit Esau, Stare faciam nunc tecum de populo, qui est mecum. Et dixit, Utquid hoc? inveniam gratiam in oculis domini mei.

16. So Esau returned that day on his way unto Seir.

16. Reversus est itaque in die ipsa Esau per viam suam in Sehir.

17. And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.

17. Iahacob autem profectus est in Suchoth, et aedificavit sibi domum, et pecudibus suis fecit tabernacula: idcirco vocavit nomen loci Suchoth.

18. And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which (is) in the land of Canaan, when he came from Padanaram; and pitched his tent before the city.

18. Et venit Iahacob incolumis in civitatem Sechem, quae erat in terra Chenaan, quando venit ipse de Padan Aram, et mansit ante urbem.

19. And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem’s father, for an hundred pieces of money.

19. Et emit partem agri, in quo tetendit tabernaculum suum, de manu filiorum Hamor patris Sechem, centum nummis.

20. And he erected there an altar, and called it Elelohe — Israel.

20. Et statuit ibi altare: et vocavit illud, Fortis Deus Israel.

 

Go To Commentary On Genesis 34:1-31

<013401>Genesis 34:1-31

1.     And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.

1.     Et egressa est Dinah filia Leah, quam pepererat ipsi Iahacob, ut viderat filias regionis.

2.     And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her.

2.     Et vidit eam Sechem filius Hamor Hivvaei principis terrae, et tulit eam, et concubuit cum ea, et humiliavit eam.

3.     And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.

3.     Et adhaesit anima ejus ipsi Dinah filiae Iahacob, et dilexit puellam: et loquutus est ad cor puellae.

4.     And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.

4.     Et dixit Sechem ad Hamor patrem suum, dicendo, Cape mihi puellam hanc in uxorem.

5.     And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come.

5.     Audivit autem Iahacob, quod violasset Dinah filiam suam: et filii ejus erant cum pecudibus ejus in agro, et siluit Iahacob, donec venirent ipsi.

6.     And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.

6.     Egressus est autem Hamor pater Sechem ad Iahacob, ut loqueretur cum eo.

7.     And the sons of Jacob came out of the field when they heard (it): and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob’s daughter; which thing ought not to be done.

7.     Porro filii Iahacob venerunt de agro: qui quum audierunt ipsi, dolore affecti sunt viri, iratique sunt valde: quia flagitium designasset in Israel, ut coiret cum filia Iahacob: et sic non fiet.

8.     And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife.

8.     Et loquutus est Hamor cum eis, dicendo, Sechem filii mei complacuit anima in filia vestra: date quaeso eam illi in uxorem.

9.     And make ye marriages with us, (and) give your daughters unto us, and take our daughters unto you.

9.     Et affinitatem contrahite nobiscum: filias vestras dabitis nobis, et filias nostras accipietis vobis.

10. And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.

10. Et nobiscum habitabitis, et terra erit coram vibis, habitate, et negotiamini in ea, et possessiones acquirite in ea.

11. And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.

11. Adhaec dixit Sechem ad patrem ejus, et ad fratres ejus, Inveniam gratiam in oculis vestris: et quod dixeritis mihi, dabo.

12. Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.

12. Augete mihi valde dotem, et donum: et dabo quemadmodum dixeritis mihi, et date mihi puellam in uxorem.

13. And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister:

13. Et responderunt filii Iahacob ad Sechem et Hamor patrem ejus in dolo, et loquuti sunt, (quia violaverat Dinah sororem suam,)

14. And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that (were) a reproach unto us:

14. Et dixerunt ad eos, Non possumus facere hoc, ut demus sorerem nostram viro, cui est praeputium: quia opprobrium esset nobis.

15. But in this will we consent unto you: If ye will be as we (be), that every male of you be circumcised;

15. Veruntamen in hoc acquiescemus vobis, si fueritis sicut nos, ut circumcidatur in vobis omnis masculus.

16. Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.

16. Et dabimus filias nostras vobis, et filias vestras capiemus nobis: et habitabimus vobiscum, et erimus in populum unum.

17. But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.

17. Quodsi non obedieritis nobis, ut circumcidamini: capiemus filiam nostram et recedemus.

18. And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor’s son.

18. Et placuerunt verba eorum in oculis Hamor, et in oculis Sechem filii Hamor.

19. And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob’s daughter: and he (was) more honorable than all the house of his father.

19. Nec tardavit juvenis ad perficiendum negotium, quia complacuerat ei in filia Iahacob: et ipse erat honorabilis prae tota domo patris sui.

20. And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,

20. Et venit Hamor et Sechem filius ejus ad portam civitatis suae, et loquuti sunt ad viros civitatis suae, dicendo,

21. These men (are) peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, (it is) large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.

21. Viri isti pacati sunt nobiscum, et habitabunt in terra, et negotiabuntur in ea (et terra ecce, lata est spatiis ante eos) filias eorum accipiemus nobis in uxores, et filias nostras dabimus eis.

22. Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they (are) circumcised.

22. Veruntamen in hoc acquiescent nobis viri, ut habitent nobiscum, ut sint populus unus, quando circumcisus erit in nobis omnis masculus, quemadmodum ipsi sunt circumcisi.

23. (Shall) not their cattle and their substance and every beast of theirs (be) ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.

23. Greges eorum, et substantia eorum et omnia jumenta eorum, nonne nostra erunt? tantum acquiescamus eis, et habitabunt nobiscum.

24. And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.

24. Et assensi sunt Hamor et Sechem filio ejus, omnes qui egrediebantur per portam civitatis ejus: et circumciderunt se omnis masculus, omnes egredientes per portam civitatis ejus.

25. And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah’s brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.

25. Et fuit in die tertia, quum essent ipsi dolore affecti, acceperunt duo filii Iahacob Simhon et Levi fratres Dinah, quisque gladium suum, et venerunt ad civitatem confidenter, et occiderunt omnem masculum.

26. And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem’s house, and went out.

26. Et Hamor et Sechem filium ejus occiderunt acie gladii, et tulerunt Dinah e domo Sechem et egressi sunt.

27.     The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.

27.     Filii Iahacob progressi sunt super occisos, et praedati sunt urbem, quia violaverant sororem suam.

28. They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which (was) in the city, and that which (was) in the field,

28. Pecudes eorum, et boves eorum, et asinos eorum, et quae erant in urbe, et quae in agro, acceperunt.

29. And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that (was) in the house.

29. Et omnem substantiam eorum, et omnes parvulos eorum, et uxores eorum captivas duxerunt, et praedati sunt omnia, quae erant in domo.

30. And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I (being) few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house.

30. Et dixit Iahacob ad Simhon et ad Levi, Turbastis me, ut foetere feceritis me habitatoribus terrae, Chenanaeo, et Perizaeo: et ego paucos mecum habeo, et congregabunt se adversum me, et percutient me, et disperdar ego, et domus mea.

31. And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?

31. At dixerunt, Numquid ut cum meretrice aget cum sorore nostra?

 

Go To Commentary On Genesis 34:1-29

<013401>Genesis 34:1-29

1.     And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.

1.     Dixit autem Deus ad Iabacob, Surge, ascende in Beth-el, et mane ibi: et fac ibi altare Deo, qui visus est tibi, dum fugeres a facie Esau fratris tui.

2.     Then Jacob said unto his household, and to all that (were) with him, Put away the strange gods that (are) among you, and be clean, and change your garments:

2.     Et dixit Iahacob familiae suae, et omnibus qui erant secum, Removete deos alienos, qui sunt in medio vestri, et mundate vos, vestimentaque vestra mundate.

3.     And let us arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.

3.     Et surgamus, et ascendamus in Beth-el, et faciam illic altare Deo, qui exaudivit me in die angustiae meae, et fuit mecum in via, qua ambulavi.

4.     And they gave unto Jacob all the strange gods which (were) in their hand, and (all their) earrings which (were) in their ears; and Jacob hid them under the oak which (was) by Shechem.

4.     Dederunt ergo ipsi Iahacob omnes deos alienos, qui erant in manu sua, et inaures quae erant in auribus suis, et abscondit eos Iahacob subter quercum, quae erat apud Sechem.

5.     And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that (were) round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.

5.     Tune profecti sunt, et fuit terror Dei super urbes, quae erant in circuitibus eorum, et non persequuti sunt filios Iahacob.

6.     So Jacob came to Luz, which (is) in the land of Canaan, that (is), Bethel, he and all the people that (were) with him.

6.     Et venit Iahacob in Luz, quae est in terra Chenaan, haec est Bethel, ipse et omnis populus qui erat cum eo.

7.     And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.

7.     Et aedificavit ibi altare, et vocavit locum El Beth-el: quia apparuerant ei Angeli, dum fugeret a facie fratris sui.

8.     But Deborah Rebecca’s nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak: and the name of it was called Allonbachuth.

8.     Mortua est autem Deborah nutrix Ribcah, et sepulta est subter Beth-el sub quercu: et vocavit nomen ejus Allon Bachuth.

9.     And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him.

9.     Porro visus fuerat Deus ipsi Iahacob adhue, dum veniret de Padan Aram, et benedixerat ei.

10.     And God said unto him, Thy name (is) Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.

10.     Atque dixerat ei ipse Deus, Nomen tuum est Iahacob: non vocabitur nomen tuum ultra Iahacob, sed Israel erit nomen tuum, et vocavit nomen ejus Israel.

11. And God said unto him, I (am) God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;

11. Et dixit ei Deus, Ego sum Deus omnipotens, cresce, et multiplicare: gens, et coetus Gentium erit ex to, et reges e lumbis tuis egredientur.

12. And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.

12. Et terram, quam dedi Abraham et Isaac, tibi dabo, et semini tuo post to dabo terram istam.

13. And God went up from him in the place where he talked with him.

13. Et ascendit ab eo Deus e loco, in quo loquutus est cum eo.

14. And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, (even) a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon.

14. Tunc statuit Iahacob statuam in loco, in quo loquutus est cum eo, statuam lapindeam: et libavit super illam libamen, et effudit super illam oleum.

15. And Jacob called the name of the place where God spake with him, Bethel.

15. Et vocavit Iahacob nomen loci, in quo loquutus est cum ipso Deus, Beth-el.

16. And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labor.

16. Profecti vero sunt de Beth-el: erat autem adhuc ferme milliare terrae ad veniendum in Ephrath, et peperit Rachel, et difficultatem passa est, dum pareret.

17. And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also.

17. Guit autem, ea difficultatem patiente dum pareret, dixit ei obstetrix, Ne timeas, wuia etiam iste tibi filius.

18. And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin.

18. Et fuit, egrediente anima ejus dum moreretur, vocavit nomen ejus Benoni: at pater ejus vocavit eum Benjamin.

19. And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which (is) Bethlehem.

19. Mortua est itaque Rachel, et sepulta est in via Ephrath, haec est Bethlehem.

20. And Jacob set a pillar upon her grave: that (is) the pillar of Rachel’s grave unto this day.

20. Et statuit Iahacob titulum super sepulcrum ejus: hic est titulus sepulcri Rachel usque ad diem hanc.

21. And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar.

21. Et profectus est Israel, et tetendit tabernaculum suum trans turrim Eder.

22. And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father’s concubine: and Israel heard (it). Now the sons of Jacob were twelve:

22. Et fuit quum habitaret Israel in terra ipsa, profectus est Reuben, et concubuit cum Bilhah concubina patris sui: et audivit Israel. Fuerunt autem filii Iahacob duodecim.

23. The sons of Leah; Reuben, Jacob’s firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun:

23. Filii Leah, primogenitus Iahacob, Reuben, et Simhon, et Levi, et Iehudah, et Issachar, et Zebulun.

24. The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin:

24. Filii Rachel, Ioseph et Benjamin.

25. And the sons of Bilhah, Rachel’s handmaid; Dan, and Naphtali:

25. Et filii Bilhah ancillae Rachel, Dan et Nephthali.

26. And the sons of Zilpah, Leah’s handmaid; Gad, and Asher: these (are) the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram.

26. Et filii Zilpah ancillae Leah, Gad et Aser. Isti sunt filii Iahacob, qui nati sunt in Padan Aram.

27. And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which (is) Hebron, where Abraham and Isaac sojourned.

27. Et venit Iahacob ad Ishac patrem suum in Mamre civitatem Arbah: haec est Hebron, in qua habitavit Abraham et Ishac.

28. And the days of Isaac were an hundred and fourscore years.

28. Et fuerunt dies Ishac, centum anni et octoginta anni.

29. And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, (being) old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.

29. et obiit Ishac, et mortuus est, et collectus est ad populos suos, senex et satur dierum: et sepelierunt eum Esau et Iahacob filii ejus.

 

Go To Commentary On Genesis 36:1-43

<013601>Genesis 36:1-43

1 Now these (are) the generations of Esau, who (is) Edom.

1.     Istae vero sunt generationes Esau, hic est Edom.

2.     Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite;

2.     Esau accepit uxores suas e filiabus Chenaan, Hadah filiam Elon Hittaei, et Aholibamah filiam Anah, filiam Sibhon Hivvaei,

3.     And Bashemath Ishmael’s daughter, sister of Nebajoth.

3.     Et Bosmath filiam Ismael sororem Nebajoth.

4.     And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel;

4.     Et peperit Adah ipsi Esau Eliphaz: et Bosmath peperit Rehuel.

5.     And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these (are) the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan.

5.     Et Aholibamah peperit Jehus, et Jahalam, et Corah: isti filii Esau, qui nati sunt ei in terra Chenaan.

6.     And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.

6.     Et accepit Esau uxores suas, et filios suos, et filias suas, et omnes animas domus suae, et pecudes suas, et omnia jumenta sua, et omnem acquisitionem suam, quam acquisierat in terra Chenaan: et profectus est ad aaliam terram a facie Iahacob fratris sui.

7.     For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle.

7.     Erat enim substantia eorum multa, ita ut nequirent habitare pariter: nec poterat terra peregrinationum eorum ferre eos propter substantiam eorum.

8.     Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau (is) Edom.

8.     Habitavit itaque Esau in monte Sehir: Esau est Edom.

9.     And these (are) the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:

9.     Ac istae sunt generationes Esau patris Edom in monte Sehir.

10. These (are) the names of Esau’s sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau.

10. Ista sunt nomina filiorum Esau: Eliphaz filius Hadah uxoris Esau, Rehuel filius Bosmath uxoris Esau.

11. And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.

11. Et fuerunt filii Eliphaz, Theman, Omar, Sepho, et Gahatham, et Cenaz.

12. And Timna was concubine to Eliphaz Esau’s son; and she bare to Eliphaz Amalek: these (were) the sons of Adah Esau’s wife.

12. Timnah autem fuit concubina Eliphaz filii Esau, et peperit ipsi Eliphaz Hamalec. Isti sunt filii Hadah uxoris Esau.

13. And these (are) the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau’s wife.

13. Isti vero sunt filii Rehuel: Nahath, et Zerach, Sammah, et Mizza: isti sunt filii Bosmath uxoris Esau.

14. And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau’s wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.

14. Et isti fuerunt filii Aholibamah filiae Hanah filiae Sibhon uxoris Esau, quos peperit ipsi Esau: Jehu, et Jahalam, et Corah.

15. These (were) dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn (son) of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,

15. Isti duces filiorum Esau. Filii Eliphaz primogeniti Esau, dux Theman, dux Omar, dux Sepho, dux Chenaz,

16. Duke Korah, duke Gatam, (and) duke Amalek: these (are) the dukes (that came) of Eliphaz in the land of Edom; these (were) the sons of Adah.

16. Dux Corah, dux Gahatham, dux Hamalex: isti sunt duces Eliphaz in terra Edom: isti sunt filii Hadah.

17. And these (are) the sons of Reuel Esau’s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these (are) the dukes (that came) of Reuel in the land of Edom; these (are) the sons of Bashemath Esau’s wife.

17. Et isti sunt filii Rehuel filii Esau: dux Nahath, dux Zerach, dux Sammah, dux Mizzah: isti sunt duces Rehuel in terra Edom: isti sunt filii Bosmath uxoris Esau.

18. And these (are) the sons of Aholibamah Esau’s wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these (were) the dukes (that came) of Aholibamah the daughter of Anah, Esau’s wife.

18. Isti autem sunt filii Aholibamah uxoris Esau, dux Jehus, dux Jahalam, dux Corah: isti sunt duces Aholibamah filiae Hanah uxoris Esau.

19. These (are) the sons of Esau, who (is) Edom, and these (are) their dukes.

19. Isti sunt filii Esau, et isti duces eorum: ipse est Edom.

20. These (are) the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,

20. Isti sunt filii Sehir Horaei, habitatores terrae: Lotan, et Sobal, et Sibhon, et Hanah,

21. And Dishon, and Ezer, and Dishan: these (are) the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.

21. Et Dison, et Eser, et Disan. Isti duces Horaeorum filiorum Sehir in terra Edom.

22. And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan’s sister (was) Timna.

22. Et fuerunt filii, Lotan, Hori, et Heman: et soror Lotan, Thimnah.

23. And the children of Shobal (were) these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.

23. Isti sunt filii Sobal: Halvan, et Manahath, et Hebal, Sepho, et Onam.

24. And these (are) the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this (was that) Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.

24. Et isti sunt filii Sibhon: Ajah et Hanah: hic est Hanah, qui invenit mulos in deserto, quum passceret asinos Sibhon patris sui.

25. And the children of Anah (were) these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.

25. Et isti sunt filii Hanah: Disan, et Aholibamah filia Hanah.

26 .And these (are) the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

26. Et isti sunt filii Dison: Hemdan, et Esban, et Ithran, et Cheran.

27. The children of Ezer (are) these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.

27. Isti sunt filii Eser: Bilhan, et Zaavan, et Acan.

28. The children of Dishan (are) these; Uz, and Aran.

28. Isti sunt filii Disan: Us et Aran.

29. These (are) the dukes (that came) of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah,

29. Isti sunt duces Horaeorum: dux Lotan, dux Sobal, dux Sibhon, dux Hanah.

30. Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these (are) the dukes (that came) of Hori, among their dukes in the land of Seir.

30. Dux Dison, dux Eser, dux Disan: isti sunt duces Horaeorum, in ducibus eorum, in terra Sebir.

31. And these (are) the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.

31. Et isti sunt reges, qui regnaverunt in terra Edom, antequam regnaret rex super filios Israel.

32. And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city (was) Dinhabah.

32. Nempe regnavit in Edom, Belah filius Behor: et nomen urbis ejus Dinhabah.

33. And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

33. Et mortuus est Belah, et regnavit pro eo Jobab, filius Zerah de Bosrah.

34. And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead.

34. Et mortuus est Jobab, et regnavit pro eo Hussam e terra Australi.

35. And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city (was) Avith.

35. Et mortuus est Hussam, et regnavit pro eo Hadad filius Bedad, qui percussit Midian in agro Moab: et nomen urbis ejus Avith.

36. And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.

36.     Et mortuus est Hadad, et regnavit pro eo Samlah de Masrecah.

37. And Samlah died, and Saul of Rehoboth (by) the river reigned in his stead.

37. Et mortuus est Samlah, et regnavit pro eo Saul de Rehoboth fluminis.

38.     And Saul died, and Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.

38.     Et mortuus est Saul et regnavit pro eo Balah-hanan filius Hachbor.

39.     And Baalhanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city (was) Pau; and his wife’s name (was) Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.

39.     Et mortuus est Balhal-hanan filius Hachbor, et regnavit pro eo Hadar: et nomen civitatis ejus Pahu: nomen autem uxoris ejus Mehetabel filia Matred filiae Me — zahab.

40. And these (are) the names of the dukes (that came) of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,

40. Ista ergo sunt nomina ducum Esau, per familias suas, per loca sua, secundum nomina sua: dux Thimnah, dux Haluah, dux Jetheth,

41. Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,

41. Dux Aholibamah, dux Eliah, dux Pinon,

42. Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,

42. Dux Cenaz, dux Theman, dux Mibsar,

43. Duke Magdiel, duke Iram: these (be) the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he (is) Esau the father of the Edomites.

43. Dux Magdiel, dux Hiram: isti sunt duces Edom per habitationes suas, in terra haereditatis ipsorum: ipse est Esau pater Edom.

 

Go To Commentary On Genesis 37:1-36

<013701>Genesis 37:1-36

1.     And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan.

1.     Habitavit itaque Iahacob in terra peregrinationum patris sui, in terra Chenaan.

2.     These (are) the generations of Jacob. Joseph, (being) seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and the lad (was) with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father’s wives: and Joseph brought unto his father their evil report.

2.     Istae sunt generationes Iahacob. Joseph filius septendecim annorum pascebat cum fratribus suis pecudes, et erat puer cum filiis Bilhah et cum filiis Zilpah uxorum patris sui: et retulit Ioseph obloquutionem eorum malam patri eorum.

3.     Now Israel loved Joseph more than all his children, because he (was) the son of his old age: and he made him a coat of (many) colors.

3.     Porro Israel diligebat Joseph prae cunctis filiis suis, quia filius senectutis erat ei: et fecerat ei tunicam multicolorem.

4.     And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.

4.     Et viderunt fratres ejus, quod eum diligeret pater eorum prae cunctis fratribus ejus, et odio habebant eum, et non poterant alloqui eum pacifice.

5.     And Joseph dreamed a dream, and he told (it) his brethren: and they hated him yet the more.

5.     Somniavit autem Joseph somnium, et nuntiavit fratribus suis: et addiderunt amplius odio habere eum.

6.     And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:

6.     Dixit enim ad eos, Audite quaeso somnium hoc quod somniavi.

7.     For, behold, we (were) binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf.

7.     Ecce enim ligabamus manipulos in medio agri: et ecce surrexit manipulus meus, ac etiam stabat: et ecce circumdabant manipuli vestri, et incurvabant se manipulo meo.

8.     And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.

8.     Et dixerunt ei fratres ejus, Num regnando regnabis super nos? num dominando dominaberis nobis? Addiderunt ergo adhuc odio habere eum propter somnium ejus, et propter verba ejus.

9.     And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me.

9.     Et somniavit adhuc somnium alterum, et narrativ illud fratribus suis, et dixit, Ecce, somniavi somnium adhuc: et ecce, sol et luna et undecim stellae incurvabant se mihi.

10. And he told (it) to his father, and to his brethren: and his father rebuked him, and said unto him, What (is) this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth?

10. Et narravit patri suo et fratribus suis: et increpavit eum pater ejus, et dixit ei, Quid est hoc comnium quod somniasti? Num veniendo veniemus ego et mater tua, et fratres tui, ut incurvemus nos tibi ad terram?

11. And his brethren envied him; but his father observed the saying.

11. Et inviderunt ei fratres ejus: sed pater ejus observabat rem.

12. And his brethren went to feed their father’s flock in Shechem.

12. Profecti autem sunt fratres ejus, ut pascerent pecudes patris sui in Sechem.

13. And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed (the flock) in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here (am I).

13. Et dixit Israel ad Hoseph, Nonne fratres tui pascunt in Sechem? Veni, et mittam to ad eos. Et dixit ei, Ecce adsum.

14. And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.

14. Et ait ei, Vade nune, vide incolumitatem fratrum tuorum, et incolmitatem pecorum, et refer mihi rem: et misit eum ex valle Hebron: et venit in Sechem.

15. And a certain man found him, and, behold, (he was) wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?

15. Porro invenit eum vir, et ecce errabat in agro: interrogavit autem eum vir ille, dicendo, Quid quaeris?

16. And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed (their flocks).

16. Et dixit, Fratres meos ego quaero, nuntia, obsecro, mihi, ubi ipsi pascant.

17. And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.

17. Et dixit vir ille, Profecti sunt hinc: audivi enim eos dicentes, Eamus in Dothan. Et perrexit Joseph post fratres suos, et invenit eos in Dothan.

18. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him.

18. Et viderunt eum e longinquo: et antequam appropinquaret eis, machinati sunt contra eum ut interimerent eum.

19. And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.

19. Ac dicebat alter alteri, Ecce, magister ille somniorum venit.

20. Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.

20. Nune igitur venite, et occidamus illum, et projiciamus eum in unam e cisternis: et dicemus, Bestia mala devoravit eum: et videbinus quid erunt somnia ejus.

21. And Reuben heard (it), and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him.

21. Et audivit Reuben, et eripuit eum e manu eorum, et dixit, Ne percutiamus eum in anima.

22. And Reuben said unto them, Shed no blood, (but) cast him into this pit that (is) in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again.

22. Dixit ergo ad eos Ruben, Ne effundatis sanguinem: projicite eum in cisternam hanc, quae est in deserto, et manum ne mittatis in eum: ut erueret eum e manu eorum, ut reduceret eum ad patrem suum.

23. And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, (his) coat of (many) colors that (was) on him;

23. Et fuit, ut venit Joseph ad fratres suos, exuerunt Joseph tunica sua, tunica multicolore, quae erat super eum.

24. And they took him, and cast him into a pit: and the pit (was) empty, (there was) no water in it.

24. Et tulerunt eum, et projecerunt eum in cisternam: et cisterna erat vacua, non erat in ea aqua.

25. And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry (it) down to Egypt.

25. Postea sederunt ut comederent panem, et levaverunt oculos suos, et viderunt, et ecce turba Ismaelitarum veeniebat de Gilhad, et cameli eorum portabant aromata, et resinam, et stacten, iter facientes ut deferrent in Aegyptum.

26. And Judah said unto his brethren, What profit (is it) if we slay our brother, and conceal his blood?

26. Et dixit Jehudah fratribus suis, Quae utilitas si occiderimus fratrem mostrum, et celaverimus sanguinem ejus?

27. Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he (is) our brother (and) our flesh. And his brethren were content.

27. Venite, et vendamus eum Ismaelitis, et manus nostra ne sit in eum, quia frater noster, caro nostra est: et paruerunt ei fratres ejus.

28. Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty (pieces) of silver: and they brought Joseph into Egypt.

28. Et transierunt viri Madianitae mercatores, et extraxerunt et sustulerunt Joseph e cisterna: et vendiderunt Joseph Ismaelitis viginti argenteis, qui abduxerunt Ioseph in Aegyptum.

29. And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph (was) not in the pit; and he rent his clothes.

29. Deinde reversus est Reuben ad cisternam, et ecce non erat Joseph in cisterna, et scidit vestimenta sua.

30. And he returned unto his brethren, and said, The child (is) not; and I, whither shall I go?

30. Et reversus est ad fratres suos, et dixit, Puer non est, et ego quo, ego quo ibo?

31. And they took Joseph’s coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood;

31. Et tulerunt tunicam Joseph, et jugulaverunt hircum caprarum, et tinxerunt tunicam in sanguine.

32. And they sent the coat of (many) colors, and they brought (it) to their father; and said, This have we found: know now whether it (be) thy son’s coat or no.

32. et miserunt tunicam multicolorem, et deferri fecerunt ad patrem suum, et dixerunt, Hanc invevenimus, agnosce nunc utrum tunica filii tui sit, annon.

33. And he knew it, and said, (It is) my son’s coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt rent in pieces.

33. Et agnovit eam, et dixit, Tunica filii mei est: bestia mala devoravit eum, rapiendo raptus est Ioseph.

34. And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.

34. Et scidit Iahacob vestimenta sua, et posuit saccum in lumbis suis, et luxit super filio suo diebus multis.

35. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him.

35. Et surrexerunt omnes filii ejus, et omnes filiae ejus, ut consolarentur eum, sed noluit consolationem admittere: et dixit, Certe descendam ad filium meum lugens ad sepulcrum: et luxit eum pater ejus.

36. And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh’s, (and) captain of the guard.

36. Madanitae autem vendiderunt eum in Aegypto Potiphar satrapae Pharaonis, principi satellitum.

 

Go To Commentary On Genesis 38:1-30

<013801>Genesis 38:1-30

1.            And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name (was) Hirah.

1.            Fuit autem tempore illo descendit Jehudah a fratribus suis, et declinavit ad virum Hadullamitem, et nomen ejus Hirah.

2.     And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name (was) Shuah; and he took her, and went in unto her.

2.     Et vidit ibi Jehudah filiam viri Chenaanaei: et nomen ejus Suah: qui accepit eam, et ingressus est ad eam.

3.     And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.

3.     Quae concepit, et peperit filium, et vocavit nomen ejus Her.

4.     And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan.

4.     Et concepit adhuc, et peperit filium, et vocavit nomen ejus Onan.

5.     And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him.

5.     Et addidit adhuc, et peperit filium, et vocavit nomen ejus Salah: erat autem in Chezib, quando hunc ipsa peperit.

6.     And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name (was) Tamar.

6.     Et accepit Jehudah uxorem ipsi Her primogenito suo, et nomen ejus Thamar.

7.     And Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him.

7.     Verum erat Her primogenitus Jehudah malus in oculis Jehovae, ideo interemit eum Jehova.

8.     And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother’s wife, and marry her, and raise up seed to thy brother.

8.     Et dixit Jehudah ad Onan, Ingredere ad uxorem fratris tui, et affinitatem contrahe cum ea, et suscita semen fratri tuo.

9.     And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother’s wife, that he spilled (it) on the ground, lest that he should give seed to his brother.

9.     Et cognovit Onan, quod non sibi futurum esset semen: et erat quando ingrediebatur ad uxorem fratris sui, corrumpebat semen super terram, ne poneret semen fratri suo.

10. And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also.

10. Displicuit autem in oculis Jehovae quod fecit, ideoque mori fecit etiam eum.

11. Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father’s house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren (did). And Tamar went and dwelt in her father’s house.

11. Et dixit Jehudah ad Thamar nurum suam, Mane vidua in domo patris tui, donec crescat Selah filius meus: dicebat enim, Ne forte moriatur etiam ipse, sicut et fratres ejus, et abiit Thamar, et mansit in domo patris sui.

12. And in process of time the daughter of Shuah Judah’s wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite.

12. Et multiplicati sunt dies, et mortua est filia Suah uxor Jehudah: et consolatus est se Jehudah, et ascendit ad tonsores ovium suarum, ipse, et Hirah amicus ejus, Hadullamita in Thimnath.

13. And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep.

13. Et nuntiatum fuit ipsi Thamar, dicendo, Ecce, socer tuus ascendit in Thimnath ad tondendum oves suas.

14. And she put her widow’s garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which (is) by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife.

14. Tunc removit vestes viduitatis suae a se, et operuit se velamine, et celavit se, mansitque in ostio Henaim, quod erat juxta viam Thimnath: viderat enim quod creverat Selah, ipsa vero non fuerat data ei in uxorem.

15. When Judah saw her, he thought her (to be) an harlot; because she had covered her face.

15. Et vidit eam Jehudah, et putavit eam esse meretricem: operuerat enim faciem suam.

16. And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she (was) his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?

16. Et declinavit ad eam e via: et dixit, Age quaeso, ingrediar ad to (non enim noverat quod nurus sua esset). Illa dixit, Quid dabis mihi, si ingrediaris ad me?

17. And he said, I will send (thee) a kid from the flock. And she said, Wilt thou give (me) a pledge, till thou send (it)?

17. Et ait, Ego mittam hoedum caprarum de pecudibus. Et dixit, Num dabis pignus donec miseris?

18. And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that (is) in thine hand. And he gave (it) her, and came in unto her, and she conceived by him.

18. Et dixit, Quod pignus vis ut dem tibi? Et dixit, Sigillum tuum, et pallium tuum, et virgam tuam, quae est in manu tua. Et dedit ei: et ingressus est ad eam, et concepit ex eo.

19. And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood.

19. Illa surrexit, et abiit, et removit velamen suum a se, et induit se vestibus viduitatis suae.

20. And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive (his) pledge from the woman’s hand: but he found her not.

20. Et misit Jehudah hoedum caprarum per manum amici sui Hadullamitae, ut caperet pignus e manu mulieris; qui non invenit eam.

21. Then he asked the men of that place, saying, Where (is) the harlot, that (was) openly by the way side? And they said, There was no harlot in this (place).

21. Et interrogavit viros loci illius, dicendo, Ubi est meretrix illa in Henaim juxta viam? Et dixerunt, Non fuit hic meretrix. Illa in Henaim juxta viam? Et dixerunt, Non huit hic meretrix.

22. And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, (that) there was no harlot in this (place).

22. Reversus est ergo ad Jehudah, et dixit, Non inveni eam: et etiam viri illius loci dixerunt, Non fuit hic meretrix.

23. And Judah said, Let her take (it) to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.

23. Et dixit Jehudah, Capiat sibi, ne forte simus in probrum: ecce, misi hoedum hune, et to non invenisti eam.

24. And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she (is) with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.

24. Et fuit, circiter post tres menses, nuntiatum fuit ipsi Jehudah, discendo, Fornicata est Thamar nurus tua, et etiam ecce, est gravida ex fornicationibus. Et dixit Jehudah, Educite eam, et comburatur.

25. When she (was) brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these (are, am) I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose (are) these, the signet, and bracelets, and staff.

25. Ipsa, quum educeretur, misit ad socerum suum dicendo, De viro cujus haec sunt, sum gravida. Et dixit, Agnosce quaeso, cujus sint sigillum, et pallium, et virga isthaec.

26. And Judah acknowledged (them), and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.

26. Et agnovit Jehudah, et dixit, Justior me est: ideireo enim hoec fecit, quod non dedi eam Selah filio meo. Verum non addidit adhuc cognoscere eam.

27. And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins (were) in her womb.

Et fuit, in tempore quo parturiebat ipsa, ecce, gemini erant in utero ejus.

28. And it came to pass, when she travailed, that (the one) put out (his) hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.

27. Fuit autem, ea pariente, unus dedit manum, et accepit obstetrix, et ligavit ad manum ejus coccinum, dicendo, Iste egressus est prior.

29. And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? (this) breach (be) upon thee: therefore his name was called Pharez.

28. Et fuit, quum retraheret manum suam, ecce, egressus est frater ejus, et dixit, Cur rupisti super to interstitium? Et vocavit nomen ejus Peres.

30. And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.

30. Et postea egressus est frater ejus, ad cujus manum erat coccinum: et vocavit nomen ejus Zerah.

 

Go To Commentary On Genesis 39:1-23

<013901>Genesis 39:1-23

30.     And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither.

29.     Joseph autem ductus est in Aegyptum, et emit eum Potiphar princeps Pharaonis, princeps satellitum, vir Aegyptius, e manu Ismaelitarum, qui deduxerant eum illuc.

31. And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.

Et fuit Iehova cum Joseph: itaque fuit vir prospere agens, fuitque in domo domini sui Aegyptii.

32. And his master saw that the LORD (was) with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand.

30. Et vidit dominus ejus, quod Iehova esset cum eo: et omnia quae ipse facie bat, Iehova prosperabat in manu ejus.

33. And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all (that) he had he put into his hand.

31. Et envenit Joseph gratiam in oculis ejus, et ministrabat ei: et praeposuit eum domui suae: et omnia quae erant ei, dedit in manum ejus.

34. And it came to pass from the time (that) he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian’s house for Joseph’s sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field.

32. Fuit autem ex eo tempore, quo praeposuit eum domui suae, et omnibus quae erant ei, benedixit Iehova domui Aegyptii propter Joseph: et fuit benedictio Iehovae in omnibus, euae erant ei in domo et in agro.

35. And he left all that he had in Joseph’s hand; and he knew not ought he had, save the bread which he did eat. And Joseph was (a) goodly (person), and well favored.

Reliquit ergo omnia sua in manu Joseph, et non cognovit cum eo quicquam, nisi panem quem ipse comedebat: erat autem Joseph pulcher forma, et pulcher aspectu.

1        And it came to pass after these things, that his master’s wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.

1        Et fuit, post haec levavit uxor domini ejus, oculos suos super Joseph, et dixit, Concumbe mecum.

1        But he refused, and said unto his master’s wife, Behold, my master wotteth not what (is) with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand;

1        Et renuit, et dixit ad uxorem domini sui, Ecce, dominus meus non cognovit mecum, quid sit in domo: et omnia quae erant ei, dedit in manum meam.

1        (There is) none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou (art) his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?

1        Non est major me in domo hac: et non prohibuit a me quicquam nisi to, eo quod tu sis uxor ejus: et quomodo faciam malum grande hoc, ut peccem contra Deum?